загрузка...
Мониторинг география 10 класс - 19 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 19 » Мониторинг география 10 класс
00:52
Мониторинг география 10 класс

Мониторинг география 10 класс

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів набуває нової ваги, адже є показником їхньої освіченості й компетентності. Воно забезпечується моніторингом якості загальної середньої освіти, який є об'єктивним і неупередженим інструментарієм, що дає змогу визначити стан засвоєння навчального матеріалу з предмета географія, завдяки якому учень сприймає інформацію про територіальну організацію природи та господарства, а в його свідомості формується географічна картина світу.
Моніторинг здійснюється серед учнів 10-х класів за курс основної школи в період з 14 по 25 жовтня 2013 року. Його основною формою є застосування стандартизованих тестових завдань з урахуванням відповідної процедури проведення тестування і технології перевірки.
Процедури вимірювання і оцінювання мають важливий вплив на результати тестування. Тому саме від учителя залежить збереження та непорушення процедури тестування. Це стосується виконання норми часу, відведеного на тестування, - 45 хвилин, запобігання підказкам, списуванню тощо.                       
Перед початком кожного уроку, на якому проводитиметься моніторинг, учні мають дати відповіді на запитання анкети, розміщеної в бланку відповідей з відповідного навчального предмета. Час для заповнення анкет й враховується до 45 хвилин, відведених учням для виконання тесту.
Кожен учень виконує один із чотирьох оголошених варіантів тесту і для виконання роботи використовує бланк відповідей зі збірника завдань. Окремого зошита (листків) учню для виконання роботи не потрібно.
Важливим моментом є врахування рівня складності тестового завдання. Оскільки основною метою моніторингу є з'ясування рівня засвоєння учнями загальноосвітніх навчальних закладів географічного навчального матеріалу, то формування рівнів складності тестових завдань спираються переважно на рівні засвоєння навчального матеріалу:
•      І рівень - опанування навчального матеріалу, що характеризується відтворенням і розумінням учнями суті основних елементів географічних знань, умінням відображати їхні зв'язки з іншими елементами знань, знаходити відношення між ними;
•     II рівень - володіння навчальним матеріалом, завдяки якому учні вміють аналізувати і пояснювати географічні факти, події, явища, використовуючи сформовані знання і способи діяльності, застосовувати їх у стандартних життєвих ситуаціях, для розв'язання практичних завдань;
•      III рівень - усвідомлення навчального матеріалу, унаслідок якого учні виявляють здатність застосовувати набуті географічні знання і компетенції в нестандартних життєвих ситуаціях, використовуючи засвоєні алгоритми та евристичні прийоми, висловлювати ціннісні ставлення щодо здобутих результатів і на основі цього формувати власне бачення географічної картини світу.
Варто враховувати ці підходи під час оцінювання навчальних досягнень учнів. Особливо це стосується оцінювання завдання творчого спрямування (№ 11) і географічної задачі (№ 12). При оцінюванні відкритого тестового завдання (.V. 10) необхідно враховувати ступінь його розкриття. Якщо розкрито лише основу визначення терміна, учень отримує 1 бал, визначення правильне, але не зовсім повне - 2 бали, повне визначення терміна - 3 бали. Оцінювання тестових завдань № 1-5 здійснюється за принципом: правильна відповідь - 1 бал, а № 6-9 - правильна відповідь - 2 бали. Багатокомпонентне тестове завдання № 11 оцінюється від 1 до 5 балів. За повну відповідь на всі три складові цього завдання учень отримує 5 балів. Правильна відповідь на географічну задачу (№ 12) оцінюється 3 балами.
Ключовим моментом в оцінюванні результатів моніторингу є визначення рейтингової оцінки кожного учня та характеристика його навчальних досягнень відповідно до визначеного рівня:
•      початковий - якщо сумарний бал за виконання тесту менше 50 відсотків від максимально можливого сумарного бала;
•      середній - якщо сумарний бал за виконання тесту в межах від 50 до 70 відсотків від максимально можливого бала;
•     достатній - якщо сумарний бал за виконання тесту в межах від 71 до 90 відсотків від максимально можливого бала;
•      високий - якщо сумарний бал за виконання тесту більше за 90 відсотків від максимально можливого сумарного бала.
Збірник контрольних завдань для проведення моніторингу складається з тестового зошита та бланка відповідей до тестових завдань. До збірника входить 10 варіантів контрольних тестів. Кожен варіант складається з 12 тестових завдань. Розроблені тестові завдання відображають основні змістові лінії шкільного предмета географія. Завдання добираються за складністю і відповідають трьом рівням: перший, другий, третій. Окрім того, завдання різняться за формою, зокрема: завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-5), на визначення правильної послідовності та відповідності (№ 6-9), відкрите завдання з короткою відповіддю (№ 10) та відкрите багатокомпонентне завдання, що виконується на контурній карті (№ Ц), останнє завдання (№ 12) - географічна задача - вимагає для отримання правильної відповіді виконання певних математичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей.
Під час виконання контрольної роботи користуватися картами, атласами та іншими джерелами географічних знань не дозволяється.
Отже, кожен варіант контрольної роботи для проведення моніторингу знань з географії складається з 12 тестових завдань. На його виконання відводиться 45 хвилин. Тестування проводиться в письмовій формі.
Завдання першого рівня складності (№ 1-5) використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати з джерелами інформації.
І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (М 1-5)
У кожному варіанті - п'ять тестових завдань, у яких пропонується чотири можливі варіанти відповідей, з яких правильною є лише одна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей позначено тільки одну відповідь. Якщо позначено два або більше варіанти відповідей, навіть якщо серед них є правильний, або не позначено відповіді взагалі, завдання вважається виконаним неправильно. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал.
Приклад тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді:
Назвіть ім'я мандрівника, який першим відкрив морський шлях до Індії:
А  Васко да Гама
Б  Христофор Колумб
В  Амеріго Веспуччі
Г  Бартоломеу Діаш
Відповідь:
Завдання другого рівня складності (№ 6-9) представлено двома різновидами: на визначення логічної послідовності та на утворення логічних пар, що передбачають вибір взаємопов'язаних понять, об'єктів, явищ і процесів.
ІІ. Завдання на визначення правильної послідовності
У кожному варіанті - два завдання (№ 6, 7), які використовують для оцінювання вмінь визначати правильну послідовність дій, алгоритмів діяльності, хронологічну послідовність тощо. Виконуючи ці завдання, потрібно розташувати географічні об'єкти, природні процеси та явища в правильній просторовій послідовності і записати цю послідовність у бланк відповідей. Якщо в бланку відповідей записано всі правильні комбінації цифр і літер, завдання оцінюється 2 балами. Якщо лише одна комбінація є неправильною, учень отримує 1 бал.
Приклад тестового завдання на визначення послідовності:
Вкажіть правильну послідовність розташування природних зон з півночі на південь на сході Північної Америки:
А тундра і лісотундра Б тайга
В арктичні пустелі Г мішані ліси
Відповідь:
III. Завдання на визначення відповідності
У кожному варіанті - два завдання (№ 8-9), що передбачають вибір взаємопов'язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв'язків. Якщо в бланку відповідей записано всі правильні комбінації цифр і літер, завдання оцінюється 2 балами. Якщо лише одна комбінація є неправильною, учень отримує 1 бал.
Приклад тестового завдання на визначення відповідності:
Визначте відповідність між видами корисних копалин та їхніми родовищами в межах України:
А нафта                            1 Нікопольське
Б марганцева руда           2 Калуське
В калійна сіль                   3 Долинське
Г ртутна руда                   4 Микитівське
5 Бугруватівське
Відповідь:
Третій рівень складності нкдючає в себе три завдання (№10-12). Усі завдання цього рівня відрізняються між собою.
IV. Завдання відкритого типу (Л$ 10)
Це завдання передбачає виявлення знань термінів, понять тощо та запис у бланку відповідей короткого і чіткого їхнього визначення відповідно до завдання. Залежно від повноти відповіді воно оцінюється від 1 до 3 балів.
Приклад тестового завдання відкритого типу: Дайте визначеная поняття: Природна зона * це...
Відповідь:
Природна зона - це частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами. Вона є частиною природної країни. її визначають однорідні Грунти, рослинність, тваринний світ та інші компоненти природного середовища.
Всеукраїнський моніторинг якості знань учнів 10 класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
- Які знання здобули десятикласники з тих чи інших навчальних предметів?
-  Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких недостатній?
-  Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
-  Чи вміють знаходити рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію для виконання проблемних завдань?
-  Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
- І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь учня в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інформацію про результати його навчання та сприятиме поліпшенню системної підготовки майбутпіх випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її подальше професійне навчання і доросле життя. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, допоможуть йому зрозуміти, що навчання - це дуже важлива і значуща частина цього періоду життя. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі у процесі навчальної діяльності.


Перейти на ответы по географии к мониторингу 10 кл

 Варианты
 1-2
 3-4
 5-6
 7-8
 9-10
Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 6427 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть