загрузка...
Мониторинг английский язык 10 класс - 18 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 18 » Мониторинг английский язык 10 класс
23:22
Мониторинг английский язык 10 класс

Мониторинг английский язык 10 класс

Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови в 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми з іноземних мов.
Зміст і формат тесту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах - формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності на грунті комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок.
Об'єктами тестування визначаються читання і письмо як види іншомовної мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти (використання мови).
Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятого у Великій Британії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, визначеним навчальною програмою.
Завдання для' визначення рівня сформованості компетенції в читанні орієнтується на розуміння учнями основної інформації.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчого виду діяльності: написати есе на запропоновану тему, пов'язану з інтересами та комунікативними потребами учнів основної школи, що узгоджуються з вимогами навчальної програми.
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості лексичних і граматичних знань і навичок. Окрім того, тести містять завдання, що контролюють обсяг соціокультурних знань.
РізнорІвневі завдання збірника згруповано у 10 рівнозначних варіантів.
Кожний з варіантів склатається з 5 тестових завдань початкового рівня (1-5), 11 тестових завдань середнього рівня (6-16), 8 завдань достатнього рівня (17-24) та 1 завдання високого рівня (25).
Моніторинг навчальних досягнень з англійської мови учнів 10-х класів передбачає визначення рівня набутого ними іншомовного комунікативного досвіду за курс основної школи.
Дуже корисно вивчити англійську мову в 10 класі, в цьому допоможе посібник гдз англійська мова автора Кауфман.
Мета тестування - визначити якість іншомовної комунікативної компетентності учнів, яка має досягти рівня А2 (у термінах Ради Європи).
Об'єкти контролю - навички й уміння читання і письма як видів мовленнєвої діяльності та лексичні, граматичні, соціокультурні знання як аспекти іншомовної комунікативної компетентності школярів.
Процедура перевірки: тестування здійснюється у письмовій формі і складається з двох типів завдань: І)множинного вибору із закритою формою відповіді (вибір одного правильного варіанта відповіді з кількох запропонованих; визначення відповідності до пред'явлених об'єктів з кількох поданих варіантів); 2) творчого завдання (написання висловлення за змістом запропонованої мовленнєвої ситуації).
Добір тестових завдань здійснено відповідно до змістових ліній (мовленнєвої, мовної, соціокультурної, діяльнісної) Державного стандарту і з урахуванням вимог чинної навчальної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Тест містить 24 завдання множинного вибору і 1 творче завдання.
Завдання № 1 спрямоване на визначення рівня сформованосгі в учнів компетенції в читанні -уміння здобувати основну інформацію з іншомовного автентичного друкованого джерела (ознайомлювальне читання). Відповідно до змісту пред'явленого тексту необхідно доповнити кожне наведене речення одним із чотирьох запропонованих фрагментів, поставивши у квадраті відповідну літеру.
Завдання № 2 передбачає встановлення відповідності: із семи пред'явлених оголошень необхідно визначити п'ять, зміст яких відповідає одному з наведених коментарів. Два оголошення зайві.
Завдання № 3 має на меті виявити в учнів обсяг соціокультурних знань. Кожне із шести наведеній речень відповідно до його контексту необхідно доповнити одним з десяти запропонованих фрагментів, чотири з яких зайві.
Завдання № 4 призначене для визначення рівня сформованосгі в учнів навчального досвіду адекватно використовувати лексичні та граматичні одиниці у змісті запропонованих речень. Із чотирьох варіантів необхідно вибрати той, що відповідає контексту речення, і поставити відповідну літеру в квадраті.
Завдання № 5 передбачає перевірку рівня сформованосгі в учнів іншомовної компетенції у письмі. Відповідно до змісту запропонованої мовленнєвої ситуації необхідно написати висловлення у межах указаного обсягу (не більше 60 слів), висвітливши в ньому запропоновані пункти.
На виконання тесту відводиться один урок (45 хвилин): орієнтовно ЗО хвилин на виконання перших чотирьох завдань і 15 хвилин на виконання п'ятого завдання.
Під час проведення тестування не дозволяється користуватися будь-якими дидактичними матеріалами (підручниками, словниками, довідниками, електронними засобами).
Оцінювання результатів тестування учнів здійснюється відповідно до рівнів сформованості в них іншомовної комунікативної компетентності за такою технологією:
•  завдання № 1 (1-5) - кожний правильно дібраний фрагмент речення оцінюється в 1 бал;
•  завдання № 2 (6-Ю) - кожна правильно визначена відповідність оцінюється в 1 бал;
•  завдання № 3 (11-16) - кожний правильно визначений фрагмент речення оцінюється в Ібал;
•  завдання № 4 (17-24) - кожне правильно доповнене речення оцінюється в 1 бал;
•  завдання № 5 (25)- під час оцінювання враховуються два показники: 1) змістове наповнення і 2) мовне оформлення тексту висловлення. Під час оцінювання змістового наповнення і мовного оформлення беруться до уваги такі показники і визначаються такі критерії оцінювання:
•  відповідність змісту висловлення запропонованій навчальній ситуації - 0-2 бали;
•  висвітлення у змісті висловлення вказаних пунктів - 0-3 бали;
•  зв'язність висловлення - 0-2 бали;
•  нормативність використання у висловленні лексичних одиниць - 0-2 бали;
•  нормативність використання у висловленні граматичних явищ - 0-2 бали. Максимальна кількість балів, яку можуть отримати учні за виконання тестових завдань,
становить 35 балів. Вона дисреренціюсться у такий спосіб:
•  завдання № 1 - 5 балів;
•  завдання № 2 - 5 балів;
•  завдання № 3 - 6 балів;
•  завдання № 4 - 8 балів;
•  завдання № 5 - 11 балів.
1. Роботу над кожним тестовим завданням розпочинайте з детального ознайомлення з інструкцією.
2. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали і зрозуміли завдання.
3. Намагайтеся виконати всі завдання.
4. Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог до кожного виду завдання.
5. Відповіді на завдання 1-4 вписуйте у збірник, а потім перенесіть у бланк відповідей.
6. Завдання 5 виконуйте безпосередньо у бланку відповідей.
Частина «Читання»
(завдання № ї-№ 3)
Виконуючи завдання цієї частини тесту, Ви продемонструєте своє вміння розуміти англійську мову на матеріалах різноманітних текстів з автентичних джерел.
1. Правильно розподіляйте свій час. На виконання цієї частини тесту передбачено не більше 22 (9, 7 і 6 відповідно) хвилин від загального часу, відведеного на виконання всього тесту.
2.  У завданні з вибором однієї правильної відповіді (№ 1) спочатку ознайомтеся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитайте текст і твердження до нього, а потім оберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді із чотирьох поданих.
3. У завданні на встановлення відповідності {№ 2) спочатку ознайомтеся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитайте оголошення та коментарі до них, а потім до кожного оголошення доберіть правильний, на Вашу думку, коментар.
4.  У завданні на встановлення відповідності міме соціокультурними реаліями та поясненнями (коментарями) (№ 3) спочатку ознайомтеся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитайте першу частину речення, а потім із запропонованих варіантів оберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповідності.
5. Якщо Ви не можете виконати певне завдання, переходьте до виконання наступного.
Частина «Письмо»
(завдання № 4-№ 5)
Виконуючи завдання цієї частини тесту, Ви продемонструєте не лише своє вміння розуміти і використовувати англійську мову, а й уміння створювати власне висловлення в письмовій формі.
1. Правильно розподіляйте свій час. На виконання цієї частини тесту передбачено не більше 23 (8 і 15 відповідної хвилин від загального часу, відведеного на виконання всього тесту.
2.  У завданні на заповнення пропусків (№ 4) спочатку ознайомтеся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитайте речення, а потім заповніть пропуски в ньому необхідними, на Вашу думку, граматичними структурами або лексичними одиницями.
3.   Перш німе написати власне висловлення (завдання № 5), уважно прочитайте запропоновану комунікативну ситуацію та тези до неї і переконайтесь, що Ви її зрозуміли.
4. Пишіть охайно та розбірливо.
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 10-х класів проводиться з мето оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосове рівня навчальних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількс важливих освітніх питань, а саме:
- Які знання здобули десятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягакн їхні загальнонавчальні вміння?
- Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерк більший, а до яких - недостатній?
- Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власи ставлення до прочитаного?
-  Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдак самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під чї виконання проблемних завдань?
- Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
-  І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й повсякденному житті?
Участь учня в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктиве інформацію про результати ного навчання та сприятиме поліпшенню системне підготовки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації та зовнішньог незалежного оцінювання. За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналі навчальних досягнень учня з відповідними досягненнями однокласників та допомогт зорієнтуватися шодо вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її подальше професіЙЕ навчання і доросле життя. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяр до навчання, допоможуть йому зрозуміти, що навчання - це дуже важлива і значуща частина цьої періоду життя. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитга наснаги та впевненості в собі у процесі навчальної діяльності.


Перейти на ответы по английскому языку к мониторингу 10 кл

 

Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 10056 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть