Урок 30. Видозміни пагона

Мета: Біологія 6 клас. Видозміни пагона
- розвити в учнів поняття про різноманітність пагонів, утворення їх видозмін у зв'язку з адаптаціями до виконання різноманітних функцій; встановити загальні риси в будові надземних і підземних пагонів, їх біологічне значення;
- продовжити формування наукових поглядів і переконань учнів у можливостях пізнання тонких структур будови рослинного організму, значення знань про особливості їх анатомічної будови і видозмін для розуміння процесів життєдіяльності рослин, їх успішного використання у господарській діяльності людини;
- сформувати загальнонавчальні вміння і навички роботи з текстом і малюнками підручника, натуральними об'єктами, розрізняти видозміни пагонів на малюнках, таблицях, картинах, натуральних об'єктах, гербарних зразках, електронних зображеннях, доводити риси їх пристосування до умов середовища і причини їх виникнення, виконувати лабораторне дослідження, робити відповідні висновки.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний, репродуктивний.
Тип уроку: комбіповапий урок.
Наочність та обладнання: натуральні й гербарні зралки видозмін вагонів (надземних 1 підземних): бульби картоплі, топінамбура, цибулини лілії, тюльпана, часнику; гербарні зразки пирію, конвалії, куііени, суниці, підбілу, терпну, глоду, обліпихи; пророщені бульби картоплі, проросли цибулина, кореневище з пророслими бруньками, коренеплід моркви, кольрабі; таблиці «Видозмінені пагони*. •Різноманітність пагонів»; картини альбому «Царство Рослини@; діа-фільм «Стебло*; колекції комп'ютерних зображень видозмін пагонів різних рослин; обладнпннл для проведения лабораторного досліджений.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань учнів.
A. Робота а твердженнями «згоден не згоден* за завданням: послухайте твердження І визначте, з якими з них ви згодні, а а якими згодні чи ні:
I. Кора стебла утворена сукупністю різких тканин. 2. Кора складається тільки а мертвих клітин. 3. Ситоподібні трубки розташовані в лубі. 4. По ситоподібних трубках здійснюсться потік мінеральних речовин, розчинених у воді. 5. Стебло потовщується за рахунок поділу клітин камбію, в. Стебло потовщується тільки за рахунок збільшення шару деревини. 7. До складу деревини входить механічна тканина. 8. Сочевички кори забезпечують газообмін І випаровування води. 9. До складу серцовинн входить провідна тканина. 10. У клітинах серцевини відкладаються запасні поживні речовини.
II. Серцевинні промені забезпечують вертикальний рух поживних речовин. 12. За спилом дерева можна визначити умови життя рослини. 13. Усі рослини мають прямостояче стебло. 14. Крона рослин формується унаслідок галуження стебла.
B. Робота за завданням: визначте, якими ткапинами утворено шари стебла (завдання заготовлено па дошці).
Шари стебла Тканини стебла
А кора 1 основна
В камбій 2 ііокривна
В деревина 3 провідна
Г серцевина 4 механічна
5 твірна
В. Розв'язання біологічних задач.
1. Одним з найстаріших дерев, икі живуть у наш час. с сосна остиста, що росте в горах Каліфорнії. Вік цього дерева 4900 років. Вивчаючи спили мертвих дерев, учені встановили відносну кількість опадів у ріані роки. Як їм вдалося цс визнлчнти?
2. Усі дерева нашої географічної зони утворюють річні кільця. Дерева вологах тропіків, на відміну від наших рослин, їх не мають, хоча також, як 1 в наших рослин, в їх стовбурах с камбій, клітини якого діляться і забезпечують потовщення стовбура. Поясніть, чому у тропічних рослин не утворюються річні кільця.
3. Органічні речовини, що утворилися в листках у літній період, використовуються рослиною не тільки на процеси життєдіяльності, частина їх відкладасться про запас у основній тканині серцевини. Як органічні речовини потрапляють до серцевини, якщо відомо, що нони рухаються по ситоподібних трубках кори7
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Лосі ми вивчали загальні особливості будови стебла, притаманні кожній рослині. Але ж безмежний зелений світ пропонує безліч динного Й несподіваного н будові стебел різних рослин. Тисячі прикладів можна навести, коля стебло або частина його змінилися настільки, що для рев-піанання їх потрібна неабияка кмітливість. «Увімкнемо» нашу кмітливість і спробуємо розпізнати ці іноді несподівані зміна стебла, визначимо причин їх виникнення.
Завдання уроку.
1. З'ясувати, що такс видозміна пагона.
2. Ознайомитися з надземними видозмінами пагона та приь кладами рослини із цими видозмінами.
3. Встановити, які підземні видозміни пагона утворюють рослини та особливості їх будови.
4. Визначити загальні риси в будові надземних і підземних видозмін пагона.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Видозміни надземних пагонів: колючки, вусики, вуса, стеблові бульби, характерні особливості їх будови, прикладні рослин із зазначеними видозмінами - розповідь з елементним бесіди, робота з мал. 114 (с. 104), демонстрація натуральних об'єктів, гербарних зразків, таблиць, картин, колекцій комп'ютерних зображень видозмін пагона, фрагмента діафільму.
2. Видозмінені підземні пагони, їх особливості: обов'язкова наявність бруньок, вкорочені міжвузля, відсутність хлорофілу, наявність запасних поживних речовин; особливості утворення підземних видозмін, їх відмінність від кореня.
А. Розповідь з елементами бесіди, робота а мал. 115 (с. 104), демонстрація натуральних об'єктів: звичайних і пророщених бульб картоплі, пророслої цибулини, кореневища з пророс-лнми бруньками, таблиць, картин, комп'ютерних зображень підземних видозмін пагона.
Б. Виконання учнями лабораторного дослідженая «Будова цибулини».
I. Вступна бесіда, бесіда з правил безпеки під час виконання роботи.
II. Виконання учнями лабораторного досліджепня «Будова цибулини».
III. Підбиття підсумків викопаппя дослідження, обговорення варіантів висновків на підставі виконаних досліджень. Узагальнюючі запнтанпя для формулювання висновків: І. Які видозміни пагона вам відомі? 2. Назвіть підземні видозміни пагона. 3. Які особливості будови цибулини доводять, що вопи с видозмінами пагона? 4. Чим спричинені видозміни пагонів?
3. Значення видозмін пагона у житті рослин та людини.
А. Розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, демонстрація натуральних об'єктів, картин, таблиць, електронпих зображень видозмін погона, які широко використовуються людиною.
Б. Робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте текст «Яке значення видозмін пагона у житті рослин та людини?*, визначте значення видозмін і дані запишіть у таблицю «Значення видозмін у природі й житті людини».
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда за запитаннями: 1. На які групи поділяють видозміни пагонів? 2. Які надземні видозміни пагона ви знаєте? Наведіть приклади рослин із зазначеними видозмінами. 3. Яке їх значення у житті рослин? 4. Назвіть підземні видозміни пагона. Наведіть приклади рослин Із зазначеними видозмінами. 5. Які є докази, що кореневище, цибулина та бульба картоплі с видозмінами пагона? 6. Яке значення у природі та житті людини мають видозмінені пагони?
V. Узагальнення та систематизація знань. Обговорення питань: 1. Чим спричинені видозміни пагона? 2. Які загальні риси мають надземні й підземні пагони? Чим вони відрізняються? 3. Порівняйте будову коренеплодів моркви й буряка з підземними видозмінами погона, наприклад бульбою або кореневищем. Чим вони відрізняються?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія.
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст § 27, запитання та тестові завдання на с. 106, підготувати повідомлення про різноманітність листків, про проднхн на теми: «Продихи регулятори газообміну», «Листкова мозаїка», повторити § 22-24. Біологія 6 клас. Видозміни пагона
Примітка: закласти досліди з укоріненим стеблових (верби, клен, традсскннція) та листкових (сешіолія, бегонія) живців до теми «Роз множення рослин* тл дослідницького практикуму § 35.