загрузка...
Мониторинг французский язык 5 класс - 19 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 19 » Мониторинг французский язык 5 класс
14:20
Мониторинг французский язык 5 класс

Мониторинг французский язык 5 класс

Основним засобом вивчення якості шкільної освіти є моніторинг, система інструментарію якого здатна оцінити ефективність освітнього процесу та передбачити подальші кроки до її підвищення. Сьогодні незаперечним є той факт, що якісна освіта це основа успішного розвитку науки, економіки, культури й, зрештою, моралі будь-якої держави. Саме якісні показники розвитку освіти. Визначають ефективність суспільного поступу держави в умовах глобалізації світу; та підвищення її конкурентної боротьби за якість життя своїх громадян.
Реформування загальної середньої освіти, перехід на новий стандарт передбачає реалізацію основних принципів гуманізації освіти, переорієнтацію освітніх систем з інформативної форми на особистісно орієнтоване навчання. Це, у свою чергу, вимагає індивідуально-диференційованого підходу до навчання, формування в учнів умінь і навичок самоосвітньої діяльності та самооцінки. Ці напрямки передбачають формування моніторингу якості освіти, який забезпечить поглиблений, об'єктивний, багатомірний аналіз та дасть змогу оцінити процес розвитку системи освіти, виявити провідні тенденції та педагогічні закономірності.
За результатами моніторингу якості освіти ми отримаємо інформацію про стан освітньої системи та ЇЇ окремих складників, виявимо проблеми, що виникли в процесі запровадження педагогічних інновацій, з'ясуємо тенденції розвитку освіти та зробимо прогноз змін, які необхідні для перспективного функціонування освітньої системи.
Однією з особливостей оцінювання якості освіти є визначення результативності навчання учнів.
Моніторинг якості освіти з французької мови дає змогу зробити висновки про знання і вміння, навички, лінгвістичні здібності, ступінь розвитку загально-навчальиих умінь та навичок, результати пізнавальної діяльності.
Моніторинг якості освіти учнів з французької мови важливий тим, що не тільки вносить корекцію в систему знань, але й організовує на самостійну творчу роботу. Система завдань будь-якого характеру з мови націлює учнів на самооцінку якості знань з предмета, спонукає до самовдосконалення та спрямовує на пошуки умов для самореалізації особистості.
Підсумкові результати моніторингового дослідження дозволять простежити динаміку змін рівня навченості учнів з предмета, визначити позитивні тенденції, резерви, шляхи розв'язання проблем. Моніторингове дослідження загально-навчальних умінь і навичок (якості навчальних досягнень) надасть об'єктивну картину про результати навчальної діяльності, рівень об'єктивності оцінювання досягнень учнів, скорегує зусилля вчителів французької мови.
Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з французької мови в 5-му класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми з іноземних мов.
Зміст і формат тесту враховує головну мету навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах - формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності, основою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
Об'єктами тестування визначаються читання і письмо як види іншомовної мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти (використання мови).
Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятого у Франції, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, визначеним навчальною програмою.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в читанні орієнтується на розуміння учнями основної інформації.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовано на виконання комунікативно-творчого виду діяльності: написати повідомлення відповідно до змісту запропонованого малюнка в межах указаного обсягу (6-7 речень).
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості лексичних і граматичних знань і навичок. Окрім того, тести містять завдання, що контролюють обсяг соціокультурних знань.
У збірнику містяться різнорівневі завдання, що згруповано в 10 рівнозначних варіантів.
Кожний із варіантів складається із 6 тестових завдань початкового рівня (І), 6 тестових завдань середнього рівня (II—III), 4 завдань достатнього рівня (IV) та 1 завдання високого рівня (V).
Моніторинг навчальних досягнень з французької мови учнів 5-х класів передбачає визначення рівня знань, умінь і навичок, якого вони набули за курс початкової школи.   
Мета тестування - визначити якість іншомовної комунікативної компетентності учнів, яка має досягти рівня А1 (у термінах Ради Європи).
Об'єкти контролю - навички й уміння читання і письма як видів мовленнєвої яльиості та лексичні, граматичні, соціокультурні знання як аспекти іншомовної комунікативної компетентності школярів.
Процедура перевірки: тестування здійснюється в письмовій формі і складається з двох типів завдань: 1) множинного вибору із закритою формою відповіді (вибір одного правильного варіанта відповіді з кількох запропонованих; визначення відповідностей до пред'явлених об'єктів з кількох поданих варіантів); 2) творчого за вдання (написання висловлення за змістом запропонованої ілюстрації).
Добір тестових завдань здійснено відповідно до змістових ліній (мовленнєвої, мовної, соціокультурної, діяльнісної) Державного стандарту і з урахуванням вимог чинної навчальної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.          
Тест містить 16 завдань множинного вибору і 1 творче завдання.
Завданая І спрямоване на визначення рівня сформованості в учнів компетенції в читанні уміння здобувати основну інформацію з іншомовного друкованого джерела (ознайомлювальне читання). Із шести запропонованих тверджень необхідно визначити, які з них відповідають, а які - не відповідають змісту тексту, позначивши їх відповідними літерами.
Завдання II передбачає встановлення відповідностей між сюжетними ілюстраці-ми і висловленнями. До трьох ілюстрацій подається 6 речень, три з яких є зайвими.
Завдання III має на меті виявити в учнів обсяг соціокультурних знань. До кожного з трьох наведених речень необхідно дібрати правильну назву соціокультурних реалій, долучивши її до змісту речення.
Завдання IV призначене для визначення рівня сформованості в учнів навчального досвіду адекватно використовувати лексичні та граматичні одиниці в змісті запропонованих речень. Із чотирьох варіантів необхідно вибрати той, що відповідає контексту речення.
Завдання V передбачає перевірку рівня сформованості в учнів іншомовної компетенції в письмі. Відповідно до змісту пред'явленої ілюстрації необхідно написати висловлення в межах указаного обсягу (6-7 речень), висвітливши в ньому запропоновані пункти.
На виконання тесту відводиться один урок (45 хвилин): орієнтовно ЗО хвилин на виконання перших чотирьох завдань і 15 хвилин      на виконання п'ятого завдання.
Під час проведення тестування не дозволяється користуватися будь-якими дидактичними матеріалами (підручниками, словниками, довідниками, електронними засобами,. 
Оцінювання результатів тестування учнів здійснюється відповідно до рівнів сфор-мованості в них іншомовної комунікативної компетентності за такою технологією:
• завдання І - кожне правильно визначене твердження (відповідає чи не відповідає змісту тексту) оцінюється в 1 бал;
• завдання II     кожна правильно визначена відповідність оцінюється в 1 бал;
•  завдання III кожний правильно визначений фрагмент речення оцінюється в 1 бал;
• завдання IV - кожне правильно доповнене речення оцінюється в 1 бал;
•  завдання V - під час оцінювання враховуються два показники: 1) змістове наповнення і 2) мовне оформлення тексту висловлення. Під час оцінювання змістового наповнення і мовного оформлення беруться до уваги такі показники і визначаються такі критерії оцінювання:
І) відповідність змісту висловлення пред'явленій ілюстрації - 0—3 бали;
2) висвітлення в змісті висловлення вказаних пунктів - 0-3 бали;
3) зв'язність висловлення     0—2 бали;
4)  нормативність використання у висловленні лексичних одиниць     0—2 бали;
5) нормативність використання у висловленні граматичних явищ - 0-2 бали. Максимальна кількість балів, яку можуть отримати учні за виконання тестових завдань, становить 28 балів. Вона диференціюється у такий спосіб:
• завдання 1-6 балів;
• завдання II - 3 бали;
• завдання III - 3 бали;
• завдання IV - 4 бали;
• завдання V — 12 балів.
1.  Роботу над кожним тестовим завданням розпочинайте з детального ознайомлення з інструкцією.
2.  Відповідайте лише після того, як ви уважно прочитали і зрозуміли завдання.
3.  Намагайтеся виконати всі завдання.     .  І
4.  Відповіді на завдання І—IV вписуйте лише в збірник завдань, а завдання V виконуйте безпосередньо у бланку відповідей.
5.  Відповіді вписуйте в бланк чітко, дотримуючись вимог до кожного виду завдання.
ЧАСТИНА «ЧИТАННЯ»
Виконуючи завдання цієї частини тесту, ви продемонструєте своє вміння розуміти французьку мову на матеріалах різноманітних текстів з автентичних джерел.
1. Правильно розподіляйте свій час. На виконання цієї частини тесту передбачено не більше як 25 хвилин від загального часу, відведеного на виконання всього тесту.
2.  У завданні з вибором правильної відповіді (завдання І) спочатку ознайомтеся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитайте текст і твердження до нього, а потім оберіть ті, які, на вашу думку, відповідають змісту тексту.
3.  У завданні на встановлення відповідності (завдання II) спочатку ознайомтеся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно розгляньте малюнки, а потім до кожного з них доберіть правильне, на вашу думку, твердження.
4.  У завданні на встановлення відповідності між соціокультурними реаліями та поясненнями (завдання III) спочатку ознайомтеся з інструкцією щодо роботи з ним. Завдання містить 3 соціокультурні реалії та 6 пояснень, 3 з яких є хибними. Уважно прочитайте речення, а потім оберіть правильний, на вашу думку, варіант й д повід нос ті.
Якщо не можете виконати певне завдання, переходьте до виконання наступного.
ЧАСТИНА «ПИСЬМО»
Виконуючи завдання цієї частини тесту, ви продемонструєте не лише своє вміння розуміти і використовувати французьку мову, а й уміння створювати власне висловлення в письмовій формі.
1. Правильно розподіляйте свій час. На виконання цієї частини тесту передбачено не більше як 20 хвилин від загального часу, відведеного на виконання всього тесту.
2.  У завданні на використання мови (завдання IV) спочатку ознайомтеся з інструкцією щодо роботи з ним. Уважно прочитайте речення і варіанти відповідей. Виберіть один з 4 варіантів. Завдання спрямоване на перевірку знань лексики і граматики.
3.  Перш ніж написати власне висловлення (завдання V), уважно розгляньте малюнок, прочитайте запропоновані запитання та переконайтесь, що ви правильно зрозуміли завдання.
4.  Пишіть охайно та розбірливо.
5.  Роботи, написані нерозбірливо, або такі, що містять менше 6-7 речень, не перевірятимуться!     
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 5-х класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
;   - Які знання здобули п'ятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?
- Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких - недостатній?
- Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
- Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?
- Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
-1 головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь дитини в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інфюрмацію про результати її навчання, відомості про рівень знань, з'ясувати, які шкільні предмети цікавлять її найбільше, засвоєння якого навчального матеріалу не вимагає від неї великих розумових, фізичних та вольових зусиль, і навпаки, у чому Ваша дитина потребує допомоги вчителя і Вашої уваги.
За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень Вашої дитини з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо засобів удосконалення подальшого навчання в основній школі.                      .|('
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її навчання в старшій школі та її загальний розвиток. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, розкриттю індивідуальних здібностей, спонукатимуть спільно з учителем і Вами до пошуку шляхів підвищення ефективності навчальної діяльності. Ваша зацікавленість І дружня допомога в проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі під час навчального процесу.
                                                         
 

Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 3230 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть