загрузка...
укр. мова 5 клас Урок № 1 Вступ Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України - 5 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 5 » укр. мова 5 клас Урок № 1 Вступ Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України
22:12
укр. мова 5 клас Урок № 1 Вступ Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України
Урок 1. Вступ Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

Мета:
□ навчальна: ознайомити учнів зі значенням мови вжитті кожної людини й суспільства та з функціями української мови як державної;
о розвивальна: розвивати мовленнєві здібності;
□  виховна: виховувати почуття гордості за рідну мову та поважне став¬лення до інших мов.
Внутрішньопредметні зв'язки: фонетика, лексикологія, словотвір, морфо¬логія, орфографія, синтаксис, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: суспільствознавство, мова, література. Тип уроку: повторення з елементами засвоєння нового матеріалу.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ (ВСТУПНЕ СЛОВО ПРО ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ)
II.  ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
► Прочитайте вислів Панаса Мирного. Як ви розумієте його смисл?
Яка тема уроку може випливати з цього тексту?
Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його
мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця,
в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум,
досвід, почування.
ПІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Читання і переказ тексту
►  Прочитайте текст. Складіть план його. Перекажіть за планом. Яка основна думка тексту? Зробіть фонетичний розбір слова життя. Поясніть правопис виділених слів. Назвіть частини мови в другому реченні.
ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
Мова — основа духовного життя народу. Люди в процесі суспіль¬ної діяльності мають постійну потребу вступати в різні стосунки з іншими людьми, погоджувати з ними свої дії, ділитися власним досвідом і запозичати собі досвід інших членів колективу, давати поради й розпорядження й одержувати їх, інакше кажучи, люди за¬вжди мають потребу в спілкуванні з іншими членами суспільства. Спілкування між людьми відбувається за допомогою мови.
Як нам відомо, немає жодного суспільства, яке б не знало мови, яке б не володіло цим найважливішим засобом людських зносин; нею постійно користувалися люди в своїй трудовій діяльності, спрямованій на досягнення певної мети; без мови не може існувати будь-яке суспільство, не можуть розвиватися техніка, культура, на¬ука, мистецтво; за допомогою мови люди висловлюють свої думки, передають їх іншим людям, зберігають нагромаджений досвід і ді¬ляться ним {З журналу).
Робота з текстом
►  Перепишіть текст. Що в ньому сказано про українську мову як державну? Виділені слова розберіть за будовою. Поясніть розділові знаки всередині речень. Зробіть синтаксичний розбір (усно) першого речення.
Державною мовою України є українська мова.
Українська мова як державна мова обовязково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами за¬конодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначається цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, в науці, культурі, в інших сферах суспільного життя.
Обовязковість застосування державної мови чи сприяння її ви¬користанню у тій чи іншій сфері суспільного життя не повинні тлу¬мачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами у цій сфері.
IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
►  Виразно прочитайте вірш. Визначте його основну думку. Один із куплетів (на вибір) перепишіть у зошити. Поясніть значення виділених слів та вживання розділових знаків.
МОВА
Як парость виноградної лози. Плекайте мову. Пильно й ненастанно Політь бур'ян. Чистіша від сльози Вона хай буде. Вірно і слухняно Нехай вона щоразу служить вам, Хоч і живе своїм живим життям.
Прислухайтесь, як океан співає — Народ говорить. І любов і гнів У тому гомоні морськім. Немас Мудріших, ніж народ, учителів; У нього кожне слово — це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля.
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.
Максим Рильський
►  Які ви знаєте правила культури мовлення? Чи дотримують їх ваші ровесники?
►  Як ви розумієте поняття «мовний етикет»?
Переклад
►  Перекладіть текст і запишіть його українською мовою.
В Украине преимущественно живут украинцьі. Второй по численности народ — русские. Кроме того, среди граждан нашей страньї єсть белорусьі, молдаване, татарьі (крьімские), болгари, венгри, румини, поляки, єврей, армяне, греки, цигане, азербайджанци, грузини, немци, корейци и много других наци-ональностей.
Робота в парах
►  Розкажіть один одному, якими мовами ви володієте. У яких си¬туаціях якою користуєтесь? Коли ви користуєтесь словниками різного характеру? Прокоментуйте на прикладах необхідність користування словниками.
V. ПІДСУМОК УРОКУ
►  Складіть слайди І, користуючись ними, розкрийте роль мови в житті людини і суспільства і розкрийте значення державної (української) мови.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Перепишіть текст. Визначте його основну думку. Пов'яжіть цю інформацію з темою уроку.
►  Як слід ставитись до інших мов, носіями яких є насамперед мешканці України?
►  Поясніть правопис виділених слів і постановку розділових зна¬ків усередині речень.
ВЕЛИКА ТАЙНА СЛІВ
Як відомо, взаємини з людьми можуть обмежуватися усмішкою, кивком голови та іншим жестом, але найчастіше — це привітання, а далі — жвава розмова або поважна бесіда. Якщо художники мис¬лять образами, музиканти — звуками, учені — поняттями, то всі разом, а з ними й решта людства, послуговуються мовою, словом як основним засобом вияву наших думок. Зрозуміло, не можна на¬вчитися думати, не вміючи говорити, і навпаки.
Що ж потрібно, аби оволодіти вмінням говорити? Певно, знати мову — цього замало, треба ще усвідомлювати, як і про що роз¬мовляти. Опанувати мистецтво спілкування людство намагається здавна. На основі багатовікового досвіду воно виробило основні пра¬вила бесіди. І кожне нове покоління вносить у неї свої особливості (За О. Корніякою).
►  Напишіть міні-твір (півсторінки) про значення мови для людини та роль державної мови. У першому реченні назвіть усі частини мови, а в останньому — члени речення.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 6856 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть