Урок 38. Запилення

Мета: Біологія 6 клас. Запилення
- розширити поняття про квітку як орган розмноження, сформувати поняття «запилення», ознайомити учнів з основними типами запилення, особливостями пристосування квіток до запилення різними способами. виявити запальні й відмінні ознаки самозапилення, перехресного й штучного запилення та ікне біологічне і практичне значення,
- формувати на матеріалі уроку наукові погляди й переконання учнів у пізнаваності процесів життсдіяпьності рослинного організму, необхідності цих знань для розуміння особливостей життя рослин і використання їх у практичній діяльності людини;
- продовжити формування умінь і навичок працювати з текстом підручника, знаходити в тексті необхідний матеріал для виконання завдання, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між будовою квіток та адаптаціями їх до запилення, працювати з додатковими джерелами знань, готувати доповіді й міньпрезентації на задану тему;
- виховувати естетичне сприйняття природи й розуміння необхідності охороняти її тв берегти.
Методи та методичні прийоми: Інформаційно-рецептивний, репродуктивний.
Тяп уроку: комбінований урок.
Наочність та обладынвя: квітучі кімнатні рослини, гербарні зразки рослин з різними тинами суцвіть 1 різними способами запилення (вільха, ліщина, береза, жито, пшеннцл, ячмінь, горіх, картопля, біла 1 жовта акація, горобина, черемха, льон), таблиці «Прості суцвіття», «Складні суцвіття», «Запилення», листівки, картини. електронні зображення рослин, що запилюються різними способами, репродукцій картин, пейзажів квітучих рослин різних угруповань; таблиці з курсу зоології «Ряд Перетинчастокрилі».
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнія.
A. Бесіда зв запитаннями: 1. Що таке суцвіття? 2. Які типи суцвіть ви знаєте? 3. Назвіть прості суцвіття і покажіть їх на таблиці. 4. Охарактеризуйте будову простих суцвіть і наведіть приклади рослий, яким вони притаманні, б. Назвіть складні суцвіття, знайдіть їх на таблиці- 6. Чим складні суцвіття відрізняються під простих? 7. Наведіть приклади рослин Із складними суцвіттями. 8. Поясніть, у чому полягає біологічне значення суцвіть.
Повторення матеріалу за запитаннями: 1. Що таке листопад? 2. Які чинники зумовлюють листопад? 3. На які групи поділяють рослини Ла тривалістю життя їх листків? 4. Які зв'язки Існують між різними частинами рослини? б. По яких структурах стебла 1 в якому напрямку переміщуються поживні речовини?
B. Перевірка практичних умінь за завданням: із запропонованого набору гербарних зразків ннберіть окремо рослини з простими й складними суцвіттями, визначте їхні назви.
В. Перевірочна робота: складіть відповідні пари між назвами суцвіть 1 рослинами, яким притаманні ці суцвіття.
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми І завдань уроку. ПодивІтіля (демонстрація таблиць, картин, пейзажів квітучих рослин різних угруповань), які різноманітні форми і яку будову мають квітки: яскраві пе-люстки різкого кольору Й різної форми, деякі кепокпзпі 1 зовсім не мають пелюсток, пелюстки сидять у шпичку окрено І зростаються, тичинки коротенькі й на довгих тичинкових нитках, маточки з довгими й короткими стовпчиками або зовсім без них, з ароматом, який можна влонити здалека, і зовсім без нього, деякі поєднують яскравість своїх пелюсток із сильним ароматом. Задля чого усі ці «старання* рослин? Невже тільки для того, щоб покрасуватися перед нами та перед комахами, які весь час кружляють над ними або перед вітром, що колише їх? Ні, причини зовсім Інші. Мам треба сьогодні їх визначити й пізнати ще одну таємницю рослин.
Завдання уроку.
1. З'ясувати сутність процесу запилення.
2. Визначити типи запилення.
3. Ознайомитися з особливостями самозапилення.
4. Визначити способи перехресного запилеппя.
5. З'ясувати його особливості й біологічне значення.
6. Визначити риси пристосування рослин до різних способів перехресного запилення.
7. З'ясувати сутність і значення штучного запилення.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Запилення - одна з необхідних умов запліднення й утворення плодів і насіння, основні тили запилення: самозапилення і перехресне запилення; характерні особливості самозапилення, приклади самозапильних рослин - розповідь з елементам* бесіди, робота з мал. 145, 1 (с. 131), демонстрація таблиць, картин рослин, яким притаманні різні типи запилення, складання схеми.
2. Перехідне запитання. його особливості й біологічне значения для урізноманітнення спндкової інформації і формувати більш стійких нащадків, способи перехресного запилення -розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 145, 2 (с.131), демонстрація таблиць, картин, гербарних зразків, електронних колекцій перехреснозапильних рослин.
3. Пристосування рослин до перехресного запилення комахами та вітром.
A. Розповідь з елементами бесіди, доповіді, мі ні-презентації учнів, демонстрація картин, таблиць, листівок, гербарних зразків, електронних зображень рослин, комах - запилювачів рослин.
B. Самостійна робота учпів з текстом підручника за завданням: прочитайте на с. 132 текст *Які ознаки притаманні вітрозапильним та комахозапильним рослинам?*, визначте риси пристосування рослин до цих способів запилення, дані запишіть у таблицю «Пристосування рослин до перехресного запилення».
4. Штучне запилення, його особливості, застосування, роль у підвищенні врожайності культурних рослин і виведенні нових сортів сільськогосподарських культур, приклали рослин, для яких застосовують штучне перехресне запилення розповідь, демонстрація гербарних зразків, картин, таблиць, електронних зображень рослин, для яких застосовують штучне запилення.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда за запитаннями: 1. Що таке запилення? 2. Назвіть основні типи запилення рослин. 3. Як відбувається самозапилення? 4. Назвіть способи перехресного запилення, б. Назвіть ознаки, притаманні вітрозапильним і комахозапильним рослинам, б. Наведіть приклади вітрозапильних і комахозапильних рослин. 7. Що таке штучне запилення? 8. З якою метою його застосовують?
V. Узагальнення І систематизація знань.
A. Обговорення питань: 1. У чому полягає біологічне значення запилення? 2. У чому переваги перехресного запилення над самозапиленням? 3. Як за особливостями будови квітки можна визначити притаманний їй спосіб запилення?
Б. Закріплення практичних умінь за завданням: роздивіться гербарні зразки рослин (листівки, картини, таблиці, електронні зображення квіткових рослин) і визначте за їхнім зовнішнім виглядом, який тип і спосіб запилення їм притаманний.
B. Виконання завдання за текстом підручника (с. 134).
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Запилення
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 35, підготувати відповіді на тестові завданая і запитання (с. 134), повторити матеріал § 31, 32.