загрузка...
Математика 5 клас. Урок 43. Відрізок і його довжина - 8 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 8 » Математика 5 клас. Урок 43. Відрізок і його довжина
13:09
Математика 5 клас. Урок 43. Відрізок і його довжина
Цілі:
навчальна: розширити наочні уявлення учнів про відрізок; спрямувати практичні дії учнів на усвідомлення змісту основної властивості вимірювання відрізків;
розвивальна: формувати вміння застосовувати знання і власний досвід
у нових ситуаціях;
виховна: виховувати інтерес до математики як науки. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
Обладнання: демонстраційні лінійка та циркуль, модель прямокутного паралелепіпеда.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські інструменти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Оскільки домашнє завдання попереднього уроку полягало в самостійному проведенні аналізу контрольної роботи, то на цьому етапі уроку достатньо розглянути найскладніші моменти контрольної роботи і зібрати зошити з аналізом контрольної роботи для перевірки.
За необхідності можна роздати учням індивідуальні завдання на відпрацювання контрольних моментів.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель повідомляє учням, що декілька наступних уроків будуть присвячені вивченню властивостей геометричних фігур. Пропонує навести приклади геометричних фігур. Напевне, з-поміж інших учні назвуть і відрізок. Учитель може звернути увагу учнів на те, що чимало геометричних фігур (квадрат, прямокутник, трикутник) «побудовані» з відрізків. Отже, завдання уроку: повторити, що таке відрізок, як його позначають, вимірюють, записують результати вимірювання.
З метою підвищення інтересу до математики як науки можна провести бесіду, під час якої пояснити походження слова «геометрія», розповісти історію створення і розвитку геометрії (див. додатковий матеріал до уроку).
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Виконання практичних завдань
1)Складіть речення зі словом «відрізок». У яких значеннях, крім геометричної фігури, можна використати це слово? (Відрізок часу, відрізок життя, відрізок шляху тощо,)
2) Побудуйте у зошиті дві точки. Сполучіть їх декількома лініями. Скільки з-поміж цих ліній відрізків?
3) Назвіть креслярські інструменти, за допомогою яких можна будувати і вимірювати відрізки.
4) Назвіть одиниці вимірювання відрізків.
5) У яких одиницях зручно вимірювати відрізок, зображений у зошиті? на підлозі? на стадіоні?
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Оскільки учні по закінченні початкової школи вже мають розпізнавати і зображати відрізки, то вивчення теми можна організувати за активної і самостійної діяльності учнів. Цей етап уроку можна провести у вигляді бесіди за таким планом:
1.  Поняття відрізка
У 5 класі не формулюють строге означення відрізка. Поняття відрізка подають через наочне уявлення. Можна запропонувати учням позначити в зошиті дві точки і сполучити їх за допомогою лінійки. (У процесі виконання практичних завдань на етапі актуалізації опорних знань учні переконалися, що це можна зробити тільки одним способом.) Потім повідомити, що одержану лінію називають відрізком, а точки — кінцями відрізка.
2.  Позначення відрізка
Пояснюючи учням, як позначають відрізок, звертаємо їх увагу, що той самий відрізок можна позначити, наприклад, як АВ або ВА.
3.  Вимірювання відрізків. Довжина відрізка
Важливо, щоб учні навчилися розрізняти поняття «відрізок» і «довжина відрізка». Відрізок — це геометрична фігура, яку можна зобразити графічно, а довжина відрізка — величина, її можна записати числом з найменуванням одиниць вимірювання. Слід пояснити учням, що вимірювання — це порівняння поданого відрізка з одиничним, і що одиничним може бути будь-який відрізок. Доречно також пояснити учням, що довжина відрізка — це відстань між точками, які є його кінцями. Доцільно показати учням, що довжину відрізка АВ записують так: АВ = Ь см. (Кожен учень вимірює побудований ним відрізок і записує свій результат.)
Після цього можна розглянути таку властивість: довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які відрізок ділиться точками, що йому належать. Можна запропонувати вправи, які допоможуть учням самим дійти такого висновку. Наприклад:
1) Побудуйте відрізок АВ. Позначте на цьому відрізку довільну точку ІЗ. Скільки відрізків утворилося. Визначте довжину кожного відрізка.
2) Побудуйте відрізок МИ9 довжина якого дорівнює 8 см. Позначте на ньому точку Р так, що МР = 5 см. Яка довжина відрізка ЛГР?
Після цього учні самі або за допомогою вчителя формулюють відповідний висновок.
4. Порівняння відрізків. Рівні відрізки
Важливо звернути увагу учнів на те, що рівними називають відрізки, які мають рівні довжини, а також ті, які суміщаються під час накладання. Це має значення для підготовки до сприйняття поняття рівних фігур. Для цього можна обговорити питання, як порівняти два відрізки тільки за допомогою циркуля.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
Запропоновані вправи сприяють формуванню (удосконаленню) вміння розпізнавати, зображати, вимірювати за допомогою лінійки та відкладати за допомогою циркуля відрізки. Ці завдання спрямовують практичні дії учнів на наочне усвідомлення основної властивості вимірювання відрізків. Перед виконанням вправ учитель має нагадати учням про те, що всі рисунки в зошитах слід виконувати олівцем, під лінійку. Рисунки мають бути акуратними, красивими.
1) Побудуйте довільні відрізки: АР, МК,  РИ. Виміряйте і запишіть їх довжини.
2) Зобразіть відрізки: а) АМ = МВ; б) КС>ВП; в) РИ<РЕ.
3) Побудуйте відрізок АВ завдовжки 5 см. Побудуйте за допомогою лінійки відрізок:
а) у 2 рази довший за відрізок АВ;
б) на 3 см довший за відрізок АВ.
Позначте побудовані відрізки і запишіть, чому дорівнюють їх довжини.
4) Побудуйте відрізок СО. Побудуйте за допомогою циркуля і лінійки відрізок, довший за відрізок СО: а) у 2 рази; б) у 3 рази, в) у 5 разів. Позначте побудовані відрізки і запишіть, чому дорівнюють їх довжини.
5) Точка М належить відрізку РР. Знайдіть довжину відрізка РР, якщо РМ = 29 см, МР = 41 см.
6) Довжина відрізка АВ дорівнює 48 см. На ньому позначено точку К так, що АК = 35 см. Чому дорівнює довжина відрізка КВ?
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Виконання усних вправ
1) Наведіть приклади відрізків із навколишнього середовища. *^§\ Важливо, щоб учні зрозуміли, що точка і відрізок — поняття абстрактні. У природі немає ні точок, ні відрізків, а є об'єкти, які умовно вважають точками і відрізками. Тому лінійка, олівець, ручка в жодному разі не є відрізками. Лінійка — це паралелепіпед, його ребра є відрізками. Відрізками, наприклад, є лінії перетину стелі і стіни, стіни і підлоги. Доцільно показати ці відрізки на прямокутному паралелепіпеді — моделі класної кімнати.
2) Розгляньте рисунок (заздалегідь заготовлений на дошці).
а) Назвіть відрізки з кінцями в точці А; яким належить точка А; яким не належить точка А.
б) Чи належить відрізку МВ точка К; точка Я?
в) Чому дорівнює довжина відрізка   ВН9 якщо
ВК = 3 см, КН = Ь см?
г) Які відрізки, на вашу думку, мають рівні довжини? Перевірте своє припущення за допомогою циркуля.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Побудуйте відрізок КТ. Позначте точки М і ІУ, які належать цьому відрізку. Запишіть усі відрізки, які при цьому утворилися, та їх довжини. Чи обов'язково вимірювати довжини всіх відрізків?
2) Побудуйте відрізок АВ, довжина якого дорівнює 9 см 5 мм. Від точки А відкладіть відрізок АС, якщо АС = 5 см 3 мм. Скільки розв'язків має задача?
3) Точка К лежить на відрізку ВМ. Довжина відрізка ВК дорівнює 18 см, а довжина відрізка КМ на 7 см більша за довжину відрізка ВК. Чому дорівнює довжина відрізка ВМ?
4)* Розв'яжіть за допомогою рівняння задачу:
Довжина відрізка АВ дорівнює 6 см. На відрізку АВ позначено точку С Знайдіть довжини відрізків АС і ВС, якщо відомо, що довжина відрізка АС удвічі більша за довжину відрізка СВ.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ
ЩО ТАКЕ ГЕОМЕТРІЯ
Геометрія — один із розділів математики, у якому вивчають геометричні фігури та їх властивості. Це одна з найдавніших математичних наук. Перші геометричні факти вчені знайшли у вавилонських клинописних таблицях і єгипетських папірусах (III тисячоліття до н. є.). Слово «геометрія» грецького походження. Воно складено з двох слів: гео-----Земля і -метріо — вимірюю. Це пояснюють тим, що виникнення геометричних знань пов'язано з практичною діяльністю людей, перш за все — землеробством. Той факт, що геометрія виникла з практичних потреб людей, підтверджує і походження геометричних термінів. Наприклад, слово «лінія» виникло від латинського Нпит — «льон, лляна нитка».
У III ст. до н. є. стародавній учений Евклід написав книгу під назвою «Начала». У своїй книзі Евклід підсумував усі набуті до того часу геометричні знання і дав систематичне викладення цієї науки. Книга написана так гарно, що до сьогодні у всьому світі вивчають геометрію, керуючись «Началами» Евкліда.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2944 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть