Урок 11. Основні органели клітини

Мета: Біологія 6 клас. Основні органели клітини
- закріпити знання учнів про основні органвли клітини, їх будову і функції; довести в процесі лабораторного дослідження, що клітина жива одиниця рослинного організму;
- формувати в учнів науковий світогляд, демонструючи на матеріалі уроку доступність пізнання процесів життєдіяльності, що відбуваються в найдрібніших структурах живого навіть на шкільному рівні;
- продовжити формування вмінь працювати з наочністю, дидактичним матеріалом, визначати особливості будови клітини та її органел, порівнювати, робити умовиводи;
- у разі проведення лабораторного дослідження продовжити формувати практичні вміння і навички виконання лабораторних досліджень, працювати з мікроскопом, виготовляти тимчасові мікропрвпарати, досліджувати їх, правильно виконувати роботу, малюнки рослинної клітини, робити узагальнюючі висновки.
Методи та методичні прийоми: інформаціЙно-рсцептивниЙ,
Тип уроку: урок застосування знань та формування вмінь і навичок.
Наочність та обладнання: тпблиця "Будови рослинної клітини","Будови тваринної клітини", фотографії, колекції електронних зображені, клітини, органел, комп'ютер, мультимедійний проектор; у разі проведений лпбороторіїого досліджений обладнлння відповідно до Інструктивної картки, вміщеної в підручнику.
Хідр уроку
I. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів.
А. Фронтальна бесіда за запитаннями: 1. Назвіть основні частини клітини. 2. Охарактеризуйте будову і функції: міто-жондрій, хлоропластів. 3. Які види пластид ви знаете? 4. Які функції в клітині виконують лейкопласти і хромопласти?
5. Назвіть функції клітинної стінки і клітинної мембрани.
6. Що собою становлять клітинні включення? У якому стані вони бувають у клітині?
Б. Робота | дидактичними картками (німими схемами) з визначення будови клітини.
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Ми з вами ознайомились а будовою клітини. її основними органелами і функціями. Всі клітинні органели занурені в цитоплазму, яка об'єднує їх, забезпечує їх взаємодію і тим самим сприяє злагодженій роботі клітини, усім процесам життєдіяльності цієї унікальної біохімічної лабораторії клітини, або, як ми її ще називали, ідеального міста. Як у цьому переконатися? Для цього проведемо ще одне лабораторне дослідження.
Завдання уроку.
1. Охарактеризувати особливості будови і функцій оргапел клітини.
2. Виготовити тимчасовий мікропрепарат живих клітин листка елодеї.
3. З'ясувати, у якому стані перебуває цитоплазма живої клітини рослини.
4. Довести на підставі проведеного дослідження, що кліти-на - жива одиниця рослинного організму.
III. Виконання учнями лабораторного дослідження «Рух цитоплазми в клітинах листа елодеї».
I. Вступна бесіда, бесіда з правил безпеки під час виконання лабораторних І практичних робіт.
Примітка: звернути увагу учнів на 1 пункт Інструктивної картки для проведений дослідження - дія подразників: температура і не к рано освітлення (які активізують рух цитоплазми).
II. Контроль за проведенням учнями дослідження: виготовленням тимчасового мікрон репера ту, виконанням правил роботи з мікроскопом під час роботи з ним.
III. Обговорення результатів досліду 1 варіантів висновків на підставі виконаної роботи.
Примітка: узагальнюючи результати проведеного дослідження, підвести учнів до розуміння, що рух цитоплазми 1 подразливість (дія освітлення і температури) с невід'ємними властивостями живого.
IV. Закріплення матеріалу уроку. Бесіда за запитаннями: 1. Назвіть основні частини рослинної клітини. 2. Які органе-ли входять до складу клітини? 3. Які типи пластид трапляються в рослинній клітині? 4. Яку форму 1 колір мають хлоропласти? Чому вони забарвлені в зелений колір? У раді проведення лабораторного дослідження - обговорити питаиння: 1. При якому збільшенні мікроскопа можна спостерігати! рух хлоропластів у клітинах листка елодеї. 2. Чим зумовлений цей рух?
V. Узагальнення і систематизація знань. Обговорення положення: «Доведіть, що клітина - одиниця будови рослинного організму».
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Основні органели клітини
VIII. Повідомлення домашнього завдання: повторити матеріал §8-10.