Урок 25. Тканини рослин

Мета: Біологія 6 клас. Тканини рослин
- сформувати знання учнів про рослинні тканини. їх різноманітність, ознайомити з особливостями будови і функціями рослинних тканин: твірної, покривної, основної, механічної, провідної;
- на матеріалі уроку формувати в учнів наукові погляди і переконання в можливостях пізнання мікроскопічної структури рослин, будови тканин рослин, значення цих знань для розуміння процесів життєдіяльності рослин, для гармонійного розвитку природи і людства та використання в практичній діяльності людини;
- продовжити формування загапьнонавчальних умінь і навичок, працювати з малюнками і текстом підручника, знаходити в тексті матеріал для виконання завдань, складати схеми, таблиці, встановлювати взаємозв'язки між будовою тканин і їхніми функціями, працювати в групах; виховувати взаємоповагу в спільній діяльності, розвивати в учнів біологічну мову, пізнавальний інтерес до пізнання будови рослин і розуміння необхідності знань про них.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний, репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Обладнання: таблиці «Органи рослини». «Клітинна будова кореня», «Клітинна будова листка», «Клітинна будова стебла». «Будова квіткової рослини», картини з альбому «Царство Рослини», рельєфні таблиці, електронні зображення рослинних тканин і органів, комп'ютер, мультимедійний ироектор,
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних якань і чуттєвою досвіду учнів.
A. Бесіда за запитаннями: 1. Назвіть характерні ознаки рослин. 2. Яка ознака с найхарактернішою для рослин? 3. Яке значення мас фотосинтез для нашої планети7 4. Який тип живлення притаманний рослинам? 5. Я відбувається процес дихання в рослин? 6. Яке його значення? 7. Що таке випаровування? 8. Які органи рослини беруть участь у процесі випаровування? 9. За допомогою яких дослідів можна довести, що в рослині відбувається процес: я) фотосинтезу; б) дихання; в) яипаїюмунання? 10. Що таке орган? 11. Які органи с в рослий? 12. Чим вегетативні органи за своїми функціями відрізняються від генеративних? 13. Доведіть, що рослина цілісний організм.
B. Робота за завданням: доповніть речення: 1. Рослини досліджує с наука __. 2. За способом живлення рослини __.
3. Клітини рослин містять зелений пігмент __. 4. Рослини
здатні засноюнатм сонячну __. 6. За участі сонячної енергії
рослини з неорганічних речовин утворюють____. в. Цей процес називається__. 7. Під час фотосинтезу я навколишнє середовище виділяється __.. 8. Процес засвоєння рослинами
вуглекислого газу з повітря називають ___. 9. Поглинання
рослиною з ґрунту мінеральних речовин, розчинених у воді, називається . 10. Засвоєння кисню з повітря з виділенням вуглекислого газу - цо процес . 11. У результаті розкладання органічних речовин з участю кисню вивільняється___.
12. Процес виведення з рослини водяної пари називають___.
13. Частина організму, яка має певну будову і певні функції» - це__. 14. Рослина утворим; органи:___та__.
В. Перевірка сенканів на тему «Клітина».
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Рослина живий організм, у якому постійно відбуваються всі процеси життєдіяльності. Щоб к panic зрозуміти, як відбуваються ці процеси в рослині, звернемося до її внутрішньої «архітектури» і познайомимося детальніше з її особливостями. Ми пам'ятаємо, що всі рослини складаються з клітин, різняться рослини тільки кількістю клітин їхнього тіла, і ці клітини, хоч і мають однакові головні частини (пригадайте які), різняться своєю будовою, формою, розміром, забарвленням. У багатоклітинних організмів клітини, що подібні за будовою і функціями, утворюють групи, і ці групи мають певну будову 1 певні дуже важливі функції. Що це за групи клітин, яка їх будова і функції? Чи існує зв'язок між їхньою будовою І функціями, які вони виконують? Де і як розташовані ці групи клітин у рослині? Про це все дізнаємося на уроці.
Завдання уроку.
1. З'ясувати, як називаються групи клітин рослинного організму, які утворюють органи.
2. Ознайомитися з класифікацією цих груп.
3. Виявити особливості будови і функцій кожної групи.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Загальна характеристика рослинних тканин, особливості їх клітинного складу, наявність у тканинах міжклітинників їх розташування - розповідь, демонстрація картин, таблиць, електронних зображень рослинних тканин різвжж типів, складання схеми:
Особливості будови та основні функції рослинних тканин.
А. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 91(с. 83-85), демонстрація картин, таблиць, електронних зображень тканин різних типів; заповнення таблиці по ходу вивчення матеріалу «Будова і функції рослинних тканин.
Б. Самостійна робота учнів з текстом підручника з вивчення особливостей будови і функцій рослинних тканин за завданням: прочитайте текст підручника на с. 83-85, уважно роздивіться мал. 91-96 і визначте особливості будови і функцій кожної рослинної тканини, дані про тканини занесіть у таблицю (дані про 1 -2 ткапини спочатку обговорюються класом, а потім учні вносять їх у таблицю).
В. Групова робота на уроці: учні розбиваються на 5 груп і кожна група працює з текстом І малюнками підручника, таблицями, картинами; через певний час «презентує» свою тканину: І група - твірну; II - основну; III - покривну; IV -провідну; V - механічну тканину.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Що називають тканиною? 2. Назвіть типи рослинних тканин. 3. Упізнайте рослинні тканини: за їхньою будовою: клітини мають тонку оболонку, великі ядра І невеликі розміри; клітини цієї тканини вкриті тонкою прозорою плівкою; тканина складається із живих клітин 1 є основою всіх органів; тканина може складатися Із живих і мертвих клітин з потовщеними стінками; тканина утворена живими чи мертвими трубчастими клітинами; за функціями, які вони виконують: у зелених клітинах тканини відбувається фотосинтез, а в безбарвних відкладаються запаг-ні речовини; тканини надають органам рослин міцності та пружності; тканина дас початок усім іншим тканинам рослин; тканина здійснює транспорт поживних речовин до всіх органів рослини; тканина відмежовує рослину від навколишнього середовища і захищає від несприятливих зовнішніх впливів та ушкоджень.
V. Узагальнення та систематизація знань. Обговорення питань: 1. Яку тканину можна вважати «піонером» серед рослинних тканин? 2. На прикладі декількох тканин, за власним вибором, доведіть взаємозв'язок між будовою обраної тканини і функцією, яку вона виконує. 3. Які тканини забезпечують взаємозв'язок між різними органами рослини?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія,
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 22, підготувати відповіді на запитання і тестові завдання на с 86, скласти тестові завдання до теми уроку, підготувати доповіді, мін і-презентації про корінь рослин «Мешканець підземелля».
Примітка: заготовити живці тополі, верби, смородини для демонстрації досліду а розвитку пагона з бруньки (§ 25). Біологія 6 клас. Тканини рослин