Урок 19. Бактерії

Мета: Біологія 6 клас. Бактерії
- розширити та поглибити знання учнів про будову, процеси життєдіяльності, різноманітність і поширення бактерій і ціанобактерій: підвести учнів до висновку про примітивний рівень організації цих організмів І при цьому про їх велике значення в природі і житті людини; сформувати в учнів поняття «прокаріоти», «еукарюти»;
- продовжити формувати науковий світогляд учнів, показуючи на матеріалі теми пізнаваність організації і біології мікроскопічних одноклітинних організмів, значення знань про них у житті людини та в природі;
- для продовження формування загальнонавчальних умінь І навичок передбачити на уроці роботу з текстом і малюнками підручника, знаходити в тексті підручника певний матеріал, порівнювати, робити відповідні узагальнення;
- формувати санітарнс-гігієнічні навички школярів.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний.
Тип уроку: урок формування нових знань.
Наочність та обладнаная: таблиці "Бактерії". "Будова бактеріальної клітини". "Бyдова ціанобактерій", моделі різних форм бнктеріЙ э пластиліну, діапозитиви "Бактерії", комп'ютерні зображення різних виділ бактерій, лкгтіякн. фотографії, картини, мікропрепарат "Бульбочкові бактерії ни коренях конюшими", комп'ютер, мультимедійний проектор.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. На цьому уроці мн пригадаємо про існування ще однієї групи одноклітинних організмів. Що вивчає наука мікробіологія? Об'єктом вивчення цієї науки є бактерії. Що ви знаєте про бактерії, про їх середовище життя, будову, живлення, вимоги до наявності кисню і високих і низьких температур, розмноження? Чи можуть бактерії пересуватися? Чи відбувається у них обмін речовин? У якому середовищі повинні жити рухомі бактерії? Що ви знаєте про ціанобактерії, яких учені вважають піонерами у заселенні колись безжиттєвої Землі, тому, що їх залишки знайдено в пайдавніших відкладеннях? Дещо ми вже знаємо, але є ще дуже багатого цікавого і невідомого нам, тому розпочнемо глибше знайомство з бактеріями.
Завдання уроку.
1. Визначити риси відмінності між прокаріотами та еука-ріотами.
2. Ознайомитися а поширенням 1 середовищем життя бактерій.
3. Вивчити особливості будови і процесів життєдіяльності бактерій і ціанобактерій,
4. З'ясувати значення різних груп бактерій І ціанобактерій у природі і житті людини.
II. Вивчення новою матеріалу.
1. Середовища життя, поширення, особливості будови клітин бактерій, відсутність ядра і багатьох органел, притаманпих клітинам рослин і тварин; формування понять «еукаріотн» та «прокаріоти»; наявність носія спадковості, джгутиків, їх значення в житті бактерій, форма тіла бактерій розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 67 (с. 64), демонстрація таблиць, картин, листівок, електронних колекцій зображень різних видів бактерій і будови їх клітин, повідомлення і міні-презентації учнів.
2. Ціанобактерії, особливості їх поширення, будови, наявність певних пігментів, одноклітинні та багатоклітинні.
А. Розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, робота з мал. 69 (с. 65), демонстрація таблиць, картин, фотографій. колекцій електронних зображень різних видів ціанобактерій.
Б. Робота з текстом і малюнками підручника за завданням: прочитайте текст параграфа «Які організми відносять до ціанобактерій?* і підготуйте відповіді на запитання: 1. Де в природі зустрічаються ціанобактерії? 2. Яке їх забарвленая? 3. Які пігменти входять до складу їх клітин? 4. Чим зовні оточена клітина ціанобактерій? 5. Де в клітинах міститься хлорофіл? 6. У яких життєвих формах існують ціанобактерії?
3. Характеристика способів живлепня бактерій: 1) фото-синтезуючі; 2) гнильні; 3) бульбочкові розповідь, повідомлення учнів, демонстрація таблиць, картин, фотографій, електронних колекцій зображень видів бактерій з різними способами жинлення.
4. Способи розмноження бактерій, швидкість розмноженая за сприятливих умов; адаптивні властивості бактерій до несприятливих умов утвореппя спор або цист, їх призначення, стійкість до високих і низьких температур, періодів посухи, реакція бактерій па настання сприятливих умов розповідь, повідомлення учнів, демонстрація міні-презентацій.
5. Значення бактерій і ціанобактерій у природі та житті - розповідь з елементами бесіди, демонстрація таблиць, картин, комп'ютерних зображень різних груп бактерій і ціанобактерій у природі, мікропрепарату бульбочкових бактерій.
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда зи запитаннями: 1. Назвіть середовища життя бактерій. 2. Яку форму клітини можуть мати бактерії? 3. Яка будова клітжиш бактерії? 4. Чому бактерії відносять до прокаріотів? 5. Яку будову мають ціанобактерії? в. Які процеси життєдіяльності відбуваються в клітинах бактерій і ціанобактерій? 7. Як бактерії і ціанобактерії пристосувалися до переживання несприятливих умов?
IV. Систематизація знань.
Робота за завданням: роздивіться мал. 67 (с. 64) і 69 (с. 65) і порівняйте особливості будови клітини бактерії і ціанобактерії.
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Бактерії
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 17, підготувати повідомлення про роль бактерій у природі та житті людини, міні проекти «Чому скисає молоко», «Корисний йогурт», повторити текст § 16.