Урок 31. Будова та функції листка

Мета: Біологія 6 клас. Будова листка
- ознайомиш учнів з листком як важливою частиною пагона, його функціями, вивчити особливості мсрфолопчної та анатомічної будови листка, ознайомити з їх різноманітністю, сформувати поняття про прості та складні листям, дати поняття про способи їх розміщоння на пагоні, значення цих способів;
- на матеріалі уроку формувати науковий світогляд, підвости учні» до розуміння цілісності та єдності природи на основі знань про клітинну будову всіх організмів, і листків у тому числі, та взаємозв'язків будови та функцій у єдиному цілісному організмі;
- продовжити формувати уміння І навички працювати з текстом і малюнками підручника, додатковими джерелами знань, уміння порівнювати, виявляти запільні та відмінні ознаки простих I складних листків, способів їх розташування на пагоні, взаємозв'язки будови й функцій; виховувати біологічне мислення і біологічну мову учнів, розуміння необхідності пізнавати світ природи, берегти золені рослини.
Методи та методичні прийоми: інформіщійно-рсцептиіїний, репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнанім: кімнатні рослини, набори різноманітних листів з різною формою листкових пластинок, а простими Й складними листками, гербарні зразки пагонів з різними тинами листкоршміщеіімя і жилкування листкової пластинки; таблиці «Прості І складні листки», «Листкорозміщення». «Внутрішня будова листка». «ІІродихи», рельєфна таблиця «Внутрішня будонв листка», транспарант «Будова листка», картини, колекції електронних зображень морфології І аплтояії листка, картини із зображенням різних пейзажів рослинних угруповань: ліс. луки, парк, поле тощо; колекції листків у конвертах на кожпнй стіл.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учні*.
А. Фронтальна бесіда за запитаннями: 1. Які типи видозмін пагоні» вам відомі? 2. Наведіть приклади надземних видозмін пагона і укажіть їх функції. 3. Наведіть приклади підземннх видозмін пагона та укажіть їх функції. 4. Чим спричинені видозміни нагонів? 5. Порівняйте будову бульби та цибулина, кореневища, та бульби, що в них спільне? 6. Чим відрізняються видозміни кореня від видозмін пагона? 7. Яке значення »-дозмін пагона у житті рослин і господарстві людини?
Запитання для повторення матеріалу: 1. Які види кореяша ви знаєте? 2. Які типи кореневих систем утворюють ці корені? 3. Назвіть зони кореня і їх функції. 4. Що становить собою провідна система коревя?
Б. Складіть відповідні пари між прикладами видозмін пагона і рослинами, яким притаманні ці видозміни.
Видозміни пагона Рослини
А колючки 1 капуста-кольрабі
Б вуса 2 конвалія
В надземна стеблова бульба 3 дика груша
Г підземна стеблова бульба 4 часник
Д кореневище 5 виноград
Е цибулина 6 суниці
Ж вусики 7 топінамбур
В. Із запропонованого переліку рослин випишіть цифри:
І варіант - рослин з підземними видозмінами патова,
ІІ варіант - з надземними видозмінами пагона: 1 - суниці, 2 - топінамбур, 3 - нарцис, 4 - картопля, 5 - дика груша. 6 - цибуля городня, 7 - півники, 8 - слива, 9 - глід, 10 - кактус, 11 -часник, 12 - огірок, 13 - тюльпан, 14 - гарбуз, 15 - пирій, 16 виноград, 17 - тюльпан, 18 - диня, 19 - лілія, 20 - чемериця.
Г. Повторення матеріалу за запитаннями: 1. Які тканини розрізняють у рослин? 2. Які функції вони виконують? 3. Що таке корінь? 4. Які функції виконує корінь? 5. Назвіть зони кореня. 6. Які види коренів ви знаєте? 7. Які типи кореневих і систем утворюють рослини? 8. Які видозміни кореня ви знаєте?
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку.
Дуже важливою частиною пагона є листок. Це не тільки окраса рослини, хоч розмаїття форм і розмірів листків гідні І подиву, а Й багатство творчої організації великого творця Природи. Майже всі рослини мають листки. Є вони навіть у 1 крихітної травинки, у невеличких кущиків. Скільки їх у величній кроні дерев чи можна перерахувати це «зелене зо-| лото» природи? Але за такого різноманіття с багато ознак, що об'єднують їх. Із цими ознаками ми сьогодні ознайомимося, і А ще зазирнемо у внутрішню «архітектуру» листка, дізнаємося, що с цікаве і дуже важливе в цій «архітектурі». Спробуємо ' на прикладах ознайомитися з розмаїттям зеленого листка, яке захоплює своею завершеністю й неповторністю. Завдання уроку,
1. Визначити загальні особливості будови листка.
2. Ознайомитися із зовнішньою будовою листка, з простими й складними листками.
3. З'ясувати закономірності розміщення листків на пагоні.
4. Встановити особливості внутрішньої будови листка у зв*язку з його функціями: фотосинтез, газообмін, випаровування.
5. З'ясувати роль усіх структур листка у здійсненні основних його функцій.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Загальна характеристика листка як важливої частини пити й йоію походження, особливості росту, основні функції:
фотосинтез, дихання, випаровування - розповідь з елементами бесіди, демонстрація картин, таблиць, пейзажів рослин та угруповань.
2. Зовнішня будова листка, листкова пластинка та черешок, листки черешкові й сидячі, роль черешка, формування
1 поняття «прилистки», їх вигляд і функції, різноманітність форм і країв листкової пластинки - розповідь з елементами
' бесіди, доповіді учнів, робота з мал. 116 (с. 107), демонстра-киї кімнатних рослин, гербарних зразків, колекції листків (у конвертах), таблиць, електронних зображень різноманітних за морфологічними ознаками листків.
3. Листки прості й складні, їх листкорозміщення, харак-: терні відмінності простих листків від складних, приклади рослин з простими й складними листками - розповідь а елементами бесіди, робота з мал. 117 (с. 107) і 118 (с. 108), демонстрація кімнатних рослин, гербарних зразків, картин, таблиць, електронних колекцій із зображенням простих і складних листків та їх розташуванням на нагоні.
4. Внутрішня будова листка, тканини листка: покривна, основна (її різновиди), провідна, механічна, - їх розташування, формування понять «продихи», «міжклітинники», • судинно-волокнисті пучки», їх роль у житті рослин; взаємозв'язки будови тканин різних шарів листка з їх функціями: фотосинтезу, газообміну, випаровування - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, робота з мал. 120, 121 (с. 109), демонстрація таблиць, картин, електронних зображень анатомії листка.
5. Жилкування листків, формування поняття «жилкування», типи жилкування приклади рослин з різними типами жилкування; порядок розташування листків на пагоні, типи листкорозміщення, їх характеристика і значения в житті рослин, приклади рослин з різними типами листкорозміщення, формування поняття «листкова мозаїка» - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, робота з мал. 122 (с. 110), демонстрація кїмнптних рослин з добре вираженою листковою мозаїкою, гербарних зразків, колекцій листків, таблиці, картин, електронних зображень листків з різними типами жилкування та пагонів з різними типами листкорозміщення.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
A. Бесіда за запитаннями на с. 111 підручника.
B. Робота з тестовими завданнями на с. 111 підручника.
V. Узагальнення та систематизація лнань.
A. Укажіть, які структури листка забезпечують здійсненая основних його функцій: фотосинтез, газообмін, випаровування.
B. Робота учнів за завданням: роздивиться листки кімнатних рослин бегонії, фікуса, клівії, алое (іпші рослини за вибором учителя або гербарні зразки рослин) та опишіть їх м планом або дані занесіть до таблиці «Різноманітність листків» (па розсуд учителя).
В. Прочитайте рубрику «Узагальнення знань» і скажіть, чи з усіма особливостями будови листка ми сьогодні ознайомилися на уроці відповідно до запропонованого узагальнення.
Г. Обговорення питання: тепер вам відомо, що фотосяш-тез - унікальний процес, який забезпечує життя на яшті% планеті, а зелений листок - біохімічна лабораторія фотосинтезу. Як ми повинні ставитися до зелених рослин?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учні*.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Будова листка
\Ш. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 28. скласти сенкан на тему «Листок», повторити §25.
Примітка: поставити гілку липи (іншої рослини) у підфарбовану воду для уроку з теми: «Транспорт речовин», § 30, закласти дослід до теми «Рухи рослин* за мал. 130 (с. 119).