Урок 20. Бактерії: роль у природі

Мета: Біологія 6 клас. Бактерії: роль у природі
- розширити уявлення учнів про роль у природі різних груп бактерій і їх практичне значення в жині людини; навчити учнів застосовувати знання про бактерії для обгрунтування профілактики захворювань, зберігання продуктів харчування; сформувати в учнів поняття: «взаємовигідні відносини», «карантин», «стерилізаціяо. «пастеризація»;
- на матеріалі уроку сформувати науковий світогляд учнів і переконання в значущості знань про будову і процеси життєдіяльності бактерій для попередження і лікування інфекційних захворювань, для вирішення продовопьчих проблем і проблеми забруднення навколишнього середовища,
- продовжити формувати загальнонавчальні вміння і навички роботи э текстом і малюнками підручника, додатковою науково-популярною літературою, Інтернет-ресурсами;
- використовувати матеріал уроку для гігієнічною виховання учнів.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивннй, репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: таблиці "Бактерії","Будова бактеріальної клітини". діапозитиви "Бактерії", малюнки, фотогрпфіїї колекції електронних зображень бактерій і ціанобактерій, картина • Ціп і ниш води* у водоймах, харчові продукти, виготовлені ;іа допомогою бактерій: йогурти, сирки, кефір, сири; пакети фруктових сокіи, ультрапастеризованого молока: пологий препарат «Бульбочки на корених конюшини*, коасервоваяі овочі, фрукти, портрет Л. Насте-ра, комп'ютер, мультимедійний проектор.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів.
A. Бесіда за знпитннкнми: 1. Як назинагтьсн наука, що пинчас бактерії? 2. Чому вивчення бактерій стало можливим тільки післи помни збільшувальних приладів? 3. Яку скорму мають клітини бактерій? і. Яку будову має клітина: а) бактерії; б) ціанобактерії? Г». На якими ознаками будова бактерій відрізняється від будови ціанобактерій? в. Як живляться: а) бактерії; б) ціанобактерії? 7. Чим відрізняються способи живлення бактерій і ціанобактерій? 8. Як відбувається розмноження бактерій? 9. Як бактерії переживають паєтаини несприятливих умов? 10. Як називають організми, клітини яких мають ядро? 11. Бактерії не мають ядра. До якої групи організмів вони належать?
B. Перевірочна робота за лаидшшнм: випишіть номери завдання, поруч напишіть літери правильних відповідей.
І варіант
1. За будовою бактерії організми: а) багатоклітинні; б) одноклітинні.
2. Пігменти сиііьо-зеленого кольору мають: а) бактерії; б) ціанобактерії.
3. Спори бактерій забезпечують: а) розмноження; б) переживаний несприятливих умов і розповсюдження.
4. Енергію для процесів життєдіяльності бактерії і ціанобактерії отримують зя рахунок поглинання: а) кисню; б) вуглекислого газу.
5. Бактерії розмножуються: а) поділом клітини навпіл; б) цистами.
6. Спадкова інформація у бактерій і ціанобактерій зберігається в:
а) ядрі; б) ядерній зоні цитоплазми.
ІІ варіант
1. Колоніальні І багатоклітинні організми є серед: а) бактерій;
б) ціанобактерій.
2. Джгутики бувають у клітин: а) ціанобактерій; б) бактерій.
3. Циста в бактерій утворюється під час: а) розмноження; б) настання несприятливих умов.
4. Енергію для процесів життєдіяльності організми отримують за рахунок поглинання: а) вуглекислого газу; б) кисню.
5. Спадковий матеріал у бактерій І ціанобактерій міститься к а) окремій ділянці цитоплазми; б) ядрі.
6. Кисень в атмосферу внаслідок фотосинтезу виділяють: а) бактерії; б) ціанобактерії.
В. Робота з дидактичними картками - німими схемами будови клітини бактерії і ціанобактерії (дидактичні картки виповідають малюнкам підручника).
І варіант
Роздивіться схему будови клітини бактерії та укажіть, які частини клітини позначено на схемі цифрами 1-6.
II варіант
Роздивіться схему будови ціанобактерії і укажіть, які частини клітини позначено на схемі цифрами 1-6.
-. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення телт і завдань уроку. Ви вже знаєте, що бактерії поширені скрізь, де тільки можливе життя, 1 що їх дуже багато навколо нас. Лише в 1 г ґрунту можуть Існувати мільйони клітин бактерій, а в 1 л води забруднених водойм налічують їх corn тисяч, навіть у кишечнику людини - до 1 кг. Зрозуміло, якщо їх так багато І вони є в усіх куточках Землі, то вони неодмія-но впливають па життя нашої планети. Більше того - життя на нашій планеті, як стверджують учені, залежить від бактерій. Вони дійсно мають велике значення і в природі, і в житті людини. Вони і помічники, і шкідники людини* бо мають як позитивне, так і негативпе зиачонняі Яке? Дізнаємося на уроці.
Завдання уроку.
1. З'ясувати роль бактерій і ціанобактерій у природі.
2. Визначити, які зв'язки виникають між бактеріями та іншими організмами.
3. З'ясувати можливі шляхи потрапляння бактерій в організм людини.
4. Ознайомитися зі способами запобігання бактеріальним захворюванням.
5. З'ясувати позитивне й негативне значення бактерій у житті людини.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Роль бактерій 1 ціанобактерій у природі: збагачення атмосфери киснем (ціанобактерії), мінералізація органічних решток (бактерії), їжа дрібним організмам, очищення водойм, утворення нафти, газу, залізних руд - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів.
2. Взаємозв'язки бактерій з іншими організмами, типи взаємозв'язків, приклади взаємовигідних підносиш бульбочкові бактерії і бобові рослини, кишкова паличка і людина, бактерія і шлунок корів, значення цих взаємовідносин для організмів-апартнерів - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, міні-презентації, демонстрація вологого препарату. Корінь бобової рослини з бульбочками», робота з мал. 71, 72 (с. 67).
3. Негативний вплив бактерій на організми - паразитичні бактерії, бактерії - збудники хвороб людини, свійських тварин, рослин - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, демонстрація електронних колекцій із зображенням рослин І тварин з ознаками захворювання.
4. Шляхи проникнення хвороботворних бактерій в організм людини: повітряно-крапельний, йодний, укуси кровосисних компх або кліщів, бліх, вошей; приклади збудників і переносників захворювань; формування понять "карантин", "антибіотики"; гігієнічні засоби попередження захворювань -розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, робота з мал. 73 (с. 68), колекція електронних зображень переносників хвороб людини і тнприн, кровосисних тварин.
5. Значення бактерій у житті людини, приклади використання людиною бактерій - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, демонстрація харчових продуктів, виготовлених за допомогою бактерій, робота з мал. 74 (с. 69).
6. Негативне значення бактерій у житті людини, вплив бактерій на продукти харчування, здатність бактерій виробляти отруйні речовини (на прикладі палички бутулізму); основні напрями зберігання продуктів харчування, які використовує людина; зберігання продуктів від псування та переробка їх на інші, які меншою мірою піддаються псуванню; формуішння понять «стерилізація», «пастеризація»; негятип-ний вплив ціанобактерій на мешканців водойм - розповідь, доповіді учнів, міні-преаентації, демонстрація малюнків, фотографій, електронних колекцій Із зображенням •цвітіння води» у водоймах, портрета Л. Пастора, пакетів із фруктовими соками, ультрапастеризованим молоком, консервованими овочами, фруктами.
Додаток. Якось французький кухар Франсуа Лппер прочитав книжку про можливість самоза|юджепня бактерій. Із цієї книжки вік зрозумів, що бульйон з баранини можи зберігатися в запаяній пляшці протягом місяців. Він запаяв у жерстяні банки м'ясо, бульйон, зелений горошок, абрикоси, и потім довго кип'ятив їх. Через місяць кберігнння всі продукти були придатні до вживання. Так було винайдено консерви.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда за запитаннями: 1. Яке значення мають бактерії у природі? 2. Наведіть приклади різних взаємовідносин бактерій з Іншими організмами. 3. Як впливають на організми паразитичні бактерії? 4. Якими шляхами хвороботворні бактерії потрапляють в організм людини? 5. Які захворювання вони спричиняють? 6. Назніть способи запобігання бактеріальним захворюванням. 7. Як людини використовує бактерії у своему житті? 8. Як людина вирішує проблему зберігання продуктів харчування?
V. Узагальнення і систематизація знань.
A. Зробіть висновок: Чому життя на Землі без бактерії було б неможливим?
B. Виконання учнями завдання на с. 71 визначеним рмс подібності І відмінності клітини бактерії і рослини.
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Бактерії: роль у природі
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацюватж текст § 18, виконати тестові завдапня на с 70, нідготуватш повідомлення, міні-презептації про багатоклітинні водорості; повторити текст § 15.