Урок 23. Узагальнення з теми «Одноклітинні організми»

Мета
- систематизувати, узагальнити, еідкорегуеати та проконтролювали знання учнів з теми;
- продовжити формувати вміння систематизувати та узагальнювати отримані знання, уміння:
- застосовувати набуті знання для виконання завдань, що ґрунтуються на цих знаннях.
Метоли та методичні прийоми: репродуктинний, пошуковий.
Тип уроку: урок узагальнення, систематизації і перевірки знань.
Наочність та обладившая: таблиці, картини, колекції електронних зображень організмів, що використопувалися піл час вивчення матеріалу теми, електронні засоби навчання.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення твжш і завдань уроку. Протягом восьми уроків ми я вами ознайома-лися з особливостями будови і процесів життєдіяльності одноклітинних і багатоклітинних організмів, середовищем їхнього життя, значенням у природі і житті людини. Мн з'ясувала, як відбувся поступовий перехід від одноклітинних до багатоклітинних організмів, дізналися багато нового і цікавого. Тепер настав час перевірити, як ви засвоїли ці знання, як умієте застосовувати їх для розв'язання контрольних завдань. Спочатку ще раз попрацюємо з основними питаннями теми.
Завдання уроку.
1. Узагальнити І систематизувати знання з теми.
2. Перевірити вміння застосовувати набуті знання з тент під час роботи з контрольними завданнями.
II. Узагальнення І систематизація знань. Бесіда за запитаннями: 1. На які групи поділяють організми за кількістю клітин, з яких складається їх тіло? 2. Чим відрізняються од ноклітинні організми від багатоклітинних? 3. Наведіть преь клади одноклітинних І багатоклітинних організмів. 4. У яках середовищах вони мешкають? 5. Які способи живлення характерні для організмів цих груп? 6. Чим бактерії і тварини відрізняються за способом живлення від зелених водоростей? 7. Які способи розмноження притаманні одноклітинним І багатоклітинним організмам? 8. Чому багатоклітинні водорості і губку відносять до примітивних багатоклітинних організмів? 9. Які є докази єдності всіх живих організмів на нашій планеті?
III. Перевірка знань фактичного матеріалу, глибина його усвідомлення.
А. Завдання з відкритими питаннями.
I варіант
1. Наведіть приклали одноклітинних твариноподібних організмів, укажіть середовища їх життя і місце їх мешкання в цьому середовищі.
2. Назвіть основні частини і органелн зеленої водорості хламідомонади і укажіть їх функції.
3. Чим різняться способи живлення бактерій і зелених водоростей?
4. Укажіть основні етапи нестатевого і статевого розмноження хламідомонади.
5. Яке позитивне і негативне значення бактерій у житті людини?
II варіант
1. Наведіть приклади одноклітинних зелених водоростей, укажіть середовище їх життя і місце їх мешкання в цьому середовищі.
2. Назвіть основні частини і органели одноклітинного твариноподібного організму інфузорії-туфельки та укажіть їх функції.
3. Чим різняться процеси живлення грибів і зелених водоростей?
4. Яке позитивне І негативне значення водоростей у природі?
Б. Тестоіі завданий: оберіть одну правильну відповідь (за кожне правильно виконане завдання - 1 бал).
I варіант
1. До багатоклітинних організмів належить: а) хламідомонада; б) хлорела; в) губка.
2. Органами руху амеби К а) війки; б) несправжні ніжки; в) джгутики.
3. Хлорела розмножується за допомогою спор: а) рухомих; б) нерухомих; в) не утворює спор при розмноженні.
4. Перетравлення їжі в губок відбувається в клітинах: а) покривних; б) комірцевнх; в) амебоїдних.
5. До фотосинтезу здатні організми:
а)інфузорія-туфелька; б) хлорела; в) губка бодяга.
6. Цукрові дріжджі розмножуються: а) розпаданням клітини на частини; б) брунькуванням; в) поділом навпіл.
7. Виведення зайвої води з тіла евглени зеленої здійснює: а) порошиця; б) травна вакуоля; в) скоротлива вакуоля.
8. Взаємовигідні відносини - цс взаємовідносини, за яких різиі організми: а) отримують користь; б) один отримує користь за рахунок Іншого; в) не прииосЛТа один одному ні користі, ні шкоди.
9. Хто належать до найпримітивнішнх багатоклітинних організмів, тому що: а) клітини їх тіла не мають ядра; б) мають комірцеві та амебоїдні клітини; в) не мають тканин і органів.
10. Хламідомонаді та евглені зеленій притаманний тип живлення: а) тільки автотрофний; б) тільки гетеротрофний; в) змішаний.
II варіант
1. До одноклітинних організмів належить: а) ульва; б) хлорела; в)губка,
2. Евглена зелена рухається за допомогою: а) джгутика; б) війок;
в) несправжніх ніжок.
3. Непостійну форму тіла має: а) хламідомонада; б) дріжджі; в) амеба протей.
4. Переносником збудника малярії є: а) паличка ботулізму; б) самка комара; в) воша людська.
6. В організмі людини дизентерійнії нмНУа найчастіше паразитує: а) в кишечнику; б) у крові; в) у пілуику.
в. Бактерії розмножуються: а) спорами; 6) цистами; в) поділом клітини.
7. Перетравлення їжі в губок відбувається і травних вакуолях клітин: а) комірцевнх; б) поверхневого шару; в) амебоїдкнх.
8. Процес повного знищення мікроорганізмів та їхніх спор називається: а) пастеризація; б) стерилізація; в) регенерація.
9. Хвороботворні бактерії вступають у відносини з організмом людини: а) взаємовигідні; б) паразитичні; в) нейтральні.
Ю. При статевому розмноженні у хламідомонади: а) утворюються 4 спори я двома джгутиками; б( утворюються статеві клітини; в) материнська клітина ділиться на кілька десятків клітия; г) материнська клітина ділиться навпіл.
В. Комбіновані завдання.
I варіант
Завдання з вибором однієї правильної відповіді правильно виконане тестове завдання
1. Непостійну форму клітини мас: а) евглена зелена; б) амеба протей; в) ульва; в) дріжджі.
2. Оргаислами руху інфузорії-туфельки є: а) несправжні ніжки; 6) джгутик; в) війки; г) оргвиели руху відсутні.
3. До паразитичних одноклітинних організмів належить: а) малярійний плазмодій; б) амеба протей; в) евглена зелена; г) хлорела.
4. Висока здатність до регенерації притаманна: а) хламідомонаді; б) ульві; в) дріжджам; г) губкам.
Завдання за вибором кількох правильних відповідей (за кожну правильну відповідь 1 бая)
1. «Цвітіння води» сіірмчипиюті. організми: а) евглена зелена; б) хламідомонада; в) хлорела; г) ціанобактерії.
2. Статевим способом розмножуються організми: а) ульва; б) дріжджі; в) хламідомонада; г) губка.
3. Взаємовигідні зв'язки притаманні: а) бульбочковим бактеріям; б) малярійному плазмодію; в) бактеріям леїітоснЬрн; г) кишковій паличці.
Завдання на встановлення відповідності і характеристик» організмів (за правильно виконане завдання І бал)
1. Установіть відповідність між організмами і їх належністю до псиних груп.
А одноклітинні 1 ульва
В багатоклітинні 2 хламідомонада
Я вольвокс
2. Установіть відповідність між оргапЬмнми 1 Ухнім способом живлення.
Л ціанобактерія 1 фільтрують частинки органічних решток, за-
Б губка висли х у воді
В евглена зелена 2 на світлі утворюють органічні речовина в
процесі у темряві живляться
органічними рештками З утворює органічні речовини в процесі фото
синтезу
3. Охарактеризуйте дріжджі.
А Кількість Б Належить до В Тин
клітин тіла групи організмів живлення
1 одноклітинні 1 бактерії 1 автотрофний
2 багатоклітинні 2 гриби 2 гетеротрофика
3 рослини 3 змішаний
Завдання з відкритими питаннями (за правильно виконане зт-вдання — 3 бали)
Укажіть риси подібності і відмінності в будові бактерії і хламідомонади.
II варіант
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (за правильно виконане завдання - 0.5 бала)
1. Хлорофіл у клітинах водорості міститься у: а) ядрі; б) хлоропластах; в) вакуолях; г) мітохондріях.
2. За допомогою вічка на зміну освітленості реагує: а) амеба протей; б) хлорела; в) ульва; г) евглена зелена.
3. Бактерії розмножуються: а) цистами; б) спорами; в) поділом клітини навпіл; г) статевими клітинами.
4. їжа в губок перетривлюється в клітинах: а) амебоїдннх; б) ко-мірцевнх; в) скелетних; г) поверхневого шару.
Завдання з вибором кількох правильних відповідей (за правильно виконане завдання - 1 бал)
1. Паразитичними організмами є: а) амеба протей; б) малярійний плазмодій; в) бульбочкова бактерія; г) дизентерійна амеба.
2. Мале ядро ІнфузорІЇ-туфельки виконує функції: а) зберігає спадкову Інформацію; б) керує процесом живлення; в) контролює ироцес обміну речовин; г) забезпечує передачу спадкової інформації під час поділу клітини.
3. Здатність утворювати на світлі органічні речовини в процесі фотосинтезу мають: а) вольвокс; б) дріжджі; в) хлорела; г) ульва.
Завдання на встановлення відповідності і характеристики організмів {за правильно виконане завдання - І бал)
1. Установіть відповідність між організмами і процесами їх живлешія.
Л ульви л змішане
В інфузорія-туфелька 2 автотрофне
В евглена зелена 3 гетеротрофне
2. Установіть відповідність між частинами клітини одноклітинного організму та їх функціями.
А три вин плі. 1 регулює тиск усередині клітини
Б скоротлива вакуоля 2 зберігає спадкову Інформацію
В ядро 3 перетравлює їжу
3. Охарактеризуйте вольвокс.
А Кількість клітин тіла В Належить до групи В Тин живлення
1 одноклітинні І бактерії 1 автотрофний
2 багатоклітинні 2 тнярнпн 2 гетеротрофний
З рослини 3 змішаний
Завдання з відкритими питаннями (за правильно виконане жадання 3 бали)
Укажіть риси подібності і відмінності в будові вольвоксу і губки.
III. Підбиття підсумків уроку.
IV. Рефлексія.
V. Повідомлення домашнього завдання: повторити матеріал § 15 і 19, підготунати повідомлення, міні-презентації про походження рослин.
Примітка', закласти досліди з укорінення нагонів кімнатних рослин, живців дерев, пророщених насіння квасолі з наступним вилученням верхівки головного кореня, з утворенням додаткових коренів у цибулини.