загрузка...
Мониторинг 5 класс английский язык - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг 5 класс английский язык
12:33
Мониторинг 5 класс английский язык

Мониторинг 5 класс английский язык

Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови в 5-класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми з іноземних мов.
Зміст і формат тесту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах - формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності, основою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
Об'єктами тестування визначаються читання і письмо як види іншомовної мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти (використання мови).
Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятого у Великій Британії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, визначеним навчальною програмою.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в читанні орієнтується на розуміння учнями основної інформації.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчого виду діяльності: написати повідомлення відповідно до змісту запропонованого малюнка в межах указаного обсягу (не більше ЗО слів).
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості лексичних і граматичних знань і навичок. Окрім того, тести містять завдання, що контролюють обсяг соціокультурних знань.
У збірнику містяться різнорівневі завдання, що згруповано у 10 рівнозначних варіантів.
Кожний з варіантів складається із 6 тестових завдань початкового рівня (1—6), 8 тестових завдань середнього рівня (7—14), 4 завдань достатнього рівня (15—18) та 1 завдання високого рівня.
Допомогаємо вчитися за допомогою посібника гдз англійська мова для учнів 5 класів.
Моніторинг навчальних досягнень з англійської мови учнів 5-х класів передбачає визначення рівня набутого ними іншомовного комунікативного досвіду за курс початкової школи.
Мета тестування - визначити якість іншомовної комунікативної компетентності учнів, яка має досягти рівня А1 (у термінах Ради Європи).
Об'єкти контролю - навички й уміння читання і письма як видів мовленнєвої діяльності та лексичні, граматичні, соціокультурні знання як аспекти іншомовної комунікативної компетентності школярів.
Процедура" перевірки: тестування здійснюється у письмовій формі і складається з двох типів завдань: 1) множинного вибору із закритою формою відповіді (вибір одного правильного варіанта відповіді з кількох запропонованих; визначення відповідностей до пред'явлених об'єктів з кількох поданих варіантів); 2) творчого завдання (написання висловлення за змістом запропонованої ілюстрації).
Добір тестових завдань здійснено відповідно до змістових ліній (мовленнєвої, мовної, соціокультурної, діяльнІсної) Державного стандарту і з урахуванням ВИМОГ чинної навчальної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Тест містить 18 завдань множинного вибору і 1 творче завдання.
Завдання JV? 1 спрямоване на визначення рівня сформованості в учнів компетенції в читанні - уміння здобувати основну інформацію з іншомовного друкованого джерела (озна-йомлювальне читання). Із шести запропонованих тверджень необхідно визначити, які з них відповідають, а які не відповідають змісту тексту, позначивши їх відповідними літерами.
Завдання № 2 передбачає встановлення відповідності між запропонованими трьома ілюстраціями та наведеними п'ятьма висловлюваннями, два з яких зайві.
Завдання № 3 має на меті виявити в учнів обсяг соціокультурних знань. До кожного з п'яти наведених речень необхідно дібрати одну із чотирьох запропонованих назв соціокультурних реалій, долучивши ЇЇ до змісту речення.
Завдання JV? 4 призначене для визначення рівня сформованості в учнів навчального досвіду адекватно використовувати лексичні та граматичні одиниці у змісті запропонованих речень. Із чотирьох варіантів необхідно вибрати той, що відповідає контексту речення.
Завдання № 5 передбачає перевірку рівня сформованості в учнів іншомовної компетенції у письмі. Відповідно до змісту пред'явленої ілюстрації необхідно написати висловлювання у межах указаного обсягу (не більше ЗО слів), висвітливши в ньому запропоновані пункти.
На виконання тесту відводиться один урок (45 хвилин): орієнтовно ЗО хвилин на виконання перших чотирьох завдань і 15 хвилин на виконання п'ятого завдання.
Під час проведення тестування не дозволяється користуватися будь-якими дидактичними матеріалами (підручниками, словниками, довідниками, електронними засобами).
СТРУКТУРА ТЕСТУ І КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання результатів тестування учнів здійснюється відповідно до рівнів сформо-ваності в них іншомовної комунікативної компетентності за такою технологією:
•     завдання № 1 (1-6) — кожне правильно визначене твердження (відповідає чи не відповідає змісту тексту) оцінюється в 1 бал;
•     завдання № 2 (7-9) - кожна правильно визначена відповідність оцінюється в 1 бал;
•     завдання № 3 (10-14) - кожний правильно визначений фрагмент речення оцінюється в 1 бал;
•     завдання М 4 (15-18) - кожне правильно доповнене речення оцінюється в 1 бал;
•     завдання Лв 5 - під час оцінювання враховуються два показники: 1) змістове наповнення і 2) мовне оформлення тексту висловлення. Під час оцінювання змістового наповнення і мовного оформлення беруться до уваги такі показники і визначаються такі критерії оцінювання:
•     відповідність змісту висловлювання пред'явленій ілюстрації - 0—2 бали;
•      висвітлення у змісті висловлювання вказаних пунктів - 0-3 бали;
•     зв'язність висловлювання - 0—2 бали;
•     нормативність використання у висловлюванні лексичних одиниць - 0—2 бали;
•      нормативність використання у висловлюванні граматичних явищ - 0—2 бали. Максимальна кількість балів, яку можуть отримати учні за виконання тестових завдань, становить 29 балів. Вона диференціюється у такий спосіб:
•     завдання № 1 - 6 балів;
•     завдання № 2 - 3 бали;
•     завдання № 3 - 5 балів;
•     завдання № 4 - 4 бали;
•     завдання № 5 - 11 балів.
За кожне виправлення з неправильного варіанта відповіді на правильний знімається 0,5 бала. Виправлення з правильного варіанта відповіді на неправильний варіант оцінюється в 0 балів.
Таблиця відповідності набраних тестових балів рівню навчальних досягнень учнів
1.   Роботу над кожним тестовим завданням розпочинай з детального ознайомлення з інструкцією.
2.   Відповідай лише після того, як уважно прочитаєш і зрозумієш завдання.
3.   Намагайся виконати всі завдання.
4.   Відповіді вписуй у бланк чітко, дотримуючись вимог до кожного виду завдання.
5.   Відповіді на завдання 1-4 вписуйте лише у збірник завдань, а завдання 5 виконуйте безпосередньо у бланку відповідей.
ЧАСТИНА «ЧИТАННЯ»
(завдання № 1-№ 3) Виконуючи завдання цієї частини тесту, ти продемонструєш своє вміння розуміти англійську мову на матеріалах різноманітних текстів з автентичних джерел.
1.  Правильно розподіляй свій час. На виконання цієї частини тесту передбачено не більше 25 (10, 7 і 8 відповідно) хвилин від загального часу, відведеного на виконання всього тесту.
2.   У завданні з вибором однієї правильної відповіді (№ 1) спочатку ознайомся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитай текст і твердження до нього, а потім обери правильний, на твою думку, варіант відповіді із чотирьох поданих.
3.  У завданні на встановлення відповідності (№ 2) спочатку ознайомся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно розглянь малюнки, а потім до кожного з них добери правильне, на твою думку, твердження.
4.  У завданні на встановлення відповідності між соціокультурними реаліями та поясненнями (коментарями) (№ 3) спочатку ознайомся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитай речення, а потім із запропонованих чотирьох варіантів обери правильний, на твою думку, варіант відповідності.
5.  Якщо ти не можеш виконати певне завдання, переходь до виконання наступного.
ЧАСТИНА «ПИСЬМО»
(завдання № 4-№ 5)
Виконуючи завдання цієї частини тесту, ти продемонструєш не лише своє вміння розуміти і використовувати англійську мову, а й уміння створювати власне висловлювання в письмовій формі.
1.   Правильно розподіляй свій час. На виконання цієї частини тесту передбачено не більше 20 (5 і 15 відповідно) хвилин від загального часу, відведеного на виконання всього тесту.
2.   У завданні на заповнення пропусків (№ 4) спочатку ознайомся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитай речення, а потім заповни пропуски в ньому необхідними, на твою думку, граматичними структурами або лексичними одиницями.
3.   Перш ніж написати власне висловлювання (завдання № 5), уважно розглянь ілюстрацію, прочитай запропоновані тези та переконайся, що ти правильно зрозумів завдання.
4.   Пиши охайно та розбірливо.
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 5-х класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
-   Які знання здобули п'ятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?
-   Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких — недостатній?
-   Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
-   Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?
-   Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
-   І головне, чи навчилися Ваші'діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь дитини в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інформацію про результати її навчання, відомості про рівень знань, з'ясувати,  ■ які шкільні предмети цікавлять її найбільше, засвоєння якого навчального матеріалу не вимагає від неї великих розумових, фізичних та вольових зусиль, і навпаки, у чому Ваша дитина потребує допомоги вчителя і Вашої уваги.
За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень Вашої дитини з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо засобів удосконалення подальшого навчання в основній школі.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її навчання у старшій школі та її загальний розвиток. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, розкриттю індивідуальних здібностей, спонукатимуть спільно з учителем і Вами до пошуку шляхів підвищення ефективності навчальної діяльності. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі під час навчального процесу.Ответы английский язык мониторинг 5 класс


 Варианты
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10


Хочешь поблагодарить сайт  жми +1    

Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 60381 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть