Урок 18. Дріжджі

Мета: Біологія 6 клас. Дріжджі
- ознайомити учнів з особливостями будови, процесів життєдіяльності та умовами існування одноклітинних грибів на прикладі дріжджів. їх біологією І значенням у природі і житті людини; сформувати поняття «брунькування»;
- на матеріалі уроку формувати в учнів науковий світогляд, з'ясовуючи необхідність знань про біологію одноклітинних трибів у зв'язку з їх значенням у природі і практичній діяльності людини;
- продовжити формування вмінь і навичок працювати з малюнками і текстом підручника, уміння порівнювати, встановлювати взаємозв'язки між будовою і функціями одноклітинних грибів; виховувати інтерес до вивчення біологічних об'єктів, необхідності знань про них у повсякденному житті.
Методи та методичні прийоми: інформаційно рецепти, репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнаная: пакетик .і харчовими дріжджами, препарати лікарських дріжджів, культура пекарських дріжджів (розпущених на цукрі), таблиці «Одноклітинні водорості*, «Гриби», "Цвілеві гриби", "Дріжджі", діапозитиви "Гриби", муляжі шапинко вих грибів, вироби Із дріжджового тіста, пакетик сухих або пресованих пекарських дріжджів, лікарські препарати я дріжджів.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учміл (на розсуд учителя).
A. Бесіда за запитаннями: 1. Де поширені водорості? 2. Назвіть відомі вам одноклітинні водорості. 3. Яку будову мас евглена зелена? 4. Як вона живиться? 6. Від чого залежить тип живлення хламідомонади? б. Укажіть особливості будова хламідомонади. 8. Як живиться хламідомонада? Від чого залежить тип їі живленим? 9. Як хламідомонада розмножується? 10. Як вона переживає несприятливі умови? 11. Укажіть особливості будови хлорели. 12. Як живиться хлорела? 13. Який спосіб розмноження притаманний хлорелі? 14. Як вона переживає несприятливі умови? 15. Яке практичне значения мас хлорела?
Б. Бесіда: з'ясування особливостей будови і процесів життєдіяльності хламідомонади І хлорели на основі їх порівняння за планом (план написано на дошці, на моніторі комп'ютера): 1. Середовище життя хламідомонади 1 хлорели. 2. Форма клітини. 3. Спосіб пересування. 4. Особливості будови клітини. 5. Будова хлоропласта і спосіб живлення. 6. Розмноження: а) нестатеве; б) статеве- 7. Пристосування до несприятливих умов. 8. Значення у природі і житті людини. 9. Чим можна пояснити відмінності у будові і процесах життєдіяльності хламідомонади І хлорели?
B. Перевірочна робота за завданням: доповніть речення.
І варіант
Хламідомонада належить до__водоростей. Форма її клітини __. Вона має один__чашоподібної форми. У хлоропласті міститься пігмент__. Пересувається хламідомонада за допомогою __. До світла хламідомонаду орієнтує ___. Кількість
води у клітині регулюють___вакуолі. Хламідомонаді притаманний ___тип живлення. На світлі вона живиться за допомогою ____. У сприятливих умовах вона розмножується____
способом. За настання несприятливих умов - _____ способом.
ІІ варіант
Хлорела мас___форму тіла. Вона поширена у___1____
водоймах. Клітина хлорели нерухома тому, що вона не має
___. На відміну від хламідомонади, вона не має___, яке бере
участь у сприйняті світла. Клітину оточує щільна клітинна
___. Хлоропласт хлорели має____форму. Живиться хлорела
за допомогою лише___. Розмножується хлорела____способом. Розмноження відбувається за допомогою нерухомих
____. Вони нерухомі, тому що не мають____. Хлорела багата
на_____та необхідні людині хімічпі___.
ІІІ варіант
Квглена зелена мешкає в ____ водоймах. Форма клітини
евглени підтримується завдяки наявпості . . Евглена реагує
па зміпу освітлення завдяки ___. Рух евглени забезпечує
____. Рух евглени в бік світла - це приклад___. На світлі
евглена живиться____. Органічні речовини па світлі утворюються у процесі___. У темряві евглепа живиться____. Здатність евглени живитися автотрофно і гетеротрофно - це
приклад___ живлення. Надлишок води з організму евглени
виводить___вакуоля. Газообмін у евглени відбувається через
поверхню__ . Розмножується евглена поділом клітини__.
Г. Робота з дидактичними картками німими схемами з визначення будови хлорели, хламідомонади та евглени зеленої (за варіантами).
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Серед одноклітинних організмів є й представники грибів. Вам, мабуть, добре відомі шапинкові гриби. Ви бачили їх не тільки на малюнках, а Й у житті - у лісі, парках, на полях, на деревах. У багатьох з них є ніжка, забарвлена шапинка. Але таких грибів не так вже й багато. У природі переважають мікроскопічні гриби. Які нони - одноклітинні гриби? Які особливості їх будови і процесів життєдіяльності? Яке вони мають значения в житті людини? Знайдемо відповіді па ці та інші запитання, ознайомившись із одноклітинними грибами на прикладі дріжджів.
Завдання уроку.
1. Ознайомитися із загальною характеристикою представників групи Гриби.
2. Вивчити особливості будови і процеси життєдіяльності одноклітинних грибів дріжджів.
3. З'ясунити значення різних видів грибів у природі І житті людини.
НІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Загальна характеристика грибів, особливості будови тіла грибів, формування поняття «грибниця*, спосіб живлення, їх різноманітність - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 65. А (с. 61), демонстрація таблиць, картин, діапозитивів "Гриби", муляжів плодових тіл шапинкових грибів, комп'ютерних зображень різних грибів, доповіді і міні-пре-зентації учнів.
2. Одноклітинні представники групи - дріжджі, середовн-ще життя, особливості будови клітини дріжджів, характеристика процесів життєдіяльності цукрових, або пекарських, дріжджів - розповідь, робота з мал. 65. Б, демонстрація таблиці, слайдів, колекцій комп'ютерних зображень дріжджів.
3. Особливості процесу розмноження дріжджів, формування понять «брунька», «брунькування», залежність процесу брунькувапия від умов середовища, тривалість процесу -розповідь, робота за мал. 66 (с. 62), демонстрація таблиць, картин, електронних зображень процесу брунькування пекарських дріжджів, розпущених у цукровому середовищі.
4. Значення дріжджів у природі і житті людини; використання пекарських дріжджів для випікання хлібобулочних виробів, причини пухкості виробів, застосування дріжджів дяя виготовлення харчових добавок, у сільському господарстві, для очищення водойм - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, демонстрація хлібопекарських дріжджів, хлібобулочних виробів, лікарських дріжджів; робота учнів в підручником за завданням: опрацюйте текст параграфа «Яке значення дріжджів у природі та житті людини» і підготуйте відповіді на запитання: 1. Чи давно людина використовує цукрові дріжджі? 2. Завдяки чому дріжджове тісто стає пухким?
3. Які умови необхідні для бродіння тіста? 4. Чому пекарські дріжджі мають ще одну назву - цукрові? 5. У яких галузях господарства людина ще використовує дріжджі?
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А, Бесіда за запитаннями: 1. На які групи можна поділити представників грибів за кількістю клітин, з яких складається їхнє тіло? 2. Із чого складається тіло багатоклітинних і одно клітинних грибів? 3. Чнм гриби відрізняються від рослим?
4. Яку форму клітини мають дріжджі? 5. Якому середсиавнгг життя вони віддають перевату? 6. Чому пекарські дріжджі відзивають цукровими? 7. Як розмножуються пекарські дріжджі? 8. Чому саме їх використовують у хлібопекарській промисловості? 9. У яких ще галузях промисловості застосовують дріжджі?
Б. Бесіда за зпнданням: прочитайте на с. 63 текст рубрики «Узагальнимо знання», порівняйте запропоновані положений з вашими відповідями на запитання (під час закріпленая знань). Чи збігаються вони?
V. Узагальнення та систематизація знань. Обговорення питань: 1. Що спільного І відмінного в будові одноклітинних водоростей 1 одноклітинних грибів дріжджів? 2. Чнм різняться їхні процеси життєдіяльності?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учяїя.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Дріжджі
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацюватн текст і малюнки § 16, підготувати відповіді па запитання на с 63, виконати тестові завдання на с 63, підготувати доповіді, міні-презситації про бактерії (за рекомендаціями вчнтслл), повторити § 3 (матеріал про бактерії).