Урок 42. Ріст і розвиток рослин

Мета: Біологія 6 клас. Ріст і розвиток рослин
- поглибити знання учнів про «тсдіяльмість рослинного організму, ознайомити з процесами росту й розвитку капкових рослин, показати взаємозв'язок цих процесів І залежність їх від умов навколишнього середовище;
- формувати в учнів на матеріалі уроку наукові погляди й переконання у пізнаваності органічного світу, наукове розуміння процесів росту й розвитку рослин те практичне значення в житті людини,
- продовжити формувати уміння і навички працювати з текстом і малюнками підручника та додатковими джерелами знань, знаходити в тексті необхідний матеріал для виконання завдання, встановлювати при-чиино-нвслідкові зв'язки між процесами росту й розвитку рослин і дією факторів навколишнього середовища,
- виховувати првгнвиня пізнавати навколишній світ, охороняти й берегти рослини.
Методи та методичні прийоми: Інформаційно рецептивний, репродуктивний, пошуковий. Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: натуральні об'єкти: морква, буряк, редиска, капуста, гербарні зразки одно , дво І багаторічних ротна, таблиці «Рослинні тканини*, «Будова пагона», 2Корінь і його зови", "Будови клитини». «Родина злакових. Пшениця*, «Плоди і на-гінни*, «Сухі плоди*, «Соковиті плоди*, колекції плодів 1 яагіния, муляжі, діафільми "Стебло", «Сезонні явища в житті рослин*, таблиці, картини, інтродукції, електронні зображення рослий у різні пори року.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвою досвіду учнів.
A. Бесіда за запитай няни: 1. Що таке плід? 2. Яку будову має плід? 3. Що називають стінкою плода? Яке її значення? 4. На які групи поділяють плоди за будовою їхньої стійки? 5. Чим сухі плоди відрізняються від соковитих? б. Назвіть соковиті плоди, покажіть їх на таблиці, муляжах. Яким рослинам вони належать? 7. Назвіть сухі плоди, визначте їх у колекції, гербарних зразках, таблицях. Яким рослинам вони наложать? в. Якими способами розповсюджуються визначені вами плоди? 9, Які вони мають пристосування до поширення у природі? 10. Яке значеная плодів у природі й житті людини?
Б, Робота з гербарними зразками (картинами, таблицями, комп'ютерними зображеннями) плодів з визначення способів їх поширення у природі.
B. Розв'язання біологічних задач.
1. «Над кожною горобиною дрозди клопочуть знову», - так напасал поет П. Комаров. І дійсно, коли дозрівають плоди горобини, в лісі стоїть пташиний гамір. Чим приваблює птахів горобина? Яке значення для самої горобини та інших ягідних рослин мас «співдружність» з птахами?
2. Плоди берези, клени, липи можуть мандрувати від материнської рослини на велику відстань. Які прнстосувания с у цих рослин для мандрівок на далекі відстані? Яке значення а житті рослин мають такі далекі мандрівки?
3. Рослини в лісі розташовані ярусами поверхами. Під кронами високих дерев ростуть невисокі: черемха, горобина, терен, дика груша і інші, а під ними чагарники: шипшина, жостір, калина, бузина. Припустіть, якими способами поширюють плоди а ивгіння представники різних ярусів. Л рослини найнижчого ярусу - трави?
Д. Перевірка сенкянів на тему "Плід".
II. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення тгми і завдань уроку. Ви знвгтг, що слово «ріст» походить від дієслова •рости* І відображає одну і найважливіших рис живих організмів. Усе живе росте: пташеня спочатку зовсім крихітне, а потім поретворюгті.ся ни великого дорослого птаха. Маленькі сліпі кошеняті й цуценята в майбутньому стають дорослими нелнкими тваринами. Людина теж росте. Пам'ятвгте. якими ви були миленькими? Поміркуймо, чим процес росту рослини відрізнястьси від росту тварин І людний. Тварини І людина ростуть до певного віку. V рослин усе життя ростуть нові корені Й пагони, розгортається нове листя на зміну опалому, щороку утворюються нові квітки й плоди. 1 так усе життя ростуть вонн й розвиваються. Одні ростуть повільно, у середньому 0,005 мм за хвилину, інші мають швидкість росту значно виїцу: бамбук за сприятливих умов виростає навіть 90 см за добуї Чим забезпечується постійний ріст і розвиток рослин? Під дією яких внутрішніх і зовнішніх чинників рослина узгоджує свій ріст і розвиток? Ось аш такі важливі питання нам треба знайти відповіді на цьому уроці.
Завдання уроку.
1. З'ясувати особливості процесу росту рослин.
2. Визначити, які типи росту притаманні рослині.
3. Визначити, як сезонні зміни в природі впливають на ріст рослин.
4. Ознайомитися з особливостями процесу розвитку рослин.
5. Встановити, які зміни відбуваються з рослинами в різні періоди розвитку.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Особливості процесу росту рослин, актуалізація .інажь учнів про ріст (що таке ріст організмів?); роль поділу й росту клітин утворенні тканин і органів розповідь з елементамм бесіди, демонстрація таблиць, фрагментів діафільму, результатів дослідницького практикуму «Дослідження умов проростання насіння» (§ 35. запис у таблицю, якщо вона складалась, результатів спостережень за проростанням насіння), з'ясування питань: 1. У якій банці було створено всі умови для проростання насіння? 2. Який тип росту притаманний корія-цю й пагону пророслого насіння?
2. Сезонна циклічність життя рослий; вплив сезонних чия-ників на ріст рослин; стан спокою, його особливості та зяя~ чення в житті рослин, вплив чинників довкілля на перехід рослин у стан спокою, приклади реакцій рослин на тривалість дня і ночі - розповідь, доповіді учнів, робота з мал. 160 (с. 145), демонстрація таблиць, репродукцій, картин, електронних зображень рослинних угруповань у різні пори року.
3. Розвиток рослин - якісні зміни, що відбуваються в їхніх органах і організму в цілому, періоди розвитку рослин, особливості розвитку одно-, дво-, багаторічних рослин; періоди розвитку рослин, характеристика змін, що відбуваються з рослиною в кожний період розвитку, їх термін.
А. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 161 (с. 146), демонстрація натуральних об'єктів (коренеплодів), гербарних зразків одно-, дво- та багаторічних рослин, таблиць, картин.
Б. Складання таблиці під час вивчення матеріалу або самостійна робота учнів з текстом підручники за завданням: прочитайте текст «Як рослини розвиваються?» (с. 146), визначте особливості розвитку рослин у різні періоди їхнього життя, дані запишіть у таблицю "Характеристика етапів розвитку рослин".
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Що таке ріст? 2. Що називають розвитком? 3. Чим ріст відрізнястьсл від розвитку? 4. Як сезонні явища впливають ни ріст І розвиток рослин? 6. Назвіть періоди розвитку рослин.
Б. Установіть відповідність між етапами розвитку рослин і' їхніми особливостями, складіть відповідні пари.
Чтим розвитку Особливості розвитку
А проросток 1 утворення генеративних органів
В молодість 2 обмеження пристосувальних можливостей
рослин 1 поступове їх відмнракни
В зрілість 3 період жнтти від появи перших зелених
листків до цвітіння
Г старіння І період від моменту проростання до форму-
вання перших зелених листків
V. Узагальнення і систематизація знань.
A. Обговорення питань: 1. Доведіть, що розвиток рослин тісно пов'язаний .і їхнім ростом. 2. Чим можна пояснити періодичність росту рослин помірних і прохолодних широт? 3. Відомо, що дворічні рослини цвітуть та формують насіння І плоди на другому році життя. Чим це можна пояснити?
B, Повторення матеріалу за запитаннями: 1. Що таке запилення? 2. Які види запилення рослин ви знаєте? 3. Наведіть приклади пристосування квіток рослин до запилення комахами й нітром.
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Ріст і розвиток рослин
VIII. Повідомлення домашньою м*даннл: опрацювати текст і малюнки § 39, тестові завдання і запитання на с. 147, підготуватися до контролю знань з теми «Рослини».