загрузка...
Мониторинг 5 класс немецкий язык - 18 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 18 » Мониторинг 5 класс немецкий язык
20:33
Мониторинг 5 класс немецкий язык

Мониторинг 5 класс немецкий язык

Моніторинг навчальних досягнень з німецької мови учнів 5 класів передбачає визначення рівня набутого ними іншомовного комунікативного досвіду за курс початкової школи.
Мета тестування - визначити якість іншомовної комунікативної компетентності учнів, яка має досягти рівня А1 (у термінах Ради Європи).
Об'єкти контролю - навички й уміння читання і письма як видів мовленнєвої діяльності та лексичні, граматичні, соціокультурні знання як аспекти іншомовної комунікативної компетентності школярів.
Процедура перевірки: тестування здійснюється в письмовій формі і складається з двох типів завдань: 1) множинного вибору із закритою формою відповіді (вибір одного правильного варіанта відповіді з кількох запропонованих; визначення відповідностей до пред'явлених об'єктів з кількох поданих варіантів); 2) творчого завдання (написання висловлення за змістом запропонованої ілюстрації).
Добір тестових завдань здійснено відповідно до змістових ліній (мовленнєвої, мовної, соціокультурної, діяльнісної) Державного стандарту і з урахуванням вимог чинної навчальної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Тест містить 18 завдань множинного вибору і 1 творче завдання.
Завдання 1 (1-6) спрямоване на визначення рівня сформованості в учнів компетенції в читанні - уміння здобувати основну інформацію з іншомовного друкованого джерела (ознайомлювальне читання). Із шести запропонованих тверджень необхідно визначити, які з них відповідають, а які - не відповідають змісту тексту, позначивши їх відповідними літерами.
Завдання 2 (7-9) передбачає встановлення відповідностей між запропонованими трьома ілюстраціями та наведеними п'ятьма висловленнями, два з яких зайві.
Завдання 3 (10-14) має на меті виявити в учнів обсяг соціокультурних знань. До кожного з п'яти наведених речень необхідно дібрати одну із чотирьох запропонованих назв соціокультурних реалій, долучивши її до змісту речення.
Завдання 4 (15-18) призначене для визначення рівня сформованості в учнів навчального досвіду адекватно використовувати лексичні та граматичні одиниці у змісті запропонованих речень. Із чотирьох варіантів необхідно вибрати той, що відповідає контексту речення.
Завдання 5 (19) передбачає перевірку рівня сформованості в учнів іншомовної компетенції в письмі. Відповідно до змісту пред'явленої ілюстрації необхідно написати висловлення у межах зазначеного обсягу (не більше ЗО слів), висвітливши в ньому запропоновані пункти.
На виконання тесту відводиться один урок (45 хвилин): орієнтовно ЗО хвилин -на виконання пертих чотирьох завдань і 15 хвилин — на виконання п'ятого завдання.
Під час проведення тестування не дозволяється користуватися будь-якими дидактичними матеріалами (підручниками, словниками, довідниками, електронними засобами.
Оцінювання результатів тестування учнів здійснюється відповідно до рівнів сфор-мованості в них іншомовної комунікативної компетентності за такою технологією:
•     завдання 1 - кожне правильно визначене твердження (відповідає чи не відповідає змісту тексту) оцінюється в 1 бал;
•     завдання 2 - кожна правильно визначена відповідність оцінюється в 1 бал;
•     завдання З - кожний правильно визначений фрагмент речення оцінюється в 1 бал;
•     завдання 4 - кожне правильно доповнене речення оцінюється в 1 бал;
•     завдання 5 - під час оцінювання враховуються два показники: 1) змістове наповнення і 2) мовне оформлення тексту висловлення. Під час оцінювання змістового наповнення і мовного оформлення беруться до уваги такі показники і визначаються такі критерії оцінювання:
1)  відповідність змісту висловлення пред'явленій ілюстрації - 0-2 бали;
2) висвітлення в змісті висловлення зазначених пунктів - 0-3 бали;
3) зв'язність висловлення - 0-2 бали;
4) нормативність використання у висловленні лексичних одиниць - 0-2 бали;
5) нормативність використання у висловленні граматичних явищ - 0-2 бали.
Максимальна кількість балів, яку можуть отримати учні за виконання тестових завдань, становить 29 балів. Вона диференціюється в такий спосіб:
•     завдання 1-6 балів;
•     завдання 2-3 бали;
•     завдання 3-5 балів;
1.  Роботу над кожним тестовим завданням розпочинай з детального ознайомлення з інструкцією.
2.  Відповідай лише після того, як ти уважно прочитав і зрозумів завдання.
3.   Намахайся виконати всі завдання.
4.  Відповіді вписуй чітко, дотримуючись вимог до кожного виду завдання.
5.  Відповіді на завдання 1-4 вписуй лише в збірник завдань, а завдання 5 виконуй безпосередньо в бланку відповідей.
ЧАСТИНА «ЧИТАННЯ >
(завдання 1-3)
Виконуючи завдання цієї частини тесту, ти продемонструєш своє вміння розуміти німецьку мову на матеріалах різноманітних текстів з автентичних джерел.
1.  Правильно розподіляй свій час. На виконання цієї частини тесту передбачено не більше 25 (10, 7 і 8 відповідно) хвилин від загального часу, відведеного на виконання всього тесту.
2.  У завданні з вибором однієї правильної відповіді (завдання 1) спочатку ознайомся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитай текст і твердження до нього, а потім обери правильний, на твою думку, варіант відповіді з чотирьох поданих.
3.  У завданні на встановлення відповідності (завдання 2) спочатку ознайомся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно розглянь малюнки, а потім до кожного з них добери правильне, на твою думку, твердження.
4.  У завданні на встановлення відповідності між соціокультурннми реаліями та поясненнями (завдання 3) спочатку ознайомся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитай речення, а потім із запропонованих 4-х варіантів обери правильний, на твою думку, варіант відповідності.
5.  Якщо ти не можеш виконати певне завдання, переходь до виконання наступного.
ЧАСТИНА «ПИСЬМО»
(завдання 4-5)
Виконуючи завдання цієї частини тесту, ти продемонструєш не лише своє вміння розуміти і використовувати німецьку мову, а й уміння створювати власне висловлення в письмовій формі.
1.  Правильно розподіляй свій час. На виконання цієї частини тесту передбачено не більше 20 (5 і 15 відповідно) хвилин від загального часу, відведеного на виконання всього тесту.
2.  У завданні на заповнення пропусків (завдання 4) спочатку ознайомся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитай речення, а потім заповни пропуски в ньому необхідними, на твою думку, граматичними структурами або лексичними одиницями.
3.   Перш ніж написати власне висловлення (завдання 5), уважно розглянь малюнок, прочитай запропоновані тези та переконайся, що ти правильно зрозумів завдання.
4.   Пиши охайно та розбірливо.
5.   Пам'ятай, що письмове висловлення повинно містити не більше ЗО слів.
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 5 класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчатьних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
- Які знання здобули п'ятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?
- Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких - недостатній?
- Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
- Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?
- Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
- І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь дитини в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інформацію про результати її навчання, відомості про рівень знань, з'ясувати, які шкільні предмети цікавлять її найбільше, засвоєння якого нанча и.мої о матеріалу не вимагас від неї великих розумових, фізичних та вольових зусиль, і навпаки, у чому Ваша дитина потребує допомоги вчителя і Вашої уваги.
За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень Вашої дитини з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо засобів удосконалення подальшого навчання в основній школі.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її навчання в основній і старшій школі та ЇЇ загальний розвиток. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, розкриттю індивідуальних здібностей, спонукатимуть спільно з учителем і Вами до пошуку шляхів підвищення ефективності навчальної діяльності. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі під час навчального процесу.Перейти на ответы по немец.языку 5 кл к мониторингу


 

Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 5236 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть