Урок 37. Суцвіття

Мета: Біологія 6 клас. Суцвіття
- розвивати знання про будову й різноманітність квіток, ввести нове поняття «суцвіття», ознайомити учнів з найбільш розповсюдженими суцвіттями, визначити їх біологічне зиачоння в житті рослин;
- на матеріалі уроку продовжити формувати науковий світогляд учнів, показуючи тісний зв'язок між будовою квіток, суцвіть та їх адаптацією до умов життя, запилення з наступним утворенням плодів і насіння. збереження І зростання чисельності видів;
- продовжити формувати загапьнонавчапьні уміння і навички роботи з підручником, гербарним матеріалом, таблицями, картинами, розпізнавати на них різні типи квіток, рослин з одностатевими квітками, суцвіть І наводити приклади рослин, яким притаманні ці типи, продовжити виховання розуміння необхідності бережливого ставлення до квіткових рослин, навколишньої природи.
Методи та методичні прийоми: Інформаційно-рецептиішиі, репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнаний: квітучі кімнатні рослини, гербарні зразки рослин а різними тинимн суцвіть, фіксовані суцвіття (чорешні, вишні, груші, картоплі), таблиці «Будова квітки*. «Прості суцвіття». «Складні суцвіття», ноделі квіток, листівки, транспарант «Будова квітки», діафільм «Поняття про суцвіття», комп'ютерні зображення рослин з різними типами суцвіть.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів (за вибором учителя).
A. Робота біля дошки за завданням: 1-й учень - намалювати схему будови двостатевої квітки та указати її частина; 2-й учень - намалювати одностатеві квітки й указати особливості їх будови; 3-й учень - із запропонованих гербарних зразків рослин вибрати окремо представників однодомних і дводомних рослин.
Б. Бесіда за запитаннями: 1. Що таке квітка? 2. Яка її будова? 3. Що називають оцвітиною? 4. Охарактеризуйте її будову Й типи. 5. Яку роль виконує оцвітина? 6. Які частини квітки називають головними? Чому7 7. Яку будову має тичинка? Маточка? 8. Де розташований насінний зачаток І що а нього розвивається? 9. Які типи квіток вам відомі? Наведіть приклади. 10. Які рослини називають одно- та дводомними? Наведіть приклади. 11. Яке біологічне значення квітки?
B. Перевірочна робота за завданням: вставте пропущені слова.
I варіант
1. Квітка -____орган рослини. 2. Частина стебла, що несе на собі квітку, називасться____, 3. Стеблова розширена частина пагона, на якій знаходиться квітка, - це______. 4. Оцвітина у квітки буває ______ 1 _____. 5. Чашечка квітки складається з ____. в. Найпомітнішою частиною квітки с
______. 7. Основна функція віночка - приваблювання_______. 8. Якщо оцвітина по поділена на чашечку й віночок, то її називають _____. 9. Тичинка складається з_____і_____. 10. Пилкове зерно містить______. 11. Маточка утворена зрослими листочками -_____. 12. Після запліднення з насінного
зачатка розвивається_____.
II варіант
I. Квітка - вкорочений видозмінений_____. 2. Якщо квітка не має квітконіжки, її називають_____. 3. Сукупність видозмінених листочків, які оточують тичинки й маточки, називають___. 4. Зовні оцвітину оточує_____. 5. Квітки, які не мають оцвітини, називають _____. 6. Чашечка виконує
_______функції. 7. Чашолистики переважно мають_____колір. 8. Головні частини квітки - _____ І ______. 9. Верхня розширена частина тичинки - це_____. 10. З вегетативної клітини пилкового зерна утворюється пилкова_____- 11. Маточка складається з_____і_____. 12. Жіноча статева клітина міститься у_____мішку.
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Як ми з вами переконалися, квітки дуже різноманітні за забарвленням, формою, розмірами, ще й по-різному розташовуються на стеблі. Кожна, навіть не дуже уважна людина бодай кілька разів могла помітити, що в природі рослини мають або одну, як-то в тюльпанів, підсніжни-ків, або багато квіток (іноді до тисячі), як у конвалії, черемхи, айстри, соняшника та багатьох інших - демонстрація кімнатних рослин, гербарних зразків, таблиць, картин, комп'ютерних зображень рослин з великими й дрібними квітами, що зібрані групами, окремих маленьких квіточок Із суцвіттям. Питання до класу: як ви вважаєте, які із цих квіток краще помітні комахам-запилювачам? Л якщо маленькі квітки розташовані не поодиноко, а групами? Квітки, зібрані в групи, є доброю принадою для комах, бо вкупі більш помітні. Маленькі квітки вітрозапильних рослин теж утворюють групи на стеблах. Які бувають групи квіток? Чим вони корисні для рослин?
Завдання уроку.
1. З'ясувати, що таке суцвіття.
2. Ознайомитися з різними типами суцвіть і особливостями їхньої будови.
3. Навчитися розпізнавати прості та складні суцвіття.
4. Уміти наводити приклади рослин, яким притаманні прості та складні суцвіття.
Б. З'ясувати, яку роль відіграють суцвіття в житті рослин.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Різноманітність квіток, їхні розміри, особливості розташування на стеблі, формування поняття •суцвіття», класифікація суцвіть: прості та складні розповідь з елементами бесіди, демонстрація кімнатних рослин, гербарних зразків, картин, таблиць, фрагментів діафільму, комп'ютерних зображень рослин з різними типами суцвіть.
2. Прості суцвіття, особливості їх розташування на осі, ознайомлення з різними типами простих суцвіть і прикладами рослин, яким притаманні прості суцвіття.
А. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 143 (с. 129), демонстрація кімнатних рослин, фіксованих суцвіть, картин, гербарних зразків, таблиць, листівок, комп'ютерних зображень рослин з простими типами суцвіть, фрагментів діафільму.
Б. Самостійна робота учнів за завданням: прочитайте другий і третій абзаци тексту підручника на с. 129, уважно роздивіться мал. 143 (с. 129). Визначте на малюнку типи простих суцвіть і особливості їх розташування на головній осі. Порівняйте їх із запропонованими гербарними зразками рослий, картинами, таблицями. Дані запишіть у таблицю «Суцвіття».
3. Складні суцвіття, особливості їхньої будови й розташування на осі, приклади рослин, яким притаманні складні суцвіття, - розповідь э елементами бесіди, продовження роботи з таблицею у ході розповіді або самостійна робота з текстом і малюнками підручника, робота з мал. 144 (с. 130), демонстрація натуральних об'єктів, гербарних зразків, таблиць, картки, комп'ютерних колекцій складних суцвіть.
4. Знамення суцвіть у житті рослини - бесіда, самостійна робота з текстом підручника за завданням: прочитайте на с 130 текст «Яке значення суцвіть у житті рослини?» і дайте відповідь на це запитання.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
A. Бесіда за запитаннями: 1. Що називають суцвіттям? 2. Які бувають типи суцвіть? 3. Як відрізнити прості й складні суцвіття? 4. Наведіть приклади простих і складних суцвіть, знайдіть їх на таблиці (гербарних зразках). 5. У чому полягає біологічна роль суцвіть?
B. Робота з тестовим завданням на с. 131.
В. Робота з кімнатними рослинами, картинами, таблицями, комп'ютерними зображеннями рослин з визначення простих і складних суцвіть і їх типів.
Г. Повторення матеріалу за запитаннями: 1. Яку будову мас листок? 2. Які функції він виконує? 3. Охарактеризуйте листок за особливостями Його зовнішньої будови. 4. Які тканини входять до складу листка? 5. Які функції листка пов'язані із цими тканинами? 6. Які видозміни листка ви знаєте?
V. Узагальнення та систематизація знань. Обговорення питання; у чому полягає біологічна роль суцвіть у жнттІ рослин?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія.
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст 1 малюнки § 34, підготувати відповіді на запитання на с. 131, та рубрики «Поміркуйте», доповіді й міпі-прсзснтнцІЇ на теми: «Квіти та комахи», «Заручники вітру»; повторити §29. Біологія 6 клас. Суцвіття
Примітка: підготувати лі'монстрлційний маторіил (щюростмтш нясіння квасолі, гороху, ишиниці) для теми "Проростання насіння".