загрузка...
Мониторинг физика 10 класс - 18 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 18 » Мониторинг физика 10 класс
23:03
Мониторинг физика 10 класс

Мониторинг физика 10 класс

«Збірник завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів в основній школі. Фізика. 10 клас.» розроблено відповідно до чинної навчальної програми з фізики для учнів 7-9 класів.
У збірнику містяться різнорівневі завдання, що згруповано в 10 варіантів. Критерієм складності завдання є кількість логічних кроків, які необхідно виконати для його розв'язання.
Завдання початкового рівня з вибором однієї правильної відповіді - це завдання, розраховані на засвоєння основних понять, репродуктивне відображення навчального матеріалу, нескладні розрахунки. Завдання цього типу записано в тестовій формі, учень має вибрати одну із чотирьох запропонованих йому відповідей. Завдання вважається виконаним правильно, якщо правильну відповідь позначено тільки однією літерою. Оскільки кожний варіант містить 10 завдань початкового рівня, кожне з яких оцінюється в / бал% то максимальний бал, який може набрати учень, виконавши ці завдання, складає 10 балів.
Завдання середнього рівня вимагають від учня виконання 1-2 дій. При цьому учень не повинен наводити будь-яких міркувань, що пояснюють його вибір. До складу завдань середнього рівня входять 3 завдання з вибором однієї правильної відповіді, 2 завдання на відповідність (логічні пари) та 2 завдання на послідовність. Завдання на відповідність вважається виконаним, якщо кожному пункту лівої колонки відповідає тільки один пункт правої колонки. Завдання на послідовність вважається виконаним, якщо правильно вказано послідовність усіх дистракторів. Виконання кожного завдання середнього рівня оцінюється в 2 бали. Отже, максимальна кількість балів, яку може набрати учень за виконання 7 завдань середнього рівня, становить 14 балів.
Завдання достатнього рівня складається із задач, які передбачають виконання учнями 2-3 логічних дій. Під час виконання завдань достатнього рівня перевіряються вміння учнів розв'язувати типові задачі. При цьому вимагається запис розв'язування задачі, що відображає основні кроки розв'язку у вигляді формул без розгорнутих пояснень. Завдання достатнього рівня1 оцінюється так: якщо учень записав умову задачі в скороченому вигляді (0,5 бала); перевів за потреби одиниці фізичних величин в СІ (0,5 бала); записав основні формули, що відображають обраний метод розв'язання задачі в логічній послідовності, І вивів кінцеву формулу (1 бал); викопав перевірку одиниць вимірювання шуканої величини (0,5 бала); правильно виконав математичне обчислення значення шуканої величини та записав відповідь (0,5 бала).
Завдання високого рівня - це задача комбінованого типу, яка розв'язується стандартним або оригінальним способом.
Для  правильного розуміння всіх тем добра мати гдз з фізики Сиротюка. А ще краще коли маєшь можливість доступу до всіх гдз 10 класа.
Під час оцінювання враховуються основні вимоги щодо оформлення розв'язку задачі, а саме: запис умови задачі в скороченому вигляді (0,5 бала); переведення одиниць фізичних величин в одиниці СІ (0,5 бала); чітке внконапня рисунка, графіка, схеми, стисле пояснення обраного методу розв'язання задачі, логічна послідовність вибору фізичних формул і виведення кінцевої формули (4 бали); перевірка одиниць шуканої величини (0,5 бала); математичне обчислення значення шуканої величини, аналіз і перевірка вірогідності одержаного результату (0,5 бала). Закреслення та виправлення, зроблені учнем під час оформлення завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, не вважаються помилкою.
Ступінь повноти оформлення відповіді, оригінальність розв'язання оцінюються на розсуд учителя відповідно від 0 до 6 балів. Максимальна кількість балів, яку одержує учень за виконання завдання високого рівня, - 6 балів. Формулювання завдань достатнього та високого рівнів учні не переписують, вказують тільки номер завдання. Розв'язання цих завдань у чернетці пе перевіряються і до уваги не беруться.
Час виконання контрольної роботи - урок (45 хвилин). Під час виконання роботи учні не можуть користуватися додатковою літературою, оскільки всі необхідні для розв'язання довідникові дані наведено в умовах задач. За потреби учням можуть надаватися таблиці Менделєєва. Під час виконання завдань дозволяється використовувати калькулятор.
Тестові завдання для проведення моніторингу з фізики спрямовані на виявлеппя рівня опанування наукових фактів і фундаментальних ідей, усвідомлення суті понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів. Кожнії культурна освічена людина має вміти характеризувати сучасну фізичну картину світу, розуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки 1 технологій, володіти основними методами наукового пізнання і використовувати набуті знання в практичній діяльності. Гадаємо, що тестові завдання цього збірника допоможуть об'єктивно визначити рівень сформованості ваших знань та питання, над якими потрібно ще попрацювати.
У збірнику містяться різнорівневі завдання, що згруповано в 10 варіантів.
Кожний з варіантів складається з 10 тестових завдань початкового рівня (завдання 1-10), 7 тестових завдань середнього рівня (завдання 11-17), 2 завдань достатнього рівня (завдання 18, 19) та 1 завдання високого рівня (завдання 20).
Завдання а вибором однієї правильної відповіді містять формулювання завдання та чотири варіанти відповідей до нього. Серед наведених варіантів відповідей одна є правильною. У процесі виконання завдання необхідно вибрати правильну відповідь і позначити її у відведеному місці біля завдання, а потім перенести до бланка відповідей.


Перейти на ответы по физике к мониторингу 10 класс

 

Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 7662 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть