загрузка...
Інформатика 9 клас. Урок №7 Тема.Робота з інтерфейсом користувача операцiйної системи. Використання вiкон, меню, елементiв керування. ПР № 2 - 2 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 2 » Інформатика 9 клас. Урок №7 Тема.Робота з інтерфейсом користувача операцiйної системи. Використання вiкон, меню, елементiв керування. ПР № 2
13:37
Інформатика 9 клас. Урок №7 Тема.Робота з інтерфейсом користувача операцiйної системи. Використання вiкон, меню, елементiв керування. ПР № 2
Мета: розглянути: графiчний iнтерфейс операцiйної системи; основнi правила роботи зоб’єктами операцiйної системи; сформувати вмiння: перемiщувати, вiдкривати, розгортати, згортати вiкна та змiнювати їхнiй розмiр; роботи зГоловним меню ОС; запускати на виконання програми; вiдкривати файли, типи яких зв’язанi з програмами; створювати ярлики (посилання на файли, каталоги або диски); встановлювати й видаляти програми за допомогою спецiальних засобiв, що надаються операцiйною системою; розвивати світогляд, вміння працювати за зразком; виховувати інтерес до ознайомлення з комп’ютерною технікою
 
Хiд уроку
 
І. Органiзацiйний етап. 
ІІ. Актуалiзацiя опорних знань
 
1. Знайти вiдповiднiсть.
IIІ. Повідомлення теми і мети урокуМотивацiя навчальної дiяльностi
На попередньому уроцi ми згадували операцiйну систему — WINDOWS. Така назва пов’язана з тим, що вся iнформацiя пода¬ється на монiторi ПК у зручному, графiчному виглядi — вiкнах.
На сьогоднiшньому уроцi ми розглянемо основнi типи вiкон ОС та правила роботи зними.
 
IV. Вивчення нового матерiалу гдз по алгебре 7 класс истер
1. Опорний конспект
Робочий стiл (англ. desktop) — в iнтерактивних системах ця на¬зва призначена для позначення простору поза вiкнами графiчного iнтерфейсу користувача. Робочий стiл є вiкном найнижчого рiвня.
Основнi елементи Рабочего стола: 
значки (пiктограми) програм та документiв;
ярлики;
панель задач;
панель швидкого запуску;
кнопка Пуск — доступ до головного меню ОС;
Корзина — спецiальний каталог для вилученої iнформацiї;
iндикатори.
Головне меню ОС вiдкривається кнопкою Пуск i призначене для запуску програм i налаштовування комп’ютера.
Пункти головного меню ОС: Всепрограммы, Найти, Выполнить, Справка, Панель управления, Выключение тощо.
Режими вимикання: вимкнути, сплячий режим, режим очiкування, перезавантаження.
Де шукати команди для роботи зоб’єктом: у головному менюпрограми або папки, у контекстному меню, на панелi iнструментiв, в областi задач.
Запустити програму можна за допомогою значка програми, панелi швидкого запуску, папки Мой компьютер, назви програми в меню, пункту Выполнить тощо.
Закрити програму можна, якщо закрити її вiкно або виконати команду Файл → Выход (Alt + F4).
Закрити вiкно можна шiстьма й бiльше способами.
Невiдомий тип файла потрiбно реєструвати в ОС.
Типи вiкон: вiкно програми, папки, дiалогове, iнформацiйне.
Елементи вiкна програми або папки: рядок заголовка, рядок меню, робоча область, область задач, панель iнструментiв, рядок статусу, смуги прокручування.
Розташування вiкон: каскадом, поряд, довiльне.
Вигляд значкiв у вiкнi папки: таблиця (детально), великi значки, малi значки, список, ескiзи.
Дiї з вiкнами: активiзувати, перемiстити, змiнити розмiри, мiнiмiзувати, розгорнути, повернути до попереднього вигляду, закрити.
Інформацiйнi вiкна виводять iнформацiю для користувача.
Дiалоговi вiкна призначенi для задання параметрiв (властивостей) команд.
Елементи керування: закладки, кнопки команд, поля, списки, список iзкнопкою, лiчильники, прапорцi, перемикачi, регулятори, демонстрацiйнi поля тощо.
 
V. Узагальнення набутих знань
1. Усне опитування
1. Якi вам вiдомi типи вiкон?
2. Як змiнити розмiри вiкна?
3. Як перемiстити вiкно на екранi?
4. Якi дiї можна виконувати з вiкнами?
5. Яке призначення смуг прокручування?
6. Як можна розташувати вiкна на екранi?
7.Що означає «мiнiмiзувати вiкно» i як це зробити?
8. Як розгорнути мiнiмiзоване вiкно?
9. З яких елементiв складається вiкно?
10. Якими способами можна вiдобразити значки у вiкнi папки?
11. Яка рiзниця мiж дiалоговим та iнформацiйним вiкном?
12. Якi елементи керування вам вiдомi в дiалогових вiкнах?
13. Яка вiдмiннiсть мiж полями редагування i написами?
14. Яка вiдмiннiсть мiж прапорцями i перемикачами?
15.Що таке демонстрацiйне поле?
16.Чим вiкно програми вiдрiзняється вiд вiкна папки?
 
VІ. Практична робота№2. 
Інструктаж з технiки безпеки.
1.  Індивiдуальна робота за ПК
1. Запустити чотири програми (за вказiвкою вчителя). Розмiстити їх вiкна так, щоб кожне вiкно займало четверту частину вiкна.
2. Згорнути всi вiкна (опишiть метод, яким ви скористалися).
3. Завершити роботу з програмами.
4. Запустити текстовий редактор WordPad зi стандартних програм Windows ХР.
5. Набрати текст практичного завдання.
6. У головному меню програми вибрати пункти «Файл → Сохранить», у вiкнi, що з’явиться, вибрати в полi Папка — Диск С:, у полi Имя файла — 1, та натиснути Enter, закрити вікно програми.
7. На диску С: з’явиться новий об’єкт із назвою «1». Для того щоб його побачити, слiд вiдкрити об’єкт Мой компьютер, а потім об’єкт Диск С:.
8. Використавши контекстне меню, перейменувати об’єкт із назвою «1», вказавши замiсть iменi файла — своє прiзвище.
9. Про виконане завдання повiдомити вчителя, вiдповiсти на контрольнi запитання.
10. Вимкнути комп’ютер.
 
2. Запитання для захисту практичного завдання
1.Що вiдбувається, коли ви клацаєте один разлiвою кнопкою мишi по об’єкту?
2.Що вiдбувається, коли ви клацаєте двiчi лiвою кнопкою мишi по об’єкту?
3.Що вiдбувається, коли ви клацаєте один разправою кнопкою мишi по об’єкту?
4.Що таке контекстне меню?
5. Яке вiкно вважається активним?
6. Як зробити вiкно активним?
7. Чи можуть бути активними вiдразу декiлька вiкон?
8. Якi з елементiв наявнi у вiкнi будьякого додатка Windows?
 
VIІ. Домашнє завдання
Повторити роботу зi стандартними програмами та об’єктами ОС Windows.
 
VIIІ. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оцінювання роботи учнів
 
 
 

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2310 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть