Урок 32. Тривалість життя листків

Мета: Біологія 6 клас. Тривалість життя листків
- поглибити уявлення учнів про пристосування рослин до умов зовнішнього середовища, здатності регулювати життєво важливі процеси залежно від стану середовища, розкрити причини і значення листопаду в житті рослин; розширити знання учнів про різноманітність листків і їх функцій, ознайомити з видозмінами листків і їх біологічним значенням; сформувати чгтке розуміння понять: листопадні та вічнозелені рослини, листопад, видозміни листка;
- формувати науковий світогляд учнів, показуючи необхідність ви-вчоння впливу факторів середовища на зелені рослини, процеси іх життєдіяльності, адаптацій і реакцій рослин на ці впливи для розуміння бю-логії рослин та регуляції їх росту і розвитку;
- продовжити формувати загапьноиавчальні уміння і навички роботи э текстом І малюнками підручника, додатковими джерелами інформації, уміння встановлювати взаємозв'язки між дією факторів середовища і реакцією рослин на їх дію. висловлювати свої думки, робити умовиводи, застосовувати набуті знання для виконання завдань; виховувати любов до природи, розуміння необхідності її берегти та охороняти.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рвцептивний. пошуковий.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: кімнатні рослини (оогонія, кактус, алое, агйня. пеларгонін), гербарні зразки рослин з різними видозмінами, колекція (альбом, тимчасовий стенд) «Барви осені*, таблиці «Видозміни листків», •Листопаді, репродукції картин із аображенняч осіннього пейзажу (І. Левітана, В. Поленова «Золота осінь»), навчальний фільм «Сонце, життя і хлорофіл*, електронні колекції зображень рослин з різними видозмінами листків, зображень осіннього стану рослин різних угруповань, електронні засоби навчання.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів.
A. Бесіда за запитаннями: 1. Які функції виконує листок? 2. Із чого складається простий листок? 3. Чим простий листок відрізняється від складного? 4. Які способи розташування листків на пагоні ви знаєте? 5. Що таке листкова мозаїка? Яке її значення в житті рослини? б. З яких структур складається листкова пластинка? (Робота а таблицею). 7. Якими тканинами утворені ці структури? 8. Які структури листка забезпечують процеси фотосинтезу, газообміну, випаровування?
Б. Робота з натуральними об'єктами - 2-3 кімнатними рослинами, гербарними зразками за завданням: уважно роздивіться запропоновані рослини й охарактеризуйте їх лнетки за планом: будова листкової пластинки (листок черешковий чи сидячий), форма листкової пластинки, тип жилкування, листок простий чи складний, листкорозміщення на пагоні.
B. Повторення матеріалу за запитаннями: 1. Що таке пагін? 2. Які функції він виконує? 3. З яких частин складається пагін? 4. Що таке брунька? Назвіть види бруньок. 5. Що таке конус наростання? 6. Завдяки чому пагін росте в довжину?
II. Мотивація навчальної діяльності. Для нас, мешканців помірної смуги Піннічної півкулі Землі, від народження звичайною є зміна пір року. Зі зміною сезонів, зрозуміло, нерозривно пов'язана зміна рослинного вбрання. Більшість відомих нам рослин - дерев 1 чагарників щороку навесні вкриваються листям. Ціле літо листки посилено працюють, утворюючи органічну речовину, а восени втрачають зелений колір І забарвлюються в жовтий І червоний різних відтінків. І пору цю, саме один місяць, називають жовтнем. Згодош вмерле листя опадає - місяць листопад. Отже, як бачите, листки дерев наших широт живуть тільки одне літо. Чому відбувається листопад? Цікаво? І ще одне дуже цікаве явище, що відбувається з листками, очікує нас сьогодні. Ми ознайомлювалися зі звичайними листками рослин, що сумлінно виконують притаманні їм функції. Але в природі серед рослий під час уважного спостереження можна побачити й незвичайні видозмінені листки. Які вони? Під дією яких потреб життя рослина змінила будову своїх листків? Чи це тільки приклад невичерпної творчої фантазії" природи? Скільки цікавих запитань! Настав час відповісти на них.
Завдання уроку.
1. Ознайомитися з тривалістю життя листків однорічних і багаторічних рослин.
2. З'ясувати причини явища листопаду рослин І факторів, які його спричиняють.
3. Встановити, яке значення має листопад у житті рослин.
4. Визначити, які видозміни характерні для листків і їж значення.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Тривалість життя листків, особливості життя листків однорічних і багаторічних рослин; формування понять «листопадні рослини», «вічнозелені рослини», «листопад», ознака: листопаду, значення листопаду в житті рослин.
А. Розповідь, бесіда, робота з мал. 123 (с. 112), демонстрація таблиці «Листопад», гербарних зразків, колекцій, тимчасового стенда «Барви осені», репродукцій картип, електронних зображень осінніх пейзажів; повідомлення учнів, вірші орт осінь.
Б. Самостійна робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте текст «Яка тривалість життя листків?» на і с. 112 і підготуйте відповіді на запитання: 1. Яка тривалість І життя листків однорічних і багаторічних рослин? 2. Що такс листопад? 3. Наведіть приклади листопадних рослин. 4. Яві рослини називають вічнозеленими? Наведіть приклади. 5. Яв» значення має листопад у житті рослин? 6. Чим зумовлене різнобарв'я осені?
2. Характеристика причин листопаду, процес опадания листків, подальша доля опалого листя.
А. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 124 (с. 113).
Б. Робота з текстом підручника за завданням: прочитайте перший абзац тексту «Які чинники зумовлюють листопад?» і випишіть у зошит перелік цих чинників (зменшення надходження води через кореневу систему, зниження температурні повітря, зменшення випаровування, зменшення світлового дня).
3. Основні видозміни листка, їх характеристика, значення в житті рослин, приклади рослин з різними видозмінами листків.
А. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 126, 126 (с. 114), повідомлення, доповіді учнів, демонстрація кімнатних рослин, гербарних зразків, таблиць, картин, електронних зображень видозмін листків.
Б. Робота в малих групах за завданням: користуючися малюнками в підручнику, картинами, таблицями, охарактеризуйте особливості видозмін листків: колючки, вусики, ловильні листки, м'ясисті листки, брунькові луски. Дані запишіть у таблицю «Характеристика видозмін листка».
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
A. Бесіда за запитаннями: 1. Що таке листопад? 2. На які групи'ділять рослини за тривалістю життя їх листків? Наведіть приклади. 3. Чим супроводжується осінній листопад? 4. Чим зумовлена зміна забарвлення листя? б. Які фактори спричинюють листопад? 6, Що сприяє опаданню листя під час листопаду? 7. Яке значення мас листопад у житті рослини? 8. Назвіть видозміни листків І наведіть приклади рослий із цими видозмінами. 9. Яке значення видозмін у житті рослин? 10. Яке значення мають вічнозелені рослини для існування життя на Землі?
B. Роботи с тестовими завданнями (підручник, с. 116).
В. Повторення матеріалу за завданнями: 1. Що таке пагін? 2. З яких частин він складається? 3. Що таке брунька? 4. Які типи бруньок ви знаете? 6. Як із бруньки розвивається пагін?
V. Узагальнення та систематизація знань. Розв'язування біологічних задач.
1. Зі словом «листок» тісно пов'язано слово «зелений». І дійсно, більшість листків мають золений колір. 1 лише перед початком листопаду нони набувають осінніх бярп Чим це зумовлено? Чому листка змінюють свій колір?
2. Учені стверджують, що якби дорови не скидали листки напередодні зими, то вони загинули б від спраги, Мн перший погляд, це вдасться дивним узимку і раптом спряга. Але по дійсно так. Поясніть чому.
3. У природі існують дивовижні рослини кактуси «діжки*. Вони миють дужо товсті й високі .-і.і.:.. й мясу в кілька тонн. А от листки в них відсутні. Як відбувається повітряне ЖНВДВНвШ рослин м відсутності листків? Яке значення мас видозміна листків на колючки в кактусів?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія.
VIII. Повідомлення домашнього завдання', опрацювати текст і малюнки § 29. Повторити § 26, підготувати повідомлення на тему «Рослини захищаються» (про фітонциди). Біологія 6 клас. Тривалість життя листків
Примітка: перевірити готовпість матеріалу для демонстрації дослідів з теми «Транспорт речовин».