загрузка...
Мониторинг французский язык 10 класс - 19 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 19 » Мониторинг французский язык 10 класс
14:30
Мониторинг французский язык 10 класс

Мониторинг французский язык 10 класс

Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з французької мови в 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми з іноземних мов.
Зміст і формат тесту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах - формування вучнів іншомовної комунікативної компетентності, основою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
Об'єктами тестування визначаються читання і письмо як види іншомовної мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти (використання мови).
Зміст тестових завдань будується наавтентнчних зразках мовлення, прийнятого у Франції, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, визначеним навчальною програмою.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в читанні орієнтується на розуміння учнями основної інформації.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчого виду діяльності: написати есе на запропоновану тему, пов'язану з інтересами та комунікативними потребами учнів основної школи, що узгоджуються з вимогами навчальної програми.
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості лексичних і граматичних знань і навичок. Окрім того, тести містять завдання, що контролюють обсяг соціокультурних знань.
У збірнику містяться різнорівневі завдання, що згруповано у 10 рівнозначних варіантів.
Кожний з варіантів складається з 6 тестових завдань початкового рівня {завдання І), 11 тестових завдань середнього рівня {завдання ІІ-ІІІ), 8 завдань достатнього рівня (завдання IV) та 1 завдання високого рівня (завдання V).
Моніторинг навчальних досягнень з французької мови учнів 10-х класів передбачає визначення рівня знань, умінь і навичок, набутого ними за курс основної школи.
Мета тестування - визначити якість іншомовної комунікативної компетентності учнів, яка має досягти рівня А2 (у термінах Ради Європи).
Об'єкти контролю - навички й уміння читання і письма як видів мовленнєвої діяльності та лексичні, граматичні, соціокультурні знання як аспекти іншомовної комунікативної компетентності школярів.
Процедура перевірки: тестування здійснюється у письмовій формі та складається з двох типів завдань: її множинного вибору із закритою формою відповіді (вибір одного правильного варіанта відповіді з кількох запропонованих; визначення відповідностей до пред'явлених об'єктів з кількох поданих варіантів); 2) творчого завдання (написання висловлення за змістом запропонованої мовленнєвої ситуації).                              
Добір тестових завдань здійснено відповідно до змістових ліній (мовленнєвої, мовної, соціокультурної, діяльнісної) Державного стандарту і з урахуванням вимог чинної навчальної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Тест містить 25 завдань множинного вибору і 1 творче завдання.
Завдання І спрямоване на визначення рівня сформованості в учнів компетенції в читанні -уміння здобувати основну інформацію з іншомовного автентичного друкованого джерела (ознайомлювальне читання). Відповідно до змісту пред'явленого тексті»' необхідно доповнити кожне наведене речення одним із чотирьох запропонованих фрагментів.
Завдання II передбачає встановлення відповідностей: із шести пред'явлених оголошень необхідно визначити п'ять, зміст яких відповідає наведеним коментарям. Одне оголошення зайве.
Завдання III має на меті виявити в учнів обсяг соціокультурних знань. Кожне із шести наведених речень відповідно до його контексту необхідно доповнити одним з десяти запропонованих фрагментів, чотири з яких зайві.
Завдання IV призначене для визначення рівня сформованості в учнів навчального досвіду адекватно використовувати лексичні та граматичні одиниці у змісті запропонованих речень. Із чотирьох варіантів необхідно вибрати той, що відповідає контексту речення.
Завдання V передбачає перевірку рівня сформованості в учнів іншомовної компетенції у письмі. Відповідно до змісту запропонованої мовленнєвої ситуації необхідно написати висловлення у межах указаного обсягу (50—60 слів), висвітливши в ньому запропоновані пункти.
На виконання тесту відводиться один урок (45 хвилин): орієнтовно ЗО хвилин - на виконання перших чотирьох завдань і 15 хвилин - на виконання п'ятого завдання.
Під час проведення тестування не дозволяється користуватися будь-якими дидактичними матеріалами (підручниками, словниками, довідниками, електронними засобами).
Оцінювання результатів тестування учнів здійснюється відповідно до рівнів сформованості в них іншомовної комунікативної компетентності за такою технологією:
•  завдання І - кожний правильно дібраний фрагмент речення оцінюється в 1 бал
•  завдання II - кожна правильно визначена відповідність оцінюється в 1 бал
•  завдання III - кожний правильно визначений фрагмент речення оцінюється в 1 бал
•  завдання IV- кожне правильно доповнене речення оцінюється в 1 бал
•  завдання У-підчасоцінюваннявраховуютьсядвапоказники: 1) змістове наповнення і 2) мовне оформлення текст)' висловлення. Під час оцінювання змістового наповнення і мовного оформлення беруться до уваги такі показники і визначаються такі критерії оцінювання:
1)  відповідність змісту висловлення запропонованій навчальній ситуації - 0-3 бали; 
2)  висвітлення у змісті висловлення вказаних пунктів - 0-3 бали; 3.) зв'язність висловлення - 0-2 бали;
4)  нормативність використання у висловленні лексичних одиниць - 0-2 бали;
5) нормативність використання у висловленні граматичних явиш - 0-2 бали. Максимальна кількість балів, яку можуть отримати учні за виконання тестових завдань,
становить 37 балів. Вона диференціюється у такий спосіб:
•  завдання 1-6 балів
•  завдання II - 5 балів
•  завдання III - 6 балів
•  завдання IV- 8 балів
•  завдання V - 12 балів
1. Роботу над кожним тестовим завданням розпочинайте з детального ознайомлення з інструкцією.                                                                 
2. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали і зрозуміли завдання.
3.  Намагайтеся виконати всі завдання.
4. Відповіді на завдання І-ІУ вписуйте у збірник, а потім перенесіть у бланк відповідей.
5. Завдання V виконуйте безпосередньо у бланку відповідей.
6. Відповіді вписуйте в бланк чітко, дотримуючись вимог до кожного виду завдання.                    
Частина «ЧИТАННЯ»
Виконуючи завдання цієї частини тесту, Ви продемонструєте своє вміння розуміти французьку мову на матеріалах різноманітних текстів з автентичних джерел.
1. Правильно розподіляйте свій час. На виконання цієї частини тесту передбачено не більше 22 хвилин (9, 7 і 6 відповідно) від загального часу, відведеного на виконання всього тесту.
2. У завданні з вибором однієї правильної відповіді {завдання І) спочатку ознайомтеся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитайте текст і твердження до нього, а потім оберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді з чотирьох поданих.
3.  У завданні на встановлення відповідності {завдання II) спочатку ознайомтеся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитайте оголошення та коментарі до них, а потім до кожного оголошення доберіть правильний, на Вашу думку, коментар.
4. У завданні на встановлення відповідності між соціокультурними реаліями та поясненнями (завдання III/ спочатку ознайомтеся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитайте першу частину речення, а потім із запропонованих варіантів оберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповідності.
5. Якщо Ви не можете виконати певне завдання, переходьте до виконання наступного.
Частина  ПИСЬМО
Виконуючи завдання цієї частини тесту, Ви продемонструєте не лише своє вміння розуміти і використовувати французьку мову, а й уміння створювати власне висловлення в письмовій формі.
1.  Правильно розподіляйте свій час. На виконання цієї частини тесту передбачено не більше 23 хвилин (8 і 15 відповідно) від загального часу, відведеного на виконання всього тесту.
2. У завданні на використання мови {завдання IV) спочатку ознайомтеся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитайте речення та варіанти відповідей. Виберіть один з 4 варіантів. Завдання спрямоване на перевірку знань лексики І граматики.
3. Перш ніж написати власне висловлення {завдання V), уважно прочитайте запропоновану комунікативну ситуацію та тези до неї і переконайтесь, що Ви її зрозуміли.
4. Пишіть охайно та розбірливо.
5. Пам'ятайте про те, що роботи, написані нерозбірливо, або такі, що містять менше 50-60 не перевірятимуться!
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 10 класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
-  Які знання здобули десятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?    
-  Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких - недостатній?
-  Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
-  Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?
-  Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
-  І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь учня в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інформацію про результати його навчання та сприятиме поліпшенню системної підготовки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її подальше професійне навчання і доросле життя. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, допоможуть йому зрозуміти, що навчання - це дуже важлива і значуща частина цього періоду життя. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі у процесі навчальної діяльності.  
         
                                                      


Ответы по французскому языку:

Вариант 1-4

Вариант 5-8

Вариант 9-10Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 2172 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть