Урок 14. Вступ. Клітина

Мета: Біологія 6 клас. Вступ. Клітина
- узагальнити, систематизувати, відкорегуваги та проконтролювати набуті учнями знання з тем «Вступ», «Клітина»:
- розвивати навички узагальнення та систематизації знань, уміння застосовувати засвоєні знання для виконання завдань, що ґрунтуються на цих знаннях.
Методи та методичні прийоми: репродуктивний, пошуковий.
Тип уроку: урок узагальнення, систематизації і перевірки анань, умінь і навичок.
Наочність та обладнання: мікроскоп, лабораторне обладнання, необхідне для виготовлення тимчасового мікроирепарату, таблиці «Будова рослинної клітини*. «Будова твариішої клітини», колекції електронних, зображень клітин і схеми мітозу, німі схеми будови рослинних клітин на дошці, моніторі комп'ютера, на дидактичних картках.
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. З початку нового навчального року ми почали вивчати новий предмет - біологію, поглибили знання про живу природу, отримані при вивченні природознавства, і ознайомилися з будовою та функціями клітини і деякими її органелами. Сьогодні у вас є можливість продемонструвати свої знання як усно під час повторення матеріалу, так і письмово при виконанні контрольних завдань.
Завдання уроку.
1. Узагальнити знання з теми.
2. Перевірити вміння, набуті при виконанні практичних робіт.
3. Перевірити нміння застосовувати набуті знання з теми під час роботи з контрольними завданнями.
II. Узагальнення, систематизація І закріплення знань.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Що вивчає біологія? Коли виникла ця наука? 2. Які біологічні науки ви знаете? 3. Назвіть основпі ознаки живого. 4. Які методи використовують для вивчення організмів? 5. Який метод використовують для вивчення клітини? 6. Назвіть основні частини світлового мікроскопа. 7. Визначте збільшення мікроскопа, яке можна отримати, якщо об'єктив збільшує у 20 разів, а окуляр у 15 разів. 8. Назвіть і покажіть на таблиці основні частини клітини, 0. Укажіть функції основних органел клітини. 10, Як відбувається ріст і розвиток клітини? 11. Як клітини розмножуються?
12. Чому дочірні клітини є точною копією материнської?
13. Чим процес росту клітин відрізняється від процесу розмноження? 14. Доведіть, що клітина мас всі ознаки живого.
Б. Перевірка вмінь і навичок виготовлення мікропрепарату і роботи з мікроскопом - самостійна робота парами: 2-4 учні біля стола учителя - один готує мікроіірепарат, іншій - спостерігає ралом з учнями класу за його роботою, потім комея-1 тує правильність виготовлення мікропрепарату і роботи а мікроскопом.
III. Перевірка знань фактичного матеріалу, глибини його усвідомлення (на розсуд учителя - вибір завдань груп А, В або В).
A. Завдання я відкритими питаниями (загальна сума балів т , правильно виконані завдання - 12).
І яаріант
1. Назвіть органічні речовини, що входить до складу клітини.
2. Намалюйте (роздивіться на дошці, карточці, моніторі компьютера на розсуд учителя) схему будови клітин листкп елодеї m укажіть, яку вони мають будову.
3. Назвіть функції: клітинної оболонки, ядра, мітохондрій.
B. Тестові завдання: оберіть одну пралильну відповідь (за кажне правильно виконане завдання І бал)
1. Представників тваринного світу вивчає наука:
а) екологія; б) мікологів; в) ботаніка; г) зоологія.
2. Збільшення маси і розмірів тіла організмів - це процес:
а) роввитку; б) росту: в) живлення; г) обмін речовин.
3. Здатність організмів переходити зі стану спокою я активная! стан під впливом чинника - це:
а) рух; б) подразливість; в) рвет; г) розвиток.
4. Уперше під мікроскопом власної конструкції побачив клітяяасі
а) Роберт Гук; б) Антоні ван Левенгук; в) Матіас ІІІлейден; г) Рудольф Вірхов.
5. До неклітинних форм життя відносять:
а) гриби; б) мікроорганізмів; в) віруси; г) неклітинних форм не іспує.
6. Хлорофіл входить до складу пластид:
а) хлоропластів; 6) хвямошіастів; в) лейкопластів; г) усіх пластид.
7. Центром керування всіми процесами життєдіяльності клітяаві є:
а) мітохондрії; б) хлоропласти; в) ядро; г) вакуолі.
8. Основну роль у передачі спадкової інформації під час поділу клітини відіграють:
а) мітохондрії; б) хлоропласти; в) хромосоми; г) цитоплазма.
9. Безперервність життя на Землі забезпечує процес:
а) живлення; б) ріст; в) подразливість; г) розмноження.
В. Комбіновані заядашія (загальна сума балів за виконані завдання - 12). 
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (за правильні виконане кожне тестове завдання - 0.5 бала).
1. Життя в усіх його проявах вивчає наука:
а) зоологія; б) ботаніка; в) екологія; г) біологія.
2. Наука мікологія вивчає:
а) гриби; б) рослини; в) тваринне г) бактерії.
3. Постійні мікропреїшратн виготовляють для:
а) тривалого збереження; б) негайного використання.
4. Клітинна оболонка входить до складу клітин:
а) рослин; б) тварин; в) усіх оргаиізмін.
5. Відтворення собі подібних здійснюється завдяки;
а) росту; б) подрааливості; в) розмноженню: г) розвитку.
6. Термін «клітина* уперте запропонував:
а) Антоні ван Левея-гук, б) Роберт Гук, в) Ян Пуркіньє, г) Роберт Броуп.
Завдання з вибором кількох правильних відповідей (за правильно виконане завдання - І бал).
1. Клітинну будову мають:
а) гриби; б) бактерії; в) віруси; г) рослини.
2. Постійними структурами клітини є:
а) мітохондрії; б) цитоплазма; в) клітинні включення; г) клітинна мембрана.
3. До органічних речовий клітини відносять:
а) мінеральні солі; б) білки; в) воду; г) вуглеводи.
Завдання на встановлення відповідності (за правильно виконане завдання - 1,5 вала)
1. Установіть відповідність між властивостями організмів і їх характеристикою.
1 живлення А збільшення розмірів І маси організмів
2 виділення Б здатність організмів переходити із стану гпо-
3 ріст кою в активний стан
4 подразнення В забезпечення організму поживними речовинами
Г поглинання кисню з повітря
Д видалення з організму продуктів життєдіяльності
2. Установіть відповідність між частинами клітині та їхніми функціями.
1 клітинна стінка А зберігає спадкову Інформацію
2 хлоропласти В об'єднує всі частини клітини і забезпечує
3 цитоплазма їх взаємодію
4 ядро В с своєрідними енергетичними «станціями*
клітини Г підтримує форму клітини Д здійснюють процес фотосинтезу
Завдання І відкритим питанням (за правильно виконане за вдання 3 бали)
Завдяки якому механізму відбувається точна передача спадкової (іформації від материнської клітини дочірнім?
ІІ варіант
A. Завдання з відкритими питаниями (загальна сума балів за виконані завдання 12 балів)
1. Назвіть неорганічні речовини, що входять до складу клітини.
2. Намалюйте (роздивіться на дошці, на карточці. моніторі комп'ютоіні - на ролсуд учителя) схему будови клітин шкірки луски цибулі та вкажіть їх будову.
3. Назвіть функції: клітинної мембрани, хлоропластів, клітинних включень.
4. Як пов'язані між собою процеси розмноження розвитку клітин?
B. Тестові завдання: оберіть одну правильну відповідь (за кож не правильно виконане завдання 1 бал)
1. Представників рослинного світу вивчає наука:
а) зоологія; б) ботаніки; а) мікологія; г) мікробіологія.
2. Поглинання і засвоєння поживних речовин я навколишньою середовища це процес:
а) дихання; б) живлення; в) ріст; г) розвиток
3. Відтворення собі подібних це властивість організмів:
а) розмноження; б) ріст; в) обмін речовин; г) рух.
4. Непостійними структурами клітини є:
а) цитоплазми; б) включення; в) органели; г) ядро.
б. Своєрідними енергетичними станціями клітини є:
а) хлоропласти; б) мітохондрії; в) вакуолі; г) включення.
6. Основна функція лейкопластів рослинної клітини:
а) опорна; б) транспортна; в) здійснення фотосинтезу; г) запасна.
7. Живлення, дихання і виділення складають єдиний процес:
а) ріст; б) розвиток; в) обмін речовин; г) подразливість.
8. Спадкова інформація зберігається в:
а) цитоплазмі; б) ядрі; в) вакуолях; г) включеннях.
9. Енергія світла необхідна для здійснення процесу:
а) дихання; б) розмноження; в) подразнення; г) фотосинтезу.
В. Комбіновані завдання.
Завдання за вибором однієї правильної відповіді (за прапильмт виконане тестове завдання - 0.5 бала)
1. Рослини вивчає наука:
а) мікологія; б) біологія; п) ботаніка; г) екологія.
2. Метод культури тканин дає змогу:
а) зберігати постійні мікро-препарати; б) постійно мати для дослідження живі клітини.
3. Бактерії вивчає наука:
а) біологія; б) мікробіологія; в) гія; г) ботаніка.
4. Збільшення розмірів тіла - це властивість:
а) розвиток; б) множення; в) живлення; г) ріст.
Завдання з вибором кількох правильних відповідей (за но виконане завдання - І бал)
1. Неорганічними речовинами, що входять до складу клітини, є:
а) білки; б) вода; в) нуклеїнові кислоти; г) мінеральні солі.
2. Основними складовими частинами клітини є:
а) цитоплазма; б) клітинна мембрана; в) включення; г) ядро.
3. Обмін речовин складається з процесів:
а) живлення; б) росту; в) дихання; г) виділення.
Завдання на встановлення відповідності (за кожне правільне виконане завдання -1.5 бала):
1. Установіть відповідність між властивостями організму та їх характеристикою.
1 дихання А поглинання з навколишнього середовища ие-
2 розмноження обхідних речовин, використання їх і виділгаь
3 обмін речовин ня в середовище продуктів життєдіяльності
4 рух Б збільшення розмірів та об'єму тіла
В переміщеная організмів у просторі
Г засвоєння кисню з повітря
Д відтворення собі подібних
2. Установіть відповідність ніж частинами клітини та їх функціями:
1 ядро А накопичення запасу поживних речовин
2 мітохондрії Б забезпечує транспорт речовин в клітину і за
3 клітинні межі її
включення В центр керування процесами життєдіяльності
4 клітинна клітини
мембрана Г сприяють забезпеченню клітини енергією
Д підтримує форму клітини
Завдання з відкритим питанням (за правильну відповідь -З бали)
Поясніть, як) властивості клітини як одиниці живого лежать в основі процесу її росту і росту організму в цілому.
IV. Підбиття підсумків уроку.
V. Рефлексія. Біологія 6 клас. Вступ. Клітина
VI. Повідомлення домашнього завдання: повторити текст § 2, 3, підготувати цікаві повідомлення, міні-презентації про одноклітинні тварини, що с мешканцями водойм (за порадою вчителя).