Урок 29. Будова стебла

Мета: Біологія 6 клас. Будова стебла
- продовжити розвивати в учнів знання про пагін; сформувати уявлення про стебло як осьову частину пагона, ознайомити з функціями стебла, його розміщенням у просторі та галуженням, значенням цих явищ у житті рослин; ознайомити з особливостями внутрішньої мікроскопічної будови стебла; сформувати поняття про річні кільця;
- сформувати на матеріалі уроку науковий світогляд учнів, показуючи можливість пізнання мікроскопічних структур рослини, визначення взаємозв'язку їх будови і функцій, значення цих знань для розуміння процесів, що відбуваються в рослинному організмі та в практичній діяльності людини;
- продовжити формувати уміння і навички роботи з текстом і малюнками підручника, знаходити в тексті матеріал для виконання завдання, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити умовиводи.
Методи та методичні прийоми: інформації)но-рецептивний. репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнаная: натуральні об'єкти: кімнатні рослини в різноманітними стеблами, пагони а набубнявілими й розкритими бруньками, гербарні зразки рослин з різними видами стебел, таблиці «Будова бруньок». «Різноманітність пагонів», «Життєві форми рослині, «Рослинні тканини, «Будова гілки лини», діафільм «Стебло», колекції комп'ютерних зображень зовнішньої будови стебла, його різноманітності за напрямком росту й розміщенням у просторі, аображеиь мікроскопічної внутрішньої будови стебла, спили дерев, комп'ютер, мультимедійний проектор, мікроскоп, постійний мікро-препарат поперечного зрізу стебла.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів.
A. Робота за запитаннями на с 99 підручника.
B. Перевірочна робота за завданням: доповніть речення.
I варіант
1. Надземний вегетативний орган рослини називають __.
2. На верхівці пагопа розташована __брунька. 3. Місце прикріплення бруньки до стебла називають__, 4. У пазусі листка закладається _ брунька. 5. Брунька, з якої утворюються нові пагони з листками, - це ___ брунька. 6. Усі бруньки зовні вкриті вндозміпеними листками - ____. 7. Зачатки квіток і листків одночасно мають бруньки. 8, Відстань між двома вузлами на стеблі називається _. 9. Конус наростання бруньки утворений __тканиною. 10. Бруньки, які після зимівлі не розвиваються, називаються____. 11. Бічні пагони рослини утворюються з ___ бруньок. 12. Осьовою частиною бруньки с___ стебло.
II варіант
1. Пагін складається а____,____і____. 2. У пазусі листка
розвивається брунька. 3. Залежно від особливостей будови розрізняють бруньки____і____. 4. Брунька, з якої розвивається квітка чи суцвіття, називається____. 6. Місце поєднання стебла і бруньок називають___. в. На будь-якій частині рослини можуть закладатися бруньки. 7. Кут, утворений стеблом і листком, називається __. 8. Змішані бруньки мають зачатки___і___. 9. На верхівці зачаткового стебла бруньки є конус __. 10. Зачатком нового пагона є___. 11. При ушкодженні верхівкової бруньки ріст відновлюється за рахунок___бруньки. 12. Ріст пагона в довжину відбувається за рахунок поділу клітин____тканини.
В. Перевірка сснканів на тему «Пагін*.
Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Ми вже ознайомилися з будовою кореня, який напуває рослину живильною водою і годує з ґрунту її надземні органи. І стебло, і листки приймають ці дари і з великою вдячністю їх використовують. Як це робить стебло? Зовні ми бачимо різні стебла в природі: товсті - стебла дерев, тонкі -чагарників, тонесенькі - трав'янистих рослин. Ростуть собі на землі, тягнуться вгору до Сонця, підставляють йому свої зелені листки, красуються перед ним і нами своїми квітками. Живуть своїм життям, ховаючи за зовнішнім покриттям таємницю свого буття від тих, хто не хоче його знать. А ми вже знаємо деякі таємниці - основні функції стебла. Як здійснюються ці функції? Яка природна архітектура стебла забезпечує виконання цих важливих функцій? Настав час зазирнути всередину стебла і знайти відповіді на ці запитання.
Завдання уроку.
1. З'ясувати основні функції стебла та їх значення для рослини.
2. Визначити види стебел за їх розміщенням у просторі та напрямком росту.
3. Ознайомитися з різними типами галуження стебла та їх значенням.
4. З'ясувати особливості внутрішньої будови стебла.
5. Виявити причини утворення річних кілець на стеблах рослин.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Формування поняття про стебло як осьову частину пагона, актуалізація знань учти про функції стебла; постановка проблеми: які особливості зовнішньої і внутрішньої будови стебла забезпечують його основні функції? Вирішення проблеми шляхом визначення особливостей зовнішньої І внутрішньої будови стебла.
2. Характеристика видів стебла за напрямком росту й розміщенням у просторі.
A. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 110 (с. 100), демонстрація натуральних об'єктів, гербарних зразків, таблиць, фрагментів діафільму.
B. Самостійна робота учнів з підручником аа завданням: прочитайте текст підручника на с. 99 зі слів «За напрямком росту...» і нипишіть у зошит види стебел за напрямком росту, а поруч напишіть приклади рослин, яким притаманні такі види стебел. (Можна запропонувати учням заповнити у зошиті таблицю «Види стебел за їх напрямком росту й розміщенням у просторів.)
3. Розвиток бічних пагонів на стеблі, формування понять «галуження», «крона», особливості галуження стебел у рослин з різними життєвими формами (трави, кущі, дерева), особливості галуження у злакових рослий, формування поняття «кущіння», значення галуження та утворення крони в житті рослин; використання зпапь про закономірності галуження стебел для формування крони плодових та декоративних рослин, для підвищення урожайності плодів - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. Ill (с. 100), демонстрація гербарних зразків, таблиць, комп'ютерних зображень рослин з різними кронами, фрагментів діафільму.
4. Мікроскопічна будова деревного стебла, будова кори, формування поняття «сочевички», «луб»; тканини шарів кори, функції окремих тканин і кори в цілому - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 112 (с. 101), демонстрація таблиці, фрагмента діафільму, комп'ютерних зображень мікроскопічної будови стебла, складання таблиці у міру випчен-шя анатомії стебла (на розсуд учителя).
6. Камбій, місце розташування, функції камбію як бічної твірної тканими - потовщеним стебла, формування деревини й лубу аа рахунок поділу клітин камбію, причини різної товщини шарів деревини й лубу - розповідь, демонстрація таблиць, мал. 112, занесення даних про будову й функції камбію до таблиці.
в. Будова деревини й серцевини, тканини шарів, особливості їж розташування, формування поняття «серцевинні промені», функції деревини: провідна, механічна, серцевини - запасаюча.
Л. Розповідь, робота з мал. 112 (с. 101), демонстрація таблиць, фрагмента діафільму, комп'ютерного зображення мікроскопічної будови стебла, заповнення таблиці по ходу роботи).
В. Робота учнів з підручником за завданням: прочитайте па с. 102 текст «Деревина. Серцевина» І визначте особливості будови і функцій цих шарів стебла, дані занесіть до таблиці (якщо складається таблиця) або підготуйте відповіді на запитання: 1. Яка послідовність розташування шарів деревини серцевини в стеблі? 2. Які тканини утворюють ці шари? 3. Чим утворена провідна тканина деревини? 4. Які речовини по ній рухаються? 5. Назвіть функції деревини. 6. Які функції притаманні серцевині? 7. Яку роль у деревині відіграють серцевинні промені? 8. Як вони пов'язані з основною функцією серцевини? Під час роботи учнів з текстом підручника можна запропонувати їм почергово роздивитися під мікроскопом мікропрепарат поперечного зрізу стебла.
7. Особливості будови деревини, що утворилася навесні та влітку, причини появи річних кілець - різна сезонна активність камбію, результати сезонного поділу клітин камбію утворення судин та клітин механічної тканини.
А. Розповідь з елементами бесіди, повідомлення учнів, робота з мал. 113, демонстрація спилів різних дерев.
Б. Робота з підручником за завданням: прочитайте текст на с. 102 «Що таке річні кільця* І підготуйте відповіді на запитаних: 1. За рахунок якого шару стебло росте у товщину?
2. Як утворюються річні кільця? 3. Чим можна пояснити різну величину річних кілець? 4. Чим зумовлена поява світлих і темних частин річних кілець? 5. Які важливі елементи деревини утворюють клітини камбію влітку?
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда за запитаннями: 1. Які функції виконує стебло? 2. Назвіть види стебел за їх розташуванням у просторі й напрямком росту.
3. Наведіть приклади рослин з різними видами стебел (можна запропонувати роботу з гербарними зразками рослин з різними видами стебел). 4. Які види галуження стебел ви знаєте? 5. За рахунок чого формується крона у рослин? 6. Назвіть основні шари стебла деревної рослини. 7. Які функції вони виконують? 8. Як утворюються річні кільця? Про що вони можуть «розповісти»?
V. Узагальнення і систематизація знань. Обговорення запитань: 1. Які особливості внутрішньої будови стебла забезпечують транспортну, опорну та запасаючу функції? 2. Доведіть взаємозв'язок будови ділянок стебла з функціями, які вони виконують. 3. Поміркуйте. Іноді у лісі, а частіте в містах, можна побачити ялинки-потвори. У них не одна верхівка, а дві й навіть три. Це наслідок дії варварів, які зрубують красуні-ялинки перед Новим роком. Поясніть, у чому причина цієї потвори. Чому й за рахунок чого замість однієї верхівки ялинки утворюється кілька?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлекси. Біологія 6 клас. Будова стебла
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст І малюнки § 26, підготувати відповіді па запитання і тестові завдання на с 103, підготувати повідомлення про видозміни пагона (за порадою учителя); принести на урок бульби картоплі, коренеплоди моркви, буряка, цибулину.