загрузка...
Математика 5 клас. Урок 47. Координатний промінь - 14 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 14 » Математика 5 клас. Урок 47. Координатний промінь
20:39
Математика 5 клас. Урок 47. Координатний промінь
Цілі:
навчально: сформувати поняття про координатний промінь і його елементи; домогтися засвоєння відповідної термінології («координатний промінь», «початок відліку», «одиничний відрізок», «координата точки»); сформувати вміння позначати натуральні числа на координатному промені;
розвивальна: розвивати просторову уяву; 
виховна: виховувати акуратність. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь. Обладнання: картки з друкованою основою.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Виконання завдання на картках з друкованою основою
Одразу після виконання роботи потрібно організувати само-або взаємоперевірку. Для цього вчитель заздалегідь записує правильні відповіді (на закритій частині відкидної дошки або на плакаті). У разі потреби можна провести коригування знань учнів. З метою свідомого засвоєння нової теми доцільно ще раз звернути увагу учнів на те, що показання вимірювальних приладів залежить від ціни поділки.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель проводить бесіду, під час якої обговорює з учнями питання про те, якими «інструментами» можуть користуватися математики у своїй роботі. Підводить учнів до висновку, що «інструменти» математика — це, по-перше, такі математичні поняття, як числа, геометричні фігури, по-друге, правила (наприклад, дії над числами), властивості (чисел і геометричних фігур). Але існує ще один важливий «інструмент» , без якого не зможе обійтись жодний математик — це уява. Учитель пропонує учням або сам наводить приклади застосування цього «інструменту»: ми уявляємо пряму, площину, промінь тощо. Після цього пропонує учням уявити нескінченну шкалу, зображену, наприклад, на лінійці, і повідомляє, що вони уявили координатний промінь. Отже, завдання уроку: зрозуміти, що таке координатний промінь, координата точки; навчитись будувати координатні промені і позначати на них точки із заданими координатами.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Виконання усної вправи
На промені ОХ від точки О відклали вісім рівних відрізків (див. рисунок). Знайдіть відстань від точки О до точок А,   С,   І), Р,  М, якщо довжина відрізків дорівнює:
а) 1 см; б) 5 см; в) 10 см; г) 25 см.
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ План вивчення теми
1.   Поняття про координатний промінь
Ввести поняття координатного променя можна під час фронтальної практичної роботи.
1) Побудуйте промінь ОХ.
2) Позначте на ньому будь-яку точку Е.
3) Напишіть під точкою О число 0, а під точкою Е — число 1. Після цього вчитель повідомляє, що ми побудували координатний промінь. Точку О називають початком відліку, їй відповідає число 0; відрізок ОЕ — одиничним відрізком, точці Е відповідає число 1.
Висновок (учні формулюють самостійно або за допомогою вчителя). Координатний промінь — це промінь, на якому позначено початок відліку і одиничний відрізок. Важливо звернути увагу на те, що:
- одиничний відрізок може мати будь-яку довжину; - промінь може бути розташованим як завгодно; найчастіше координатний промінь зображують горизонтально, зліва направо, але це не обов'язково.
2.   Позначення точок на координатному промені (Продовження фронтальної практичної роботи.)
1) Відкладіть праворуч від точки Е  відрізок, що дорівнює ОЕ. Позначте його другий кінець точкою N.
Точці N відповідає число 2. Число 2 називають координатою точки N.
Говорять: точка N має координату 2. Записують: N[2). 2) Відкладіть від точки N ще один відрізок, що дорівнює ОЕ. Позначте його другий кінець точкою М.
Точці М відповідає число 3. Число 3 називають координатою точки М.
Говорять: точка М має координату 3. Записують: М(3).
Висновок. Відкладаючи на координатному промені крок за кроком відрізки, довжина яких дорівнює ОЕ, можна позначити будь-яке число, тобто побудувати точку з будь-якою координатою.
Важливо звернути увагу учнів на те що: ^  кожна точка на промені має тільки одну координату; У можна побудувати тільки одну точку, яка має задану координату.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1) Прочитайте записи: М(9), Р(205),   0(37), 1,(890),   ЛГ(ЮООО).
2) Скільки одиничних відрізків треба відкласти від початку координатного променя, щоб позначити на ньому число:
а) 13; б) 2785; в) 1 000 000?
3)На координатному промені, одиничний відрізок якого дорівнює 2 см, позначено точки А(7) і В(2і). На якій відстані від початку відліку знаходяться ці точки?
2.  Виконання письмових вправ
Перед виконанням вправ учитель нагадує учням, що всі рисунки потрібно виконувати олівцем під лінійку. Під час виконання запропонованих вправ запорукою успіху є акуратність. 1)Накресліть координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 1 см. Позначте на ньому точки, що відповідають числам: 2; 4; 6; 7; 8; 9. 2)Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки,
що відповідають числам: 0; 1; 3; 5; 6. 3)Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки: К{2),  Р(5),  М(8).
4)Накресліть три координатні промені, одиничні відрізки яких відповідно дорівнюють 1 см, 2 см і 3 см. Позначте на кожному з них точки: А(і), В(2), С(4).
5) Накресліть координатний промінь з початком у точці О. За одиничний відрізок візьміть відрізок довжиною 1 см. Позначте на цьому промені точки А,  В, С і В, якщо ОА = 2 см, ОВ = 3 см, ОС = 5 см, ВВ = 3 см. Яким числам відповідають точки А,  Б, С і В? Виконання запропонованих вправ сприяє засвоєнню поняття координатного променя та його елементів: початку, одиничного відрізка, координати точки. Основну увагу слід приділити формуванню вміння позначати на координатному промені точки із заданими координатами. Важливо, щоб учні зрозуміли, що на координатному промені обов'язково потрібно позначати початок відліку та одиничний відрізок. У випадку, якщо одиничний відрізок не задано за умовою задачі, його потрібно вибрати самим.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Альтернативні варіанти
Учитель на власний розсуд вибирає один з двох варіантів. Усна фронтальна робота відповідає більш високому рівню навчальних досягнень учнів, ніж «німий» диктант.
1. Усна фронтальна робота
1) На промені ОХ відкладено відрізок ОВ. Під точкою О написане число 0, а під точкою ІЗ — число 1. Як називають:
а) точку О; б) відрізок ОВ?
2) Скільки одиничних відрізків потрібно відкласти від початку променя ОХ, щоб позначити число 4?
3)Якщо одиничний відрізок відкласти від початку променя ОХ шість разів, то яке число буде відповідати кінцю шостого відрізка?
4) Чи можна на промені ОХ відкласти одиничний відрізок мільйон разів? Чому?
5) На координатному промені позначено точку М(9). Скільки разів одиничний відрізок відкладено від початку відліку?
6) Уявіть автівку, яка виїхала з міста й їде прямою трасою зі швидкістю 60 км/год. Якщо трасу вважати координатним променем, місце виїзду на трасу — початком відліку, а одиничний відрізок — 1 км, то яку координату матиме автівка через 1 год, 2 год, 5 год?
2. «Німий» диктант
На рисунку (заготовленому заздалегідь на закритій частині відкидної дошки) деякі елементи позначено цифрами. Учитель показує на елементи рисунка, учням потрібно записати назви понять, що відповідають кожній із цифр.
Відповідь. 1 — початок відліку, 2 — координатний промінь, 3 — одиничний відрізок, 4 — координата точки.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Накресліть координатний промінь і позначте на ньому числа:
а) 5; 8; 10; 17, якщо одиничний відрізок дорівнює 5 мм;
б)  2; 4; 7; 5, якщо одиничний відрізок дорівнює 1 см 5 мм.
2) Виберіть одиничний відрізок і позначте на координатному промені точки, координати яких:
а) 1; 3; 5; 7; 9; 10; б) 10; 8; 7; 5; 4; 2.
3) Позначте на координатному промені точки -А(9),  -0(5),  М(б), К(2).
4)* На координатному промені позначено точки -А(12) і 5(17). Довжина відрізка АВ дорівнює 25 см. Знайдіть:
а) довжину одиничного відрізка цього координатного променя;
б) довжини відрізків ОА і ОВ;
в) відстань між точками А(12) і С(20);
г)  відстань між точками В(П) і С(20).


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 6818 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть