Урок 22. Губки

Мета: Біологія 6 клас. Губки
- розширити знання учнів про багатоклітинні організми, дати загальну характеристику губкам як примітивним багатоклітинним тваринним організмам, ознайомити з особливостями іх будови і життєдіяльності, з'ясувати їх роль у природі і житті людини; сформувати поняття «організ-ми-фіпьіраторио, «регенерація»;
- формувати на матеріалі уроку наукові погляди і переконання учнів у необхідності знань про організми різних рівнів організації для пізнання процесів розвитку живих організмів на нашій планеті, доказу єдності організації всіх живих організмів;
- продовжити сформувати загальнонавчальні вміння і навички працювати з текстом і малюнками підручника, користуватися додатковими джерелами знань: конкретизувати основні поняття теми, пояснювати особпивості організації організмів на прикладі примітивних багатоклітинних тварин; виховувати прагнення пізнавати навколишній світ.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецедтивний, репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: вологий препарат «Губка», «скелети» різних видів губок, таблиці «Губки», «Одноклітинні водорості». «Багатоклітинні водорості» картини, фотографії, електронні зображення різних видів губок - мешканців прісних і солоних водойм, відеофільм «Походження багатоклітиниості», комп'ютер.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів (на розсуд учителя).
A. Порівняльна характеристика будови і процесів життєдіяльності одноклітинних І багатоклітинних водоростей ~ бесіда за запитаннями: 1. Де мешкають вольвокс і ульва? 2. Які особливості їх будови? 3. Чим будова вольвоксу відрізняється від ульви? 4. Що в їх будові спільного? 5. Порівняйте процеси живлення вольвоксу і ульви, що спільного в цих процесах? в. Як називають такий спосіб живлення?
Б. Завдання на визначення відповідності між оршнізмами І процесами їх живлення:
Л автотрофний 1 хламідомонада
В гетеротрофний 2 інфузорія-туфелька
В змішаний 3 евглена зелена
4 вольвокс
Г хлороп
б амеба протей
B. Завдання на визначення характеристики ульви (або інших організмів - на розсуд учителя).
А Кількість В Належить В Тип
клітин тіла до групи живлення
1 одноклітинні 1 бактерії 1 автотрофний
2 багатоклітинні 2 гриби 2 гетеротрофний
З рослини 3 змішаний
Г. Завдання на встановлення відповідності між організмами І їх належністю до повних груп організмів:
А одаоклітиниі 1 ульва
К багатоклітинні 2 кишкова паличка
З дріжджі
Л хлорела
5 вольвокс
в інфуноріи-туфольки
II. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення тежш і яавдань уроку. Ви звернули увагу па те, що життя примітивних багатоклітинних організмів, з якими ми вже ознайомилися, пов'язане з водним середовищем, яке дас їм місце проживання, їжу і в яке оргінізми видаляють продукти життєдіяльності. Серед таких організмів особливе місце погідне примітивна тварина губка. її зовнішня будова мало відповідає уявленням про тварину. Довгий час її називали «тварино-рослина» і тільки в 1825 р. губки було визнано тваринами. Дійсно, губки с найпримітнвніщими з усіх багатоклітинних тварин, але при всій їх примітивності, вони дуже цікаві і за значенням для науки, і за будовою, І за особливостями процесів життєдіяльності, з якими ми сьогодні ознайомимося.
Завдання уроку.
1. Ознайомитися із середовищем і способом життя губок.
2. Визначити особливості будови їх тіла і процесів життєдіяльності.
3. З'ясувати роль губок у природі та житті людини.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Середовища життя, ознаки примітивності організації і біології губок - розповідь, робота з мал. 80 (с. 74), доповіді І міні-презентації учнів, демонстрація таблиці, електронних зображень різпих видів губок, картин, фотографій.
2. Губка бодяга - мешканець стоячих і проточних водойм України, залежність зовнішньої будови від місця проживання у водному середовищі, забарвлення губки - розповідь, робота з мал. 80, 1 (с. 74), доповіді і міні-презентації учнів, демонстрація таблиці, картин, фотографій, електронних зображень губок.
3. Будова тіла губкв, характеристика клітин зовнішнього і внутрішнього шарів, наявність пор, канальців, внутрішньої порожнини, джгутикові і комірцеві клітипи, особливості їх будови і функцій; наявпість міжклітинної речовини з різними типами клітин, їх функції - розповідь, робота з мал. 81 (с. 75). демонстрація таблиці, картин, електронних зображень будова тіла губки.
4. Процеси життєдіяльності, особливості живлення, формування поняття "фільтратори". перетравлення їжі і видалення иеперетравлених решток, роль джгутикових комірцевих клітин у створенні руху води; процес дихапня, формуваипя поняття • регенерація •, роль регенерації у відновленні тіл* губки - розповідь, робота з таблицею, електронними зображеннями будови губки.
5. Способи розмноження губки: нестатеве брунькування, поділ, фрагментація і статеве - з утворенням статевих клітин, розвиток губок - розповідь, робота з мал. 82 (с. 76), електронними зображеннями способів розмноження губки.
в. З'ясування ролі губок у природі та житті людини - робота з текстом підручника за завданням: прочитайте текст параграфа «Яка роль губок у природі і житті людини?» і підготуйте відповіді на запитання: 1. Яке значення губок у при-I роді? 2. Яка роль губок у житті водойм? 3. Які губки с об'єктом промислу? 4. З якою метою губки використовують у медицині і косметиці? 7. Узагальнення: докази єдності організації всіх живих організмів на основі вивченого матеріалу -робота з текстом основних положень клітинної теорії (с. 26); відповідність отриманих знань про будову і функції одноклітипних і багатоклітинних організмів положенням клітинної І теорії - бесіда з використанням таблиць, картин електронних зображень.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда за запитаннями: 1, Де поширені губки? 2. Охарактеризуйте особливості їх зовнішньої будови. 3. Які клітини утворюють тіло губки? Де вони містяться? 4. Як у губки відбувається процес травлення? 5. Що таке регенерація? 6. Яке значення регенерації в житті губки? 7. Ви вже знаєте, що їжа в тіло губки надходить з водою через пори. Як ви вважаєте, чому губки, 1 які за способом отримання їжі є фільтраторами, переважно оселяються у водоймах із чистою водою?
V. Систематизація знань. Обговорення питань: спільного та відмінного між одноклітинними твариноподібними організмами та губками? Поміркуйте, на іцо вказують риси їх подібності і відмінності.
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія.
VIII. Повідомлення домашньою завдання: опрацювати текст 1 малюнки § 20, виконати тестові завдання на 0. 93, підготуватися до контролю знань з теми: «Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності».
Примітка: закласти дослід, то демонструє утворений крохмалю зелених листках на світлі (для уроку з теми "Рослини живий організм". Біологія 6 клас. Губки