загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 82. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» - 11 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 11 » Українська мова 5 клас. Урок 82. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»
20:41
Українська мова 5 клас. Урок 82. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»
Мета:
-  навчальна: повторити вивчені орфограми, застосовуючи набуті знання на практиці; формувати життєву компетентність;
-  розвивальна: розвивати мовне чуття, абстрактне мислення, мовленнєві вміння, навички зіставлення, порівняння; розвивати цікавість;
- виховна: виховувати повагу до захисників Вітчизни. Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення. Міжпредметні зв'язки: історія, культура. Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Тренувальні вправи
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ
IV. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ
Лексична робота
►  З'ясуйте значення слів за словником іншомовних слів. Форзац, генезис, феодал, ханство, васалітет, фортеця, орда, султан.
«Ланцюжок». Лінгвістичний аналіз
Інструкція: завдання виконують «ланцюжком». Кожен учень пояснює наступну орфограму.
►  Прочитайте уважно текст. Визначте його стиль і тип мовлення.
►  Слова з пропущеними літерами випишіть у зошит, пояснюючи їх правопис.
►  Обґрунтуйте вибір букви з дужок.
П..ріод розвитку українс.кого війс.кового мистецтва часів к..зац..тва, яке розвинулось (у, в) (3, з)бройні (С, с)или України, охоплює майже три сторіч..я, починаючи з кінця XV століт..я. Початок ..сторії (3, з)бройних (С,с)ил України безпос..редн..о пов..язаний з г.. незисом українс.кого к..зац..тва.
З с.редини XIV століт..я (у,в)сі українскі землі були заво.. вані ..ноземними ф..одал..ними державами — Литвою, Польщею, молдавськими та угорс-.кими ф..одалами. Кр..мс..ке (Х,х)ан-ство прийняло турецький васалітет, а свої грабіжницькі напади перетворило на основне дж..рело зб..гачен..я. Кочів..я ногайських татар, які підкорилися (К,к)римс..кому (Х,х)анству, на картах позначалося як (Д, д)ике (П, п)оле. Султане..ка (Т,т)уреччина утвер-дилас. на (Ч,ч)орному (М,м)орі, оволоділа г..рлами Дунаю, Дніпра, Дону і побудувала м..режу потужних фортец.. для завоюван..я України, Білорусі, Росії, Польщі.
(У,В) Україні (у,в) другій половині XV століття (у,в) умовах іноземного панування посилюєтеся кріпосницьке гноблен..я. Українські селяни, найбільш., сміливі, мужні, волелюбні, які не хотіли т..рпіти кріпос..ниц..ке ярмо (і, й) владу чужинців, відмовлялися підкорятися ..ноземному панував..ю ф..одалів (і, й) ос.лялися на спустошених землях понад Дніпром і (П,п)івден..им Бугом. Волелюбних (у,в)тікачів приваблював незаселений українс.кий степ, де вони могли займатися віл..но, без ф..одал..ного примусу, хліборобе.. кою працею (і, й) особисто ро..поряджатися виробленим продуктом, а не від..авати його ф..одалам. Однак п..реселенці потрапляли (у,в) умови постійного риз..ку, (у,в) атмосферу тр..вожного прикордон..я з (Д,д)иким (П,п)олем. їм довелос. повсякден.,0 давати відсіч., підступним ворожим наскокам орд..нців і поєднувати працю на землі зі збройною боротьбою. Цих людей почали називати к..заками.К.. зак (у, в) п..рекладі з тюркс.кої мови означає «віл..на, незалежна, озброєна людина» (За О. Опанович).
V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Бесіда
▼  Наведіть приклади слів, у яких відбувається спрощення приголосних.
- Які чергування голосних ви пам'ятаєте? Наведіть приклади.
- Назвіть приголосні, що чергуються. Наведіть приклади.
- На що звертаємо увагу, коли треба вжити прийменник у чи в, або сполучник і чи й? Наведіть приклади, 
- За якими правилами не ставимо апостроф? Наведіть приклади.
▼  Скажіть, коли знак м'якшення не пишемо? Наведіть приклади.
▼  У яких випадках приголосні не подовжуються? Наведіть приклади.
- За яким правилом пишемо букву и в словах іншомовного походження?
- Після яких букв ставимо апостроф у словах іншомовного походження? Наведіть приклади.
- Знак м'якшення в словах іншомовного походження ставимо за тими правилами, що і в українських?
VI. Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Тренувальні вправи
Рефлексія
- Чи впевнені ви у своїх знаннях? Чи готові до написання контрольних тестових завдань?
Оцінювання знань, умінь і навичок учнів
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу з підручника.
►  Повторіть правила з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія».

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2104 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть