Урок 26. Корінь. Будова і функції

Мета: Біологія 6 клас. Корінь
- сформувати в учнів знання про будову вегетативного органа рослини - кореня, ознайомити з особливостями будови і функцій зон кореня: поділу, розтягування, всисної і провідної;
- сформувати поняття про центральний циліндр і провідну систему кореня; ознайомити учнів з особливостями мінерального живлення рослин з ґрунту, видами і значенням добрив для підтримання родючості фунту;
- на матеріалі уроку формувати науковий світогляд учнів, показуючи можливості пізнання будови і функцій клітинних структур рослини, практичне значення цих знань для управління ростом рослин, одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур:
- продовжити роботу з формування загальнонавчальних умінь І навичок роботи з текстом і малюнками підручника, працювати з мікроскопом і мікропрепаратами, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, виховувати обережність і охайність під час виконання лабораторного дослідження, працювати з додатковими джерелами знань, готувати стислі повідомлення, міні-презентації.
Методи та методячві прийоми: інформаційно-рсцептинний, репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочкігть та обладнання: проростки квасолі, гороху, пшениці, кукурудзи, укорінені пагони кімнатних рослин: трлдескннції, пеларгонії, живці тополі, верби або Інших рослин, цибулина а пророслими додатковими коренями, проростки квасолі і вилученою верхівкою кореня, гарбпрні зразки рослин я різними типнмн кореневих систем, таблиці "Органи квіткової рослини", "Типи кореневих систем", діафільм «Корінь», навчальний фільм «Будови і ріст кореня», комп'ютерні зображення рослин з коренями, комп'ютер, мультимедійний проектор, фільмоскоп; колекція мінеральних добрив.
ХІД УРОКУ
I. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учміа.
А. Фронтальна бесіда за запитаннями: 1. Що наливають тканиною? 2. Назвіть типи рослинних тканин. 3. Які функції вони виконують? 4. Назвіть органи рослини. 5. Як тканина забезпечують взаємозв'язок між різними органами рослини? Б. Встановлення відповідності між назвою тканини те її функцією - усно або письмово (на розсуд учителя) за варіантами.
Ткавина Функція тканини
А твірна 1 захищає рослину від несприятливих зоввіш-
Б основна ніх впливів та ушкоджень
В покривна 2 дає початок усім Іншим тканинам рослини
Г провідна 3 надає органам міцності та пружності
Д механічна 4 у клітинах тканини здійснюється фотосинтез
5 слугує для транспорту по рослині поживних речовин, розчинених у воді
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомл€н-ня тема і завдань уроку. Під час літніх канікул вам, імовірно, не один раз доводилося бувати в парку, лісі, садку, на луках, гуляти берегом річки, озера - всюди трапляються рослини: дерева, кущі, трави, зеленіє і тремтить під поривом вітру листя, радують очі різноманітні квіти - краса на землі! Чи замислювалися ви про те, що в цих дерев, кущів, трав під землею? Що підтримує, годує, напуває і дає змогу квітнути цій наземній красі? Так, саме корені. А що в них цікавого -завжди під землею, завжди в темряві? Хіба можна порівняти красу надземної частини рослини з підземною? Поміркуймо і з'ясуймо, чи могла б існувати ця надземна краса без невтомної роботи непоказних працівників підземелля. Які вони? Як вони працюють? Чому рослини не можуть без них існувати? Завдання уроку.
1. З'ясувати особливості зовнішньої будови кореня.
2. Визначити, з яких ділянок складається корінь.
3. Яку будову мають ці ділянки і яку функцію вони виконують?
4. З'ясувати особливості мінерального живлення рослин.
5. Визначити види добрив і їх значеним.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Корінь - вегетативний підземний орган рослини, виникнення коренів у рослин, особливості його росту, основні функції кореня і значення у житті рослини - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, робота з таблицею «Органи квіткової рослини», демонстрація гербарних зразків рослин, натуральних об'єктів, фрагментів діафільму, комп'ютерних колекцій рослин з різноманітними коренями.
2. Зовнішня будова кореня, зони кореня: кореневий чохлик, зона поділу, розтягування, всисна та провідна, їх будова та функції, формування понять «кореневі волоски», «коренева шийка».
А. Розповідь з елементами бесіди, робота з мил. 97-98 (с. 87), демонстрація натуральних об'єктів, гербарних зразків, колекцій комп'ютерних зображень рослин з коренями, фрагментів фільму, складання таблиці (на розсуд учителя) під час вивчення матеріалу.
Б. Виконання учнями лабораторного дослідження «Будова корпия у зв'язку з його функціями*.
I. Вступна бесіда, бесіда а правил безпеки під час виконання лабораторних 1 практичних робіт.
II. Повторення правил роботи з мікроскопом.
III. Виконання учнями лабораторного дослідження.
IV. Підбиття підсумків роботи, обговорення варіантів висновків на підставі виконаних завдань. Обговорення питань для формулювання висновку: 1. Які зони утворюють корінь? 2. У якій послідовності вони розташовані? 3. Які функції вони виконують?
3. Внутрішня будова кореня, тканинний склад, особливості розташування тканин у корені, функції тканин, формування понять «центральний циліндр», особливості будови провідної системи кореня, формування понять «висхідний рух», «низхідний рух», значення провідної системи кореня для транспорту поживних речовин.
А. Розповідь з елементами бесіди, робота з мол. 99 (с. 88), демонстрація таблиць картин, комп'ютерних зображень внутрішньої будови кореня, фрагментів діафільму,
Б. Виконання учнями лабораторного дослідження.
4. Мінеральне живлення рослин з Грунту, сутність процесу живлення; найважливіші хімічні елементи, необхідні росхвь иі, їх значення в живленні рослини; нидн добрив, їх призначення - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 100-102 (с. 89- 90), демонстрація колекції мінеральних добрив, колекцій комп'ютерних зображень рослин, вирощених в умовах дефіциту певних хімічних елементів у ґрунті.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда an запитаннями: 1. Які зони виділяють у кореня? 2. У якій послідовності вони розташовані на корені? 3. Що характерно для клітин кореневого чохлика? 4. Яка тканина утворює зону поділу? 5. У якій зоні розташовані кореневі волоски? 6. Які функції вони виконують? 7. У якій зоні розмішені судини і ситоподібні трубки? 8. Які речовини 1 в яких напрямках транспортуються по рослині? 9. Що таке мінеральне живлення? 10. Як необхідно підтримувати родючість ґрунту? 11. Що таке добрива? Які добрива вносять у ґрунт?
V. Узагальнення та систематизація знань.
А. Обговорення питань: 1. Які функції виконує корінь? 2. Які зони кореня беруть участь у здійсненні цих важливих функцій? 3. Яке значення для рослини мас мінеральне живлення?
Б. Складання учнями схеми «Добрива».
VI. Підбиття підсумків уіюку, оцінювання роботи учнів
VII. Рефлексія.
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 23, підготувати відповіді на запитаная, виконати тестові зведення 1 підготувати відповідь на запнтая-ня рубрики «Поміркуйте», підготувати доповіді на тему «Доручення не за фахом» (про видозміни кореня), «Лікувальні властивості видозмін кореня».
Примітка: закласти дослід а пророщений бульби картоплі, цибулини, кореневища для теми «Видозміни пагона». Біологія 6 клас. Корінь