загрузка...
Укр.мова 5 кл. Урок 91. Розвиток зв'язного мовлення № 20 - 9 Марта 2014
Главная » 2014 » Март » 9 » Укр.мова 5 кл. Урок 91. Розвиток зв'язного мовлення № 20
22:00
Укр.мова 5 кл. Урок 91. Розвиток зв'язного мовлення № 20
Мета: повторити особливості побудови висловлювань у науковому стилі; ознайомити п'ятикласників із пам'яткою щодо підготовки розгорнутої відповіді на уроці української мови; удосконалити вміння п'ятикласників складати висловлювати в науковому стилі; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння формувати відповіді на уроках української мови; підвищувати культуру усного й писемного мовлення.
Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.


предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок

Перебіг уроку Укр.мова 5 кл. Розвиток зв'язного мовлення № 20
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бесіда
♦   Чи часто вам доводиться відповідати на уроках, зокрема під час вивчення мови?
♦   Яким стилем ви користуєтеся під час відповідей? Чому?
♦   Чи виникають у вас труднощі під час побудови відповіді на запитання вчителя? З чим вони пов'язані?
♦   Як, на вашу думку, можна полегшити процес побудови відповіді на уроці української мови?
IV. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ
Спостереження над мовним матеріалом, розказаним учителем за допомогою у 
загальнювальної таблиці
БАГАТСТВО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Слово — це основна, базова одиниця мови, що складається з одного звука чи зі звукового комплексу, за яким закріплене певне значення. Зі словами пов'язані всі інші одиниці мови. Усі слова, наявні у мові, становлять її словниковий склад, або лексику. Розділ мовознавчої науки, що вивчає лексику, називається лексикологією (від грец. lexis — «слово», logos — «вчення»).
Слова виконують у мові номінативну функцію (функцію називання). Вони називають предмети, явища, речі, їхні ознаки, дії тощо (зошит, стіл, грім, дощ, повільно, міцний, ходити, копати). Усім словам, незалежно від функції, які вони виконують, завжди властиве певне значення.
В українській мові, які і в будь-якій іншій, є однозначні і багатозначні слова. Однозначні слова мають тільки одне лексичне значення, тобто називають один предмет, ознаку, дію тощо.
Наприклад, слово бринза означає сир з овечого молока; антракт — перерву між діями вистави або відділами концерту; падчерка — нерідна дочка одного з членів подружжя; пакувати — укладати речі, ув'язувати їх у пакунок, паку. Інших лексичних значень ці слова не мають.
До однозначних слів належать терміни (екватор, фонема, присудок, діабет, туберкульоз), назви конкретних предметів (парта, олень, дев'яносто, муха, дуб, око, серце), власні назви (Москва, Берлін, Херсон, Оксана, Павло, Дніпро).
Однозначних слів в українській мові небагато. Більшість із них полісе-мічні (від грец. poly — «багато», эета — «знак»). З часом слово, яке мало тільки одне значення, набуває інших (переносних) значень і стає багатозначним. Усі переносні значення групуються навколо прямих, тобто сприймаються як похідні від них. Основне значення слова називають прямим, а похідні — переносним значенням слова. Наприклад, слова золота, гострий, грала, ніс у словосполученнях золота монета, гострий ніж, гралася дитина, ніс людини вжиті у прямому значенні, а вирази золоті руки, гострий біль, вода грала, ніс літака — у переносному.
Основне значення багатозначного слова є загальновідомим, переносні ж проявляються лише в контексті. Наприклад, слово має таке основне значення: «основна значуща одиниця мови, що становить собою звукове вираження окремого предмета». Інші його значення, зафіксовані в словнику, є вторинними: 1) усне або писемне висловлювання — Слово, чому ти не твердая криця (Леся Українка); 2) обіцянка, запевнення — Дайте мені слово, що такого з вами ніколи не трапиться (І. Багмут).
Бесіда
♦   Про що йшлося в тексті?
♦   До якого стилю мовлення можна віднести повідомлення вчителя? Аргументуйте свою думку.
♦   Чи було сказано в повідомленні про лексичне і граматичне значення слова?
►  Доповніть повідомлення розповіддю про лексичне і граматичне значення слова.
Ознайомлення з пам'яткою «Як готувати відповідь на уроці української мови в науковому стилі»
1. Уважно прослухайте або прочитайте питання, вдумайтеся в нього.
2. Знайдіть і повторіть теоретичні відомості з мови, які потрібні для відповіді на питання.
3. Складіть план або скористайтеся запропонованим і згрупуйте за ним інформацію.
4. Доберіть власні приклади, сформулюйте висновок.
5. Повторіть особливості наукового стилю (точність у доборі слів, дотримання чіткого порядку у викладі думок, доказовість, уживання слів — термінів).
6. Під час відповіді на уроці не поспішайте, говоріть упевнено, робіть паузи, виділяйте за допомогою логічного складання розгорнутої відповіді за вказаним планом і таблицею.
►  Проаналізуйте пункти плану до теми «Групи слів за значенням». Дайте розгорнуті відповіді на кожен пункт плану, наведіть власні приклади. Підготуйте відповідь у науковому стилі за темою «Лексичні ознаки стилів мовлення», користуючись пам'яткою.
План
1. Групи слів за значенням.
2. Омоніми, їхнє значення, морфологічне вираження, особливості вживання.
3. Синоніми, їхнє значення і стилістичні особливості.
4. Антоніми, їхнє уживання в мовленні.
►  Сформулюйте відповідь на тему «Загальновживані і стилістично забарвлені слова», користуючись планом.
План (зразок)
1. Лексичні ознаки стилів мовлення.
2. Міжстильова (загальновживана) лексика.
3. Стилістично забарвлена лексика:
а) лексика розмовно-побутового стилю;
б) лексика офіційно-ділового стилю;
в) лексика наукового стилю;
г) лексика публіцистичного стилю.
V. Підбиття уроку. Укр.мова 5 кл. Розвиток зв'язного мовлення № 20
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►   Усно відповісти на питання «Що таке лексична помилка?»
►  Письмово відповісти на питання «Для чого користуються синонімами?»

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1478 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть