Урок 27. Види коренів та їх видозміна

Мета: Біологія 6 клас. Види коренів
- продовжити формування знань учнів про будову кореня, ознайомити з видами коренів: головним, додатковими і бічним типами кореневих систем рослин: стрижневою і мичкуватою, особливостями їх будови, ознайомити з видозмінами кореня і їх значенням;
- сформувати науковий світогляд учнів, показуючи можливості пізнання будови, процесів утворення й розвитку коренів рослини, практичне значення цих знань для управління ростом рослин, одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур;
- продовжити формувати вміння і навички працювати з текстом і малюнками підручника, прищеплювати практичні вміння розпізнавати та визначати види коренів і типи кореневих систем, працювати з натуральними об'єктами встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, виконувати лабораторне дослідження, робити відповідні підсумки, розвивати в учнів біологічну мову і біологічне мислення, розуміння необхідності знань про будову органів рослин для подальшого вивчення біології.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивннЙ, репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: паростки квасолі, гороху, пшениці, укорінені пагони кімнатних рослин: традесканції, пеларгонії, живці тополі, верби або інших рослин, цибулина з пророслими додатковими коренями, гербарні зразки рослин з рівними типами кореневих систем, натуральні об'єкти: коренеплоди моркви, буряка, редьки, кореневі бульби жоржини, кімнатні рослини (плющ, хлорофітум), таблиці "Органи квіткової рослини", «Типи кореневих систем», діафільм «Корінь», навчальний фільм «Пудова і ріст кореня», комп'ютерні зображення рослин з різними типами коренених систем, видозмін кореня, комп'ютер, електронні засоби минчанин.
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів.
А. Робота э твердженнями «згоден - не згоден» за завданням: уважно послухайте твердження І визначте, з яким з них ви згодні, а з яким - ні, поясніть чому «ні»: 1. Корінь забезпечує мінеральне живлення рослин. 2. Клітини, що утворюють тканини кореня, подібні за своєю будовою. 3. Кореневий чохлик склала-епіся з мертвих клітин. 4. Зона поділу кореня утворена клітинами основної тканини. 5. Кореневі волоски розташовані у всисній зоні. б. У зоні кореневих волосків корінь галузиться. 7. Більшу частину кореня становить провідна зона. 8. Судини 1 ситоподібні трубки провідні елементи кореня, 9. По судинах транспортуються органічні речовини, а по ситоподібних трубках - мінеральні.
Б. Завдання з визначення відповідності між зонами кореня та їхніми характеристиками.
Зони кореня Характеристика зон
А кореневий чохлик 1 забезпечує поглинання води і мінераль-
В зона поділу них речовин з ґрунту
В зона розгні-унання 2 складається з клітин твірної тканини.
Г всисна зона які постійно ділиться
Л провідна зона З забезпечуй рух води і поживних речовин
і вкриває верхівку кореня 5 клітини ростуть і перетворюються на клітини інших тканин
ХІД УРОКУ
П. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і завдань уроку. Ми вже ознайомилися з будовою кореня.
Приховані від сторонніх поглядів. Корені-невтомні трудівники. Вони виконують свою роботу: вбирають з ґрунту воду і мінеральні речовини, подають їх «наверх» до пагона, забезпечуючи цим життєдіяльність рослини. Ми милуємося деревами, кущами, травами, зеленню їх листків, різноманітністю квітів. Хіба можна порівняти красу надземної частини рослини з підземною? Але ця надземна краса не може існувати без підземних трудівників, які напувають і годують рослину. Які ж вони? Цікаво, ще і таке: природа дозволила кореням незвичайні «відхилення від норми»: корені рослин можуть виконувати й інші, «громадські» доручення. Для цього, зрозуміло, потрібні зміни в будові кореня. І вони є, такі різні, такі несподівані і такі важливі для життя рослин. Деякі з пні вам добре знайомі, а з Іншими - невідомими, ознайомимося на уроці.
Завдання уроку.
1. Ознайомитися з видами коренів рослин.
2. Визначити типи кореневих систем.
3. З'ясувати особливості будови різних типів кореневих систем.
4. Ознайомитися з видозмінами коренів, їх значенням у житті рослин і господарстві людини.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Корінь - вегетативний підземний орган рослини, основні функції кореня; види коренів: головний, додаткові,' бічні корені, їх місце утворення, функції - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 103 (с. 92), демонстрація паростків гороху, квасолі, пшениці, укорінених пагонів живців рослин, цибулини з пророщеними додатковими коренями, гербарних зразків, фрагментів діафільму, навчального фільму, комп'кь терних зображень рослин з різними видами коренів.
2. Типи кореневих систем, їх характеристика, види коренів, що їх утворюють, особливості будови стрижневої та мичкуватої кореневої системи; агротехнічні засоби посилений розвитку додаткових коренів, формування поняття «підгортання», «пікірування», їх значення в господарській діяльності людини - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 106 (с. 93), демонстрація проростка квасолі з вилученою верхіи-кою головного кореня,
3. Видозміни кореня, різноманітність видозмін, причини їх утворення, характерні особливості, біологічно значення -
A. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 106, 107 (демонстрація натуральних об'єктів, кімнатних рослин, електронних колекцій зображень різних видів видозмін кореня.
B. Виконання учнями лабораторного дослідження «Будова коренеплоду на прикладі моркви».
I. Вступна бесіда з правил безпеки під час виконання практичних і лабораторних робіт.
II. Виконання учнями лабораторного дослідження.
III. Підбиття підсумків роботи, обговорення варіантів висновків на підставі виконаної роботи. Узагальнюючі запитання для формулювання висновку: 1. Які видозміни коренів утворюють рослини? 2. Як називається видозміна кореня моркви? 3. Унаслідок чого вона утворилася? 4. Яке біологічне значення цієї видозміни?
4- Значення видозмін кореня в житті рослин і господарстві людини, формування поняття, що видозміни кореня є пристосуванням до певних умов зростання, особливості утворення видозмін у дворічних та багаторічних рослин - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів про лікувальні властивості деяких видозмін кореня, демонстрація натуральних об'єктів, таблиць, колекцій електронних зображень різних видозмін кореня.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
A. Бесіда за запитаннями: 1. Які види коренів утворюють рослини? 2. Що таке коренева система? 3. Які види кореневих систем утворюють рослини? 4. Що таке видозміна кореня? 5. Які ви знаєте видозміни кореня? Наведіть приклади. в. Яке значення мають видозміни кореня для рослини і в господарстві людини?
Б. Робота двох учнів біля дошки за завданням: намалюйте схему будови стрижневої 1 мичкуватої кореневої системи.
B. Робота 2-3 учнів за завданням: серед запропонованих гербарних зразків рослин виберіть окремо рослини зі стрижневою і мичкуватою кореневими системою та обґрунтуйте свій вибір.
Г. Робота 1-2 учнів з визначення видозмін кореня за завданням: розгляньте запропоновані вам видозміни кореия різних рослин і визначте їх назву.
Д. Робота з тестовими завданнями на с 95.
V. Узагальнення та систематизація знань. Обговорення нитапь: 1. Які причини утворення в рослин видозмін кореня? 2. Яке біологічне значення мають видозміни для рослин? 3. У яких рослин (за тривалістю життя) утворюються видозміни? Поясніть чому.
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Види коренів
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 24, повторити текст § 21, 22.