Урок 3. Різноманітність життя на Землі

Мета: Біологія 6 клас. Різноманітність життя на Землі
- актуалізувати І систематизувати знания учнів про різноманітність форм організмів на нашій планеті, визначити причини їх різноманітності: (формувати поняття про основні групи організмів нашої планети; бактерії, гриби, рослини, тварини; поновити і поглибити знання учнів про загальні особливості будови і процесів життєдіяльності представшим різних груп;
- дати уявлення про існування і структуру неклітинних форм життя -віруси;
- на матеріалі уроку продовжити формувати наукові погляди І переконання в пізнаваності органічного світу, єдності всіх організмів - представників різних груп, значення знань про них для гармонійного ієну і -ня природи і людини;
- продовжити формування вмінь і навичок роботи з текстом і малюнками з підручника, порівнювати, аналізувати, висловлювати свої думки, робити умовиводи, розвивати в учнів біологічне мислення, розуми вет необхідності бережливого ставлення до природи, всіх її компонентів.
Методи та методичні прийоми: інформаційний, репродуктивний, пошуковий. Тип уроку: комбінований урок
Наочність та обладнання: натуральні об'єкти - кімнатні каггм, тварини куточка живої природі, картини, карт, таблиці із иіпрамі ням різноманітних організмів - представників різних груп, фотографіі, слайди представників різних груп органічного світу - різних умов існування, опудала птахів, муляжі грибів, мультимедійний проектор.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Назвіть основні властивості тіл живої природи. 2. Поясніть, як пов'язані між собоеэ каав> тивості живого: живлення, дихання та виділення. 3. Як пов'язані між собою ріст і розвиток організму? 4. Поміркуйте, чи пов'язані між собою подразливість організмів і рух? 5. Наведіть приклади, як організми відповідають на дію різатвпс подразників. 6. Яке значення має розмноження організмів? 7. Яке значення для людини мають знання про властивості організмів?
Б. Біологічний диктант - учитель читає почергово два ркаи запитання І варіанта, а потім II. Учні ставлять на папері (в зошиті) цифри від 1 до 12 І поруч Із ними записують відповіді. Для учнів із середнім рівнем навчання відповіді написав» на дошці або надруковано на папері і роздано на кожей стік.
I варіант
1. Наука, що вивчає життя в усіх його проявах -це__.
2. Мікроорганізми вивчає наука __.
3. Тварини є об'єктові вивчення науки _.
4. Наука мікологія вивчає__.
5. Будову і життя рослин вивчає ___.
6. Поглинання з навколишнього середовища поживних речовин та їх засвоєння - це процес__.
7. Білки, жири, вуглеводи та нуклеїнові кислоти належать до __. речовин.
8. Збільшення розмірів і маси тіла організмів — це __.
9. Властивість відтворювати собі подібних - це__'.
10. Ріст рослини в бік джерела світла - це приклад властивості організму __.
II варіант
I. Гриби вивчає наука__.
2. Зв'язки між організмами і середовищем вивчає наука __.
3. Тварин вивчає наука __.
4. Усе живе, що населяє Землю, вивчає наука __.
5. Воду і мінеральні солі відносять до__речовин.
6. Засвоєння організмом кисню з повітря - це процес__.
7. Основним джерелом енергії на нашій планеті є__.
8. Якісні зміни з організмами, що відбуваються під час росту - це__.
9. Чинник, під впливом якого організми переходять зі стану спокою в активний стан, називають _.
10. Складання листочків мімози соромливої при доторканні до них - це властивість__.
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми І завдань уроку. Ми знаємо, що Землю населяють організми. Вони с далеко на Півночі і в Антарктиді, у спекот-ній Африці, високо в горах, у глибинах морів і океанів - в умовах, які здаються майже не придатними для життя. Що вже казати про ліси, поля, луки, річки, озера. Якщо поглянути навкруги, ми побачимо розмаїття організмів: дерева, кущі, трави, гриби, комахи, звірі... На березі річки або озера можна побачити зелену жабу, у ґрунті - дощового черв'яка, на деревах щебечуть птахи, а десь далеко в океані плаває велетень синій кит... Вони такі різні: великі і малі, рухливі і майже нерухомі, прикріплені корінням до землі. Вони літають, бігають, плавають, риють ходи у ґрунті. Вони живуть на нашій планеті. Людина здавна вивчала їх, бо її життя тісно пов'язано із живими організмами. Щоб легше було вивчати все розмаїття живого, вчені поділили організми на групи. Які то групи? Які організми до них належать? Давайте дізнаємося.
Завдання уроку.
1. Визначити основні причини різноманітності життя на Землі.
2. З'ясувати, що таке середовище життя організмів.
Я. Визначити характерні особливості представників різних груп живої природи: бактерій, грибів, рослин, тварин.
4. Ознайомитися з неклітинною формою життя - вірусами.
III. Вивчення новою матеріалу.
1. Середовище життя - «рідна домівка» організмів, різноманітність середовищ життя організмів, пристосування до них, уточнення поняття «середовище життя», «біорозмаїття», причини різноманітності організмів бесіда з елементами розповіді, доповіді учнів, робота з підручником, мал. 10 (с. 11), демонстрація таблиць, картин, слайдів, фотографій Із зображенням різноманітних організмів і середовищ їх життя. Запитаппя для бесіди або самостійної роботи з підручником: 1. Пригадайте середовища, у яких мешкають організми нашої планети. 2. Роздивіться мал. 11 (с. 12) І скажіть, у яких середовищах мешкають зображені на ньому організми. 3. Чому кожен організм живе тільки в певному середовищі? 4. Що середовище дає своїм мешканцям? 5. Спробуйте дати визначення поняття «середовище життя», в. Які, чинники визначають учови середовища? 7. Як ви розумієте поняття «біорізноманіття»? 8. Поміркуйте, чому людина здавна вивчала не тільки організми, а Й середовища їх життя.
2. Групи організмів живої природи найбільше об'єднавші організмів: бактерії, гриби, рослини, тварини; загальна характеристика різних груп живої природи, особливості жяв-лення організмів, здатність зелених рослин до фотосинтезу.
А. Бесіда з елементами розповіді, робота з мал. 11-13 (с. 12-14).
Б. Робота учнів у групах. Учні об'єднуються у групи відповідно до чотирьох груп організмів, одержують відповідну ва-очність І завдання:
I група «бактерії»: 1) У яких середовищах мешкають бактерії? Які особливості їх будови? 2) За допомогою якого приладу вивчають будову бактерій? 3) Що ви знаєте про бактерію -кишкову паличку? Де вона мешкає? 4) У якому середовищі живуть ціанобактерії? Який вигляд вони мають? 5) Пригадайте, яке значення мають бактерії я природі? Чому людина повинна їх вивчати?
II група «гриби»: 1) на які групи поділяють гриби за кількістю клітин, з яких складається їхнс тіло? 2) Які ознаки грибів спільні з ознаками рослин? 3) Чим вони відрізняються від рослин? 4) Які ознаки тварин мають гриби? 5) Чим вони від них відрізняються? б) Яке значення мають гриби у природі? 7) Чому людині необхідні знання про гриби?
ПІ група «рослини»: 1)У яких середовищах жинуть рослини? 2) На які групи поділяють рослини за кількістю клітин, а яких складається їхнс тіло? 3) Наведіть приклади одноклітинних і багатоклітинних рослин. 4) Поміркуйте, чи всі властивості живого притаманні зеленим рослинам? 5) Яка головна особливість зелених рослин відрізняє їх від представників вигруп? б) Що таке фотосинтез? 7) Яке значення зелених рослий для існування життя на нашій планеті? 8) Як розумні ннин-канці нашої планети люди повинні ставитися до рослий?
IV група «тварини»: 1) У яких середовищах мешкають тварини? Як вопи пересуваються в цих середовищах? Наведіть приклади. 2) На які групи поділяють тварин за кількістю клітин, з яких складається їх тіло? Наведіть приклади представників цих груп. 3) Чим тварини відрізняються від рослин і грибів? 4) Як живляться тварини? 5) Яке значення тварин у природі? Чому їх необхідно охороняти?
Примітка: якщо учитель планує проводити урок у формі з елементами розповіді, то всі питання, заи ропо нова ні для ионовлен-вя і поглиблення знань про представників різних груп для групоні роботи, можуть бути послідовно використані для бесіди.
3. Формування поняття про неклітинні форми життя - віруси, вплив вірусів па інші організми, необхідність знань про будову і життєдіяльність вірусів - розповідь, повідомлення учнів, робота з малюнком 15 (с. 14), демонстрація таблиць, картин, слайдів із зображенням вірусів.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Закріплення доцільно проводити в міру поновлення і поглиблення звань упродовж роботи на уроці.
V. Узагальнення та систематизація знань. Зробіть висновок: 1. Які причини біорізвоманіття організмів на нашій планеті? 2. Що спільного і в чому відмінність представників різних груп організмів: бактерій, грибів, рослин, тварин?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Різноманітність життя на Землі
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати § 3 підручника і записи в зошиті, виконати тестові завдання, підготувати відповідь на запитання рубрики «Поміркуйте», підготувати повідомлення, міні-презентації про методи вивчення організмів.