Урок 34. Рухи рослин

Мета: Біологія 6 клас. Рухи рослин
- продовжиш формувати знання про здатність рослин регулювати свої життєві функції, узгоджувати діяльність різних органів, реагувати на зміни в навколишньому середовищі; систематизувати знання учнів про рухи рослин як властивості живого, визначити причини рухів; сформувати поняття про ритми рослин, їх значення;
- на матеріалі уроку формувати в учнів наукові погляди й переконання у можливостях пізнання потаємних процесів життєдіяльності рослин, значущість і використання цих знань для регуляції і створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин;
- продовжити формувати загальнонавчальні уміння і навички роботи з текстом І малюнками підручника, додатковими джерелами знань, уміння спостерігати за перебігом і результатами дослідів, встановлювати взаємозв'язки між фактами, робити відповідні умовиводи, висловлювати свої думки; виховувати спостережливість, допитливість, бажання пізнавати навколишній світ рослин та їх біологію.
Методи та методичні прийоми: інформнційно-рецептнвний, репродуктивний, пошуковий. Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: кімннтні рослини, результати закладених дослідім, що демонструють зміну положении листкін і стебла під дією пит -і.; натуральні об'єкти: ггрбирні зразки мімози соромнішої, витких (ліани) та чіпких (горох) рослин, таблиці «Органи каіткоаоі рослини*, набір листівок *Кмі'ікоииЙ годинник», колекції електронних зображені, прикладів рухів органів рослин та дії фітогормонів на ріст І розвиток.
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досліду учнів.
A. Робота учнів за завданням: доповніть речення (усно або письмово). Завдання для І варіанта надрукувати на папірцях (на моніторі комп'ютера) у запропонованому порядку, а для II варіанта - змінити їх послідовність, наприклад, спочатку дати речення, позначені парними цифрами, а потім - непарними: 1. Жива рослина - це цілісний__. 2. Усі оргали рослин ніж собою тісно ____. 3. Пошкодження кореня порушує живлення рослин з ___. 4. У разі пошкодження кори порушується рух __. 5. Зв'язок між органами рослини здійснює тканина _____. в. Висхідний потік поживних речовин відбувається по _____. 7. Низхідний потік поживних речовин відбувається по ____. 8. Горизонтально переміщення поживних речовин відбувається по_____променях. 9. Рушійною силою для здійснення транспорту речовин є кореневий_____. 10. На висхідний потік діє присисна сила_____. 11. Присисна сила листків пов'язана з процесом _____. 12. Усі процеси життєдіяльності рослин здійснюються завдяки постійному речовин і перетворенню _____.
B. Розв'язування біологічних задач.
1. У холодні голодні зими зайці живляться корою дерев. Якщо вони обгризають кору стовбура дерева кільцем, то дерево гине. Поясніть чому.
2. За одне літо вниз по стовбуру великого дерева може пройти близько 250 кг цукру (5 мішків!). Звідки вів береться? Який орган виробляє таку велику кількість органічної речовини? Як рослина «розпоряджається* цим скарбом?
3, Відомо, що на молодих листках багатьох рослин оселяється дуже шкідлива крихітна комаха - попелиця, якя живиться соками рослин. Якщо відірвати попелицю від листка, то можна спостерігати, що сік а «ранки* продовжує витікати ще 24 години. Поясніть чому.
4. Для здійснення процесів життєдіяльності рослині необхідна енергія. Звідки рослина її одержує? Які речовини І процеси беруть участь у забезпеченні рослини енергією?
В. Повторення матеріалу за запитаннями: 1. Що таке листок? 2. Яка його будова? 3. Як листки розміщуються па стеблі? 4. Які функції виконує листок?
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Рослина - цілісний організм, вона росте, розвивається, утворює вегетативні й генеративні органи, живиться, розмножується, і що дуже важливо, сама «командує* всіма цими процесами. Ми вже знаємо, як їй це вдається. І чи тільки вони - регулятори й контролери впливають на життєві функції рослин? Адже рослини живе в тісному взаємозв'язку із середовищем 1 реагує на дію його чинників. Ви спостерігали, як під дією вітру тріпотять листки й згинаються гілки? Це вимушений рух рослини під дією фізичних сил природи. Але с незрівнянно цікавіші довільні рухи листків та інших частин рослин під дією внутрішніх причин, І прикладів цього явища в рослинному світі безліч. Що це за причини? Ось такі цікаві питання нам з вами потрібно вирішити.
Завдання уроку.
1. Визначити, які бувають рухи рослин.
2. Встановити причини цих рухів.
3. З'ясувати, як рослини реагують на зміни погодних умов упродовж доби та чергування пір року.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Реакція рослин на дію чинників навколишнього середовища, подразливість рослин загальна риса всіх живих організмів, прояви рослин на дії подразників; ростові рухи рослин, їж біологічне значення в житті рослин; основні причини рухів рослин; зв'язок з ростом певних частин рослини (виткі та чіпкі стебла) та з періодичними змінами тиску всередині певних груп клітин (мімоза, росичка) - розповідь, доповіді учні», робота а мал. 130 і 131 (с. 119), демонстрація досліду зміни положения листків І стебла кімнатних рослин у зв'язку з дією сонячного світла, гербарних зразків рослин, таблиць, картин, колекцій електронних зображень прикладів різних рухів рослин.
2. Реакція рослин на зміни дня І ночі та чергування сезонів, формування понять «добові ритми*, «сезонні ритми», • сон рослин», чинники добових і сезонних ритмів, адаптації рослин до них.
А. Розповідь, доповіді учпів, робота з мал. 132 (с. 120), набір листівок «Квітковий годинник», картин, колекції комп'ютерних зображень пристосувань рослин до дії сезонних і добових ритмів.
Б. Робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте на с. 120 текст «Що таке добові та сезонні рнтмн?» і підготуйте відповіді на запитання: 1. Що таке добові ритми?
2. Назвіть чинпики добових ритмів, що впливають на рослини. 3. Наведіть приклади пристосувань рослин до дії добових чинників. 4. Під дією яких чинників рослина пристосовується до сезонних ритмів? 5. Які зміни відбуваються з рослинами під дією цих чинників?
В. Самостійна робота учнів за завданням: прочитайте текст «Що такс добові та сезонні ритми?» на с.120. з'ясуйте, що таке добові та сезонні ритми, чим вони зумовлені. Дані запишіть у таблицю «Реакція рослин на дію сезонних І добових чинників*.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда за запитаннями: 1, Які бувають рухи рослин? 2. Поясніть, чим зумовлені пі рухи. 3. Наведіть приклади різних рухів рослин. 4. Як рослини реагують на добові зміни погодних умов? 5. Із чим зв'язані сезонні ритми рослин?
V. Узагальнення і систематизація знань. Обговорення питання: «Яке значення в житті рослин мас їхня здатність певним чином відповідати на ті чи інші подразники»?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія.
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати § 31, повторити § 21. У позаурочпий час виконати дослідницький практикум «Дослідження процесу росту вегетативних органів»:
1. У підготовлені горщечки а ґрунтом посадіть ннсіння запропонованих рослин, полийте відстояною подою і поставте у тепле місце. Зафіксуйте у таблиці дату закладки досліду.
2. Щодня помірно зволожуйте грунт відстонною водою.
3. Спостерігайте за появою перших ростків у горщечках, запишіть у таблицю дату їх появи.
4. Спостерігайте за появою молодого пагона з листочками й збільшення відстані між вузлами на пагоні.
5. Кожні 5 днів вимірюйте розміри пагона, спостерігайте за ростом пагона Й листків на ньому.
в. Відмітьте лату утворення всіх вегетативних органів вирощеної рослини.
7. Зробіть висновки на основі проведених досліджень. Біологія 6 клас. Рухи рослин
Примітка: для досліду краще взяти насіння короткого світлового дня - сої, редису.