Урок 41. Різноманітність плодів

Мета: Біологія 6 клас. Різноманітність плодів
- поглибити знання учнів про насінне розмноження рослин, сформувати поняття про утворення, особливості будови й різноманітність плодів, ознайомити з класифіглиісю та біологічним значенням плодів у природі й житті людини, способами поширення плодів значенням цих способів у житті рослин;
- на матеріал) уроку формувати науковий світогляд учнів, показуючи доступність пізнання вах процесів розмноження рослин, утворення плодів і їх розвитку з квітки, значення адаптацій плодів та насіння для їх поширення, біологічне і практичне значення цих знань у житті людини,
- продовжити формувати уміння і навички працювати з текстом і малюнками підручника тд іншими джерелами знань, натуральними об'єктами, уміння розпізнавати різні типи плодів, визначали адаптації плодів і насінин до різних способ!© поширення у природі; працювати з натуральними об'єктами під час виконання лабораторного дослідження, робити відповідні висновки, виховувати розуміння значущості плодів і на-сіння в житті рослин, бережливе ставлення до рослий.
ХІД УРОКУ
Методи та методичні прийоми: інформаційно рецептивний.
Тип уроку; урок формування нових аваль.
Наочність ти обладнання; колекції насіння, сухих і соковитих плодів, їх муляжів, коренеплоди моркви, буряка, бульб картоплі, вологий препарат плодів картоплі, гербарні арапки рослин з квітками й плодами, ннртнни, таблиці «Заплшишни у квіткових рослин.,
"Плоди і пагіння", «Сухі плоди», "Соковиті плоди", комп'ютерні колекції зображень рісших типів плодів І адаптацій плодів та насіння до розповсюдження: в природі, комп'ютер, таблиця "Суцвіття".
ХІД УРОКУ
І. Мчтц/тація навчальної діяльності, повідомлення теми і лалдинь уроку. Квіти - невід'ємна частина нашого життя. їх дарують друзям і Слизьким ь урочисті дні, вирощують у садах і нирках, демонструють ми виставках, ними прикрашають житло. Усі знають ннпіукаиі конвалії, білі ромашки, сині ті дошки, гордовиті півонії, духмяні грона білої акації та багато Інших. Але краса їх недовга, після запилення і запліднення иона зникне до наступного цвітіння. Квітка, її зав'язь перетворюється ни плід, який «Хомо в собі насінини що містить зародок нового життя. Все літо вегетативні органи рослини сумлінно працюють, корінь гюдас воду, листок приймає її і «Сполучне» ;і вуглекислим газом, утворюючи під час фотосинтезу органічні речовини. <івстина яких надходить до квітки та сприяє Ті перетворенню ни плід .і насінинами. Зародок насінини має бути надійно захищений від несприятливих умов. Яке іюзмнїття квіток, таке саме й розмаїття плодів. Усі вовш не тільки захищають насінину, а ще й «дбають» про її майбутнє, про продовження роду. Плоди з насінням, щоб вижити, мають бути ронселені на ноні території. Про це подбала сама природа всілякими пристосуваннями для перенесеннл «діточок» від материнської рослини на досить значні відстані -від кількох метрів до кілометра, а порідко й на сотні, навіть тисячі кілометрів повітрям, течею річок, морів, тваринами, людиною. Оскільки насіння і плоди поширюються різноманітними шляхами й засобами, це й зумовило велике розмаїття в будові плодів. Які вони, ці захисники насіння і невтомні мандрівники? Завдання уроку.
1. З'ясувати, чому квіткові рослини називають покритонасінними.
2. Визначити, як утворюються плоди.
3. Визначити будову плода.
4. Ознайомитися з особливостями будови соковитих і сухих плодів.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Плід - генеративний орган квіткової рослини; послідовність процесів утворення плодів, прикріплення їх до стебла, формування поняття •стінка плода*, «покритонасінні рослини» - розповідь з елементами бесіди, демонстрація картин таблиць, гербарних зразків рослин з квітками і плодами, натуральні об'єкти, муляжі, комп'ютерні зображення рослин а різними типами плодів.
2. Утворення плодів, їх будова, справжні - утворені лиш* з маточки і зав'язі, несправжні - утворені з інших частин квітки, приклади рослин зі справжніми й несправжніми плодами - розповідь, робота з мал. 155 (с. 140), демонстрація таблиць, гербарних зразків, картин, комп'ютерних зображень справжніх і несправжніх плодів.
3. Типи плодів, їх класифікація за числом насіння, вмістом води в стінці плода, особливістю розкриття, наявністю пристосувань до поширення: формування понять «простий плід», •складний плід», «збірний плід», «супліддя», приклади рослин, яким притаманні ці типи плодів, загальна характеристика плодів за вмістом води в стінці плода: соковиті та сухі плоди - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, робота з мал. 156 (с. 141), демонстрація картин, таблиць, електронних зображень різних типів плодів.
4. Сухі плоди, їх класифікація: розкривні, нерозкрнвиі, однонасінні, багатонасінні, характеристика особливостей їж будови, ознаки відмінності, приклади рослин розповідь, робота з мал. 157 (с, 141), демонстрація колекції сухих плодів і насіння, електронні зображення сухих плодів.
5. Соковиті плоди, будова їх стінки плода, класифікація соковитих плодів: багатонасінні й однонасінні, особливості їж структури, приклади соковитих плодів.
А. Розповідь, робота з мал.158 (с. 142), демонстрація натуральних об'єктів, муляжів плодів, картон, таблиць, електронних зображень соковитих плодів; виконання учнями лабораторного дослідження «Будова плода».
1. Вступна бесіда, бесіда з правил безпеки при роботі з гострими предметами.
-. Виконання учнями дослідження, рекомендації з оформлення результатів дослідження.
III. Підбиття підсумків дослідження, обговорення варіантів висновків на основі проведених досліджень. Узагальнюючі запитання для формулювання висновків: 1. Що таке плід?
2. З яких частин складається плід? 3. За якою ознакою поділяють плоди на соковиті й сухі, однонасінні й багатонасінні? 4. Наведіть приклади сухих та соковитих плодів, однонасінних І багатонасінних.
в. Способи поширення плодів і насінна, фактори, що сприяють їх розповсюдженню; характеристика засобів поширення плодів і насіння різних рослин; вітром, водою, тваринами або самостійне розкидання їх, адаптації у плодів і насіння до цих засобів поширення.
A. Розповідь, доповіді учнів, робота а мал. 159 (с. ИЗ), демонстрація картин, таблиць, гербарних зразків, електро* нннх зображень рослин з різними адаптаціями до поширення плодів І насіння.
Б. Робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте текст «Як ноширіовоться плоди та насіння?» і підготуйте відповіді на запитання: 1. Якими способами поширюють свої | плоди й насіння покритонасінні рослини? 2. Які пристосування мають покритонасінні рослини для поширення плодів за допомогою: а) вітру; б) води: в) тварин? Наведіть приклади.
B. Складання таблиці з наступним обговоренням виконаної [ роботи ун завданням: прочитайте текст «Як поширюються плоди та насіння?*, ознайомтеся зі способами поширення плодів і насіння, Дані запишіть у таблицю «Способи поширення плодів і насіння».
- Закріплення матеріалу, вивченого на уроиі. Л. Блеідя зй запитаннями: 1. Що таке плід? 2. Із чого утворюється плід? 3. На які групи і за якими ознаками поділяють плоди покритонасінних рослий? 4. Наведіть прихлнди представників кожної групи. 5. Чин сухі плоди відрізняються від соковитих? 6. Чим відрізняється плід від коренеплоду? 7. Що знаходиться усередині плода? 8. Які частини квітки беруть участь в утворенні насіння та плода? 9. Як ви вважаєте, зібрання квіток у ушиття має значення для утворення плодів і насіння? 10. На які групи поділяють суцвіття? 11. Наведіть приклади суцвіть кожної групи. 12. Яке значення мають суцвіття в житті рослин? 13. Яке значення для рослин має поширення плодів і насіння? 14. Які пристосування с в рослин до поширення?
- Закріплення практичних умінь за завданням: розгляньте запропоновані зразки плоді» (натуральні об'єкти, гербарні зразки, картини, таблиці, комп'ютерні зображення різних і тинів плодів), визначте тип плода та охарактеризуйте його за ознаками; сухий чи соковитий; однонасінний чи багатонасінний; розкривний чи перозкрквний: спосіб поширення.
IV. Узагальнення і систематизація даних
А. Обговорення питань: 1. У чому проявляється взаємозв'язок будови плодя з його функціями? 2. Чим відрізняється плід покритонасінних рослин від коренеплодів?
Б. Виконання завдання рубрики «Поміркуйте».
В. Повторення матеріалу за запитаннями: 1. Що таке квіткаТ 2. Яку будову має квітка? 3. Які частини квітки є головними? Чому? 4. Яке значення має квітка в житті рослин?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Різноманітність плодів
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 38, підготувати відповіді на тестові завдання та запитання на с. 144, повідомлення про вплив сезонних яниіц на ріст і розвиток рослин, про особливості росту й розвитку одно-, дво- і багаторічних рослин (за порадою вчителя); повторити § 35; скласти сенкан на тему «Плід», повторити § 22.