Урок 17. Евглена зелена, хламідомонада

Мета: Біологія 6 клас. Евглена зелена, хламідомонада
- актуалізувати І розширити знання учнів про одноклітинні організми; ознайомити з особливостями будови І процесами життєдіяльності одноклітинних організмів, здатних до фотосинтезу: водоростями хламідомонадою і хлорелою та одноклітинним твариноподібним організмом - евгленою зеленою, пристосуванням їх до умов середовища, значенням у природі і житті людини;
- сформувати поняття про способи живлення одноклітинних організмів, здатних до фотосинтезу: автотрофне і змішано живлення та способи розмноження: нестатеве і статеве, уявлення про спори І статеві клітини;
- на матеріалі уроку формувати наукові погляди і переконання учнів у необхідності пізнання органічного світу, його одноклітинних представників групи рослини, значення знань про іх будову і біологію для практичної діяльності людини;
- продовжити формувати загапьнонаечальні уміння і навички роботи з малюнками і текстом підручника, встановлювати риси схожості і відмінності одноклітинних водоростей, робити відповідні умовиводи; користуватися додатковими засобами отримання інформації, готувати стислі повідомлення, мі ні-презента ції. розвивати в учнів біологічну мову та біологічне мислення, пізнавальний інтерес до світу природи, виховувати встотично сприйняття природи.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивпий.
Тип уроку: урок формування ноних знань.
Наочність та обладнання: склннки а жшїимн водоростями хламі-домонлдою і хлорелою, постійний мікропрепарат евглени зеленої, шматочки деревної кори з шаром водоростей, муляжі одноклітинних водоростей, таблиці Водорості. Одноклітинні водорості, Одноклітинні тварини, малюнки, картини, колекції електронних зображень одноклітинних водоростей, слайдів, діафільм «Одноклітинні тварини*, комп'ютер, мультимедійний проектор, інші електронні засоби навчання, мікроскоп.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Серед одноклітинних організмів нашої планети особливе місце належить одноклітинним водоростям. У будь-якій водоймі - від калюжі після дощу чи повені І до простору океану, на вологій землі, на корі дерев, на різних зволожених місцях, наніть на снігу і в льоді можна побачити ці організми. Велика група цих організмів має мікроскопічні розміри. Хто вони, любителі водних середовищ? Які особливості їх будови і життя? Чи мають вони щось спільне з одноклітинними твариноподібними організмами? Яке значення в природі і вжитті людини миють ці «пігмеї» рослинного світу? Ознайомимося з ними.
Завдання уроку.
1. Ознайомитися Із загальною характеристикою одноклітинних організмів, здатних до фотосинтезу, і їх поширенням у природі.
2. Вивчити особливості будови евглени зеленої, хламідомонади та хлорели.
3. З'ясувати особливості їх процесів життєдіяльності: живлення, виділення, дихання, способи розмноження.
4. Ознайомитися із задачами науки біотсхнології.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Загальна характеристика одноклітинних водоростей, їх поширення у природі, представники групи одноклітинних водоростей - розповідь, демонстрація таблиць, картин, електроя-аих зображень колекцій одноклітинних і багатоклітинних водоростей, фрагмента фільму «Водорості».
2. Одноклітинний твариноподібний організм - евглена зелена, середовище життя, особливості будови, форма клітина, наявність пелікули, її значення, рух, способи живлення па світлі і в темряві; формування поняття «змішане живлення», здатність реагувати на подразнення - зміну освітленості, роль вічка в житті евглени, спосіб розмноження розповідь, повідомлення учнів, робота з мал. 59 (с. 56) і 60 (с. 57), таблицями, демонстрація фрагментів діафільму, слайдів, колекцій комп'ютерних зображень евглени, постійного мікропрепарату.
3. Хламідомонада - мікроскопічна одноклітинна водорість, середовище життя, особливості будови і біології, форма клітини, спосіб пересування, наявність хлоропластів, особливості їхньої будови, тип живлення хламідомонади, залежність типу живлення від умчи освітлення, здійснення газообміну - ров-повідь з елементами бесіди, доповіді 1 міні-презентації учнів, робота з мал. 61 (с. 57), демонстрація таблиць, картин, колекцій електронних зображень хламідомонади, фрагмента навчального фільму.
4. Розмноження хламідомонади, особливості нестатевого і статевого розмноження, залежність способу розмноження віл факторів середовища, відмінність у будові спор при нестатевому розмноженні і статевих клітин, утнорення заплідненої клітини. її пристосування до умов середовища розповідь, робота з мал. 62 (с. 58), демонстрація таблиць електронних зображень хламідомонади; складання на дошці схеми послідовності процесів за нестатевого І статевого розмноження.
A. Послідовність подій при нестатевому розмноженні: 1 -поділ ядра і цитоплазми материнської клітини; 2 утворення дводжгутнкових спор; 3 - вихід спор у воду; 4 - утворення зрілих хламідомонад.
B. Послідовність подій за статевого розмноження (у разі настання несприятливих умов): 1 поділ материнської клітини; 2 утворення статевих клітин; 3 - попарне злиття статевих клітин; 4 - утворення заплідненої клітини; 5 - поділ заплідненої клітини за настання сприятливих умов; 6 - утворення 4 спор, перетворення їх на зрілі хламідомонади.
5. Характерні особливості будови, процесів життєдіяльності хлорели, її адаптації до середовища і умов існування, особливості хімічного вмісту корисних речовин її цитоплазми, біологічне і практичне значення.
А. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 63 (с. 59), демонстрація таблиць, картин, електронних колекцій зображень хлорели;
Б. Робота з текстом підручника за завданням: прочнтяйте текст підручника на с. 58. 59 «Чим характеризується водорість хлорела?» і підготуйте відповіді на запнтанпя: 1. Чому хлорелу ножна назвати «живим фільтром»? 2. На які корисні речовини багата хлорела? 3. Яке значення має наявність в її клітині великої кількості хлорофілу? 4. Як хлорелу використовують у медицині, у практичній діяльності людини? 5. Що таке біотехнологія?
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитанням рубрики підручника «Дайте відповіді на запитання» на с. 60.
Б. Робота з тестовими завданнями на с. 60.
IV. Узагальнення та систематизація знань.
А. Самостійна робота учнів з наступним обговоренням за завданням: уважно розгляньте мал. 64 (с. 60) і виконайте завдання «Порівняльна характеристика особливостей будови і процесів життєдіяльності евглени зеленої і хламідомонади».
Б. Робота з рубрикою підручника «Сторінка майбутнього біолога». Пошук відповіді на запитання: Що таке біологічний спосіб боротьби ЗІ шкідливими для людини організмами?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Евглена зелена, хламідомонада
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 15, підготувати повідомлення І мінІ-презентацІЇ про одноклітинні гриби - дріжджі, використання їх людиною.