Урок 16. Одноклітинні твариноподібні організми - збудники хвороб людини

Мета: Біологія 6 клас. Збудники хвороб людини
- розширити знання учнів про різноманітність одноклітинних твариноподібних організмів, ознайомити з хара«тврними особпивостями паразитичних одноклітинних, шляхами зараження, впливом на органові людини, засобами попередження захворювань та лікуванням їх; сформувати чітке поняття термінів «організми-паразити», «малярія», «дизентерія»;
- продовжити формування наукового світогляду учнів, показуючи значення знань про особливості будови, процесів життєдіяльності і розвитку паразитичних одноклітинних тварин для попередження захворювань, зв'язок науки з практикою;
- формувати загальноиавчальні вміння і навички працювати з теїстом і малюнками підручника, розпізнавати одноклітинних паразитів на малюнках, таблицях, розвивати вміння порівнювати, встановлювати лри-чинно-наслідкові зв'язки, складати прості і складні плани тексту, на матеріалі уроку формувати в учнів санітарно-гігієнічні навички.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецеїггивнжа. репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: таблиця "Найпростіші", "Будова рослинної клітини", «Будова тваринної клітини», діафільм "Різноманітність найпростіших", діапозитиви «Одноклітинні тварини», листівки, фотографії, колекції комп'ютерних зображень одноклітинижж паразитичних твариноподібних організмів, комп'ютер, мультимедійний проектор (фільмоскоп).
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань І чуттєвого досвіду учміт (на розсуд учителя).
A. Бесіда за запитаннями: 1. Назвіть відомі вам одішклітвш-ні твариноподібні організми. 2. Які ознаки живого притаманні одноклітинним твариноподібним організмам? 3. Охарактеризуйте одноклітинні твариноподібні організми з використанням наочності за планом: 1. Середовища життя. 2. Органела руху. 3. Форма тіла. 4. Живлення. 5. Дихання. 6. Виділеная. 7. Розмноження. 8. Пристосування до несприятливих умов. 9. Значення в природі. 10. Значення в житті людини.
Б. Перевірка складання учнями простих і складних планів (виконання домашнього завдання) і розповідь учнів про особливості будови та процесів життєдіяльності одноклітииках твариноподібних організмів за складеними ними планами. Запитання до класу: За яким плавом, простим чи складним, краще відтворювати навчальний матеріал?
B. Самостійна робота учнів за завданням: із запропонованого переліку ознак вибрати характерні ознаки, позначені цифрами: I варіант - для амеби протея, II варіант для інфузорії-туфелькн. (Ознаки надруковано на папірцях і розкладено на кожному столі, написано на дошці або на моніторі комп'ютера.)
Ознаки: 1 - тіло складається з однієї клітини, 2 форма клітини непостійна, 3 - має постійну форму тіла, 4 - рухається за допомогою численних війок, 5 - рухається за допомогою несправжніх ніжок, 6 - рух забезпечує джгутик, 7 - тіло вкрите лише клітинною мембраною, 8 - живиться бактеріями, 9 - живлення за допомогою фотосинтезу, 10 - має два ядра: велике і мале, 11 - має лише одне ядро, 12 - їжа перетравлюється в травній вакуолі. 13 - надлишок води з клітини виводить скоротлива вакуоля, 14 - неперетравлені рештки їжі виводяться назовні через поверхню тіла, 15 — дихає киснем, розчиненим у воді. 16 розмножується поділом клітини навпіл, 17 - за настання несприятливих умов утворює цисту.
Г. Самостійна робота з дидактичними картками - німими схемами будови амеби протея та інфузорії-туфельки (по варіантах) за завданням: зробіть підписи до схеми будови (запропонованої тварини) та укажіть функції її органел.
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Ми ознайомилися з двома представниками одноклітинних твариноподібних організмів, які вільно живуть у прісних водоймах у товщі води або на дні, пересуваються, живляться, дихають, розмножуються - живуть своїм «мирним* життям. Багато з них, як ви знаєте, приносять користь. Але поруч із мирними мешканцями, трапляються одноклітинні, які обирають середовищем свого життя інші організми, оселяючись на поверхні їх тіла або всередині і завдаючи їм шкоди. Які це організми? Чому про них треба знати? Як захистити себе від одноклітинних «ворогів», які спричиняють захворювання? На цьому уроці ми ознайомимося з деякими з них 1 дізнаємося, як себе захистити від них.
Завдання уроку.
1. З'ясувати, які організми наливають паразитами і як вони впливають на інші організми.
2. Ознайомитися з найпоширенішими паразитами людини.
3. З'ясувати шляхи проникнення паразитів в організм людини,
4. Ознайомитися з особливостями будови і процесами життєдіяльності дизентерійної амеби.
5. Визначити збудника та особливості перебігу небезпечного захворювання людини - малярії.
6. З'ясувати способи уникнення зараження людини паразитами.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Поновлення понять «паразити*, «паразитичні тварини*, загальна характеристика їх способу життя, приклади паразитичних одноклітинних тварин - розповідь з елементами бесіди з використанням таблиць, листівок, фотографій, електронних колекцій зображень паразитичних твариноподібних організмів.
2 Амеба дизентерійна, середовище життя, особливості будови її клітини, особливості процесів життєдіяльності, негативний вплив на організм людини: утворення осередків запалення в органах людини - розповідь, доповіді учнів, робота з мал. 66 (с. 53), демонстрація таблиць, електронних засобів навчання Із зображенням амеби дизентерійної.
3. Шляхи зараження людини дизентерійною амебою, профілактика зараження, необхідність дотримання правил особистої гігієни - розповідь, робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте текст параграфа «Чи безпечна дизектерійпа амобя?» (с. 68) і дайте відповіді "о запитання: І. Як цисти амеби дизентерійної потрапляють у иовнішнс се-|>еловнще? 2. Як вони потрапляють в організм людини? З. Що відбувається з ними и організмі людини? 4. Як уникнути ураження дизентерійною амебою?
4. Малярія - небезпечне захноркпщшін людини; поширеним у світі; збудник і переносник захнорюнанпя. знайомство Із :ювніпінім виглядом малярійного комара, значення санітарного контролю в попереджені і поширені захворювання малярією, боротьба з малярією у світі - розповідь, доповіді учнів, робота з мал. 57 (с. 54). демонстрація самки малярійного комара на таблиці, електронних засобах навчання.
5. Збудник малярії - малярійний плазмодій, шляхи потрапляння плазмодія в організм людини (на прикладі триденної лихоманки), розвиток плазмодія в організмі людини, коротка характеристика захворювання; шляхи уникнення зяхворао-нання - розповідь, доповіді учнів, робота з мал. 58 (с MX, демонстрація таблиці, фрагментів діафільму "Різноманітність найпростіших", колекції комп'ютерних зображень комара, малярійного плазмодія.
IV. Закріплення матеріалу вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Які організми називають паразитами? 2. Які паразитичні одноклітинні твариноподібні організми ви знаєте? 3. Яку будову має клітина амеби дизентерійної? Де мешкає цей паразит? 4. Як ви вважаєте, чому в клітинах амеби дизентерійної відсутні мітохондрії? 5. Як відбувається зараження дизентерійною амебою? 6. Якої шкодт людяні може завдати цей паразит? 7. Які ознаки захворювання на малярію? 8. Який організм є переносником збудннжа малярії? 9. Як відбувається зараження цією хворобою? 10. Як перебігає триденна лихоманка? 11. Як можна уникнути цього захворювання? 12. Як у світі борються з малярією?
V. Узагальнення та систематизація знань.
А. Обговорення питання: Як ви вважаєте, чи могли бути паразитами організми, які першими з'явилися на Землі? Чому?
Б. Заповнення таблиці: «Одноклітинні твариноподібні організми - паразити людини.
В. Робота ід завданням «Життєва ситуація» та запитаннями рубрики «Поміркуйте» (с. 55).
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учніт.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Збудники хвороб людини
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 14, виконати тестові завдання і підготувати відповіді на запитання на с 55; підготувати повідомлення, міпі-презентації про одноклітинні водорості (за рекомендаціями вчителя).