загрузка...
Математика 5 клас. Урок 93. Множення десяткових дробів - 22 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 22 » Математика 5 клас. Урок 93. Множення десяткових дробів
10:52
Математика 5 клас. Урок 93. Множення десяткових дробів
Цілі:
-  навчально: домогтися засвоєння правила множення десяткових дробів; сформувати вміння виконувати множення десяткових дробів і множення десяткового дробу на натуральне число; 
-  розвивальна: формувати вміння застосовувати знання в нових ситуаціях; 
-  виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання. Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь. Обладнання: картки із самостійною роботою.
 
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Оскільки це перший урок з теми, то можна ознайомити учнів з планом вивчення теми, переліком умінь і навичок, яких учні набудуть у процесі вивчення теми тощо.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Домашнє завдання попереднього уроку полягало в самостійному проведенні аналізу контрольної роботи, тому на цьому етапі уроку достатньо розглянути найскладніші моменти контрольної роботи і зібрати зошити з аналізом контрольної роботи для перевірки.
За потреби можна роздати учням індивідуальні завдання на відпрацювання контрольних моментів.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель проводить бесіду, під час якої обговорює з учнями питання про те, які дії над десятковими дробами вони вже вміють виконувати. Звичайно, учні відповідають, що це додавання і віднімання. Потім учитель запитує, чи достатньо цих дій для обчислення різноманітних величин, і пропонує учням навести приклади задач, для розв'язування яких необхідно виконувати множення десяткових дробів. Якщо в учнів виникнуть утруднення, учитель сам може навести такі приклади. Задача 1. Як знайти площу прямокутника, якщо довжини його сторін дорівнюють 2,3 м і 1,5 м?
Задача 2. Як знайти відстань, яку проїхав велосипедист за 2,5 год зі швидкістю 18,5 км/год?
Отже, завдання уроку: засвоїти правило множення десяткових дробів, навчитись виконувати множення десяткових дробів.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування
1.  Як називають компоненти множення?
2.  Що означає знайти добуток чисел?
3.  Поясніть на прикладах, як виконують множення натуральних чисел у стовпчик.
4.  Чи рівні дроби:
1) 3,04 і 3,40; 2) 7,8 і 7,80; 3) 10,002 і 10,2; 4) 13,005 і 13,500?
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Різні автори підручників обирають різний підхід до вивчення теми «Множення десяткових дробів»: 1) спочатку вводять правило множення десяткових дробів на натуральне число, зокрема на 10,100, 1000 тощо, а потім подають правило множення десяткових дробів;
2) спочатку вводять правило множення десяткових дробів, а множення на натуральне число розглядають як окремий випадок. Учитель на власний розсуд обирає порядок вивчення цієї теми. Ми будемо дотримуватися другого підходу, який уважають традиційним і виправданим з погляду психології.
Пояснювати правило множення десяткових дробів найкраще на конкретних прикладах, розглянувши всі можливі випадки. гдз математика 5 клас
Випадок 1. Кількість знаків після коми в добутку не більша за кількість знаків після коми в обох множниках разом:
1) 12,36 1,4 = 17,304; 2) 1,24 1,5 = 1,860 = 1,86.
Доцільно звернути увагу учнів на те, що якщо добуток десяткових дробів закінчується нулем, то потрібно спочатку відокремити комою необхідну кількість знаків, а потім можна відкинути нуль.
Випадок 2. Кількість знаків після коми в добутку дорівнює кількості знаків після коми в обох множниках разом: 1) 0,7 0,5 = 0,35; 2) 2,153 0,4 = 0,8612. Доцільно звернути увагу учнів на те, що:
1) такий випадок можливий (але не обов'язковий), якщо хоча б один з двох множників менший від одиниці;
2) якщо хоча б один з двох множників менший від одиниці, то добуток обов'язково буде меншим від другого множника. Випадок 3. Кількість знаків після коми в добутку не менша від
кількості знаків після коми в обох множниках разом: 1)1,020,023 = 0,02346; 2) 0,09 0,02 = 0,0018.
Випадок 4. Множення десяткового дробу на натуральне число: 1) 3 1,2 = 3,6; 2) 17,8 5 = 89,0 = 89.
Усі наведені приклади потрібно записати на дошці (і в зошитах) у стовпчик, з докладним (а можливо, і багаторазовим) усним поясненням правила множення десяткових дробів.
Корисно привчати учнів перевіряти правильність відокремлення комою десяткових знаків, виконуючи прикидку.
Наприклад, якщо під час множення чисел 2,34 і 3,6 учень дістав число 84,24, то зрозуміло, що це неправильно, адже якщо перемножити два числа, одне з яких приблизно дорівнює 2, а друге — 4, то дістати число, яке більше за 80, неможливо.
Після пояснення нового матеріалу доцільно розв'язати задачі, наведені на етапі формулювання мети і завдань уроку.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1) Скільки знаків потрібно відокремити справа комою в добутку чисел: а) 3,54 і 2,9; б) 12,54 і 1,12; в) 0,75 і 94,178; г) 0,8 і 0,5; д) 15 і 4,56; є) 8,029 і 7?
2) Про які з наведених прикладів можна сказати, що вони виконані неправильно, не виконуючи обчислень:
а) 7,8-5,06 = 394,68; б) 6,54-3,2 = 20,928; в) 8,56 0,9 = 9,704; г) 0,8 0,2 = 1,6; д) 5,7-3,8 = 2,166; є) 9,2 10,5 = 96,6?
3) Обчисліть:
а) 1,2 3; б) 1,20,3; в) 0,12 0,3.
4) Виконайте множення:
а) 0,3 8; б) 0,13 4; в) 0,9 0,7; г) 1,1 0,6; д) 0,12 0,4; є) 1,9 0,2.
2. Виконання письмових вправ
1) Замініть додавання множенням і обчисліть результат: а) 2,7 + 2,7 + 2,7; б) 13,16 + 13,26 + 13,26 + 13,26 + 13,26;
в) 0,83 + 0,83 + 0,83 + 0,83.
2) Виконайте множення:
а) 6,25 3,4; б) 85-9,8; в) 12,6-7,5; г) 0,8-9,75; д) 0,98 1,74; є) 6,023-5,6; ж) 3,4 18,478;
3)  2,749 0,48; і) 0,075 0,03; к) 2,0001 0,5.
3)Маса 1 см3 заліза дорівнює 7,9 г. Знайдіть масу шматка заліза,
об'єм якого дорівнює: а) 4,9 см3; б) 0,5 см3.
4) Звільніте в 2,8 раза число: а) 3,8; б) 0,705; в) 9,2; г) 100.
5) Складіть задачу, яку можна розв'язати множенням: а) 5,4 на 2,8; б) 5,4 на 0,9.
На цьому уроці (першому в темі) доцільно пропонувати вправи початкового і середнього рівня. Основну увагу слід приділити засвоєнню правила множення десяткових дробів. Тому під час розв'язування вправ бажано вимагати від учнів формулювання відповідного правила, детального розглядання кожного випадку множення десяткових дробів.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Альтернативні варіанти
Учитель на власний розсуд вибирає один з двох варіантів. Виконання самостійної роботи потребує більш високого рівня підготовленості учнів. За наявності часу можна скористатися обома варіантами. У випадку, якщо вчитель вибирає самостійну роботу, бажано видати картки із завданнями кожному учневі, а відразу після виконання перевірити й обговорити роботу, виправити можливі помилки.
1.  Усне фронтальне опитування
1) Поясніть, як виконують множення десяткових дробів. Наведіть приклади.
2) Що потрібно зробити, якщо в добутку менше десяткових знаків, ніж треба відокремити комою?
3) Уявіть, що під час множення десяткових дробів ви дістали добуток, який закінчується нулем. Що ви зробите спочатку: відокремите комою справа потрібну кількість знаків чи відкинете нуль?
4) Скільки десяткових знаків потрібно відокремити комою в добутках:
а) 4,8 3,14; б) 3,32 4,16; в) 0,053 0,07?
2.  Самостійна робота
Обчисліть значення виразів у першому стовпчику таблиці і за їх допомогою запишіть значення виразів у наступних стовпчиках:
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Запишіть суму у вигляді добутку і виконайте множення:
а)  3,69 + 3,69 + 3,69 + 3,69;
б)  18,04 + 18,04 + 18,04 + 18,04 + 18,04 + 18,04 + 18,04.
2) Виконайте множення:
а) 2,87-5,6; б) 1,4-4,76; в) 5,4970,42; г) 0,85-4,07; д) 8,50,104; е)0,250,004; ж)  125 1,6; з) 3,14 500; і) 630 0,544. 
3)Яку відстань подолає потяг, якщо буде рухатися зі швидкістю 85,4 км/год протягом: а) 3,8 год; б) 0,4 год? 
4)* Стрілка показує наближений добуток, у якому не поставлено кому. Виконайте приблизну оцінку множників і визначте, де потрібно поставити кому в добутку: 
а) 3,7-5,61-> 208; б) 11,1-1,49^165; в) 0,67-120->804; г) 0,5216,7^87; д) 10,50,88^924; є) 0,950,84^8.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3632 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть