Урок 43. Узагальнення теми «Рослини»

Мета: Біологія 6 клас. Узагальнення теми «Рослини»
- систематизувати, узагальнити, відіорегувати та проконтролювати учнів з теми «Рослини»;
- розана аги навички узагальнення І систематизації знань, уміння застосовуаати засвосмі знання дли виконання завдань, що ґрунтуються на цих знанням.
Методи та методичні прийоми: репродуктивний, пошуковий.
Tип уроку: урок узагальнення, систематизації та перевірка : знань, умінь і навичок.
Наочність тв обладнання; таблиці, картини, ггрбарні зразки, на : ґуральні об'єкти, електронні зображення, що використовувалися під час вивчання тами (на вибором учителя).
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Ми ознайомалися з однією з найголовніших для нашої планети: найцікавіших за своєю будовою і різноманітністю групою організмів - рослинами. Багато нового й корисного дізналися, : вивчаючи цю тему, поглибили свої знання про органи рослин,: про їхню будову й життєдіяльність, про квітку, яка не тільки чарує своєю красою, а ще с початком нового життя рослая: і забезпечує запилення, запліднення та утвореная плода й насіння, яка дає початок новій рослині, і ще багато-багато щ-: кавого. Давайте ще раз пройдемося по вивченому матеріалу, : повторимо деякі важливі питання, а потім перевіримо, як ви : засвоїли цей матеріал. Завдання уроку.
1. Узагальнити знання з теми.
2. Перевірити уміння й навички застосовувати отримані : знання для виконання контрольних завдань.
П. Узагальнення, систематизація і корекція знань.
А. Запитання для бесіди: 1. Назвіть характерні ознаки представників рослин. 2. Які типи рослинних тканин ви зна-: еге? 3. Які функції виконують ці тканини? 4. На які дві групвт ! поділяють органи нищих рослин залежно від їхніх функцій? : 5. Назвіть функції кореня, 6. Які види і типи кореневих ви знаєте? 7. Назвіть зони кореня. Які функції вона виконують? В. Що такс мінеральне живлення? 9. Чим виз на -: чаяться родючість Грунту? Як її підтримують? 10. Які видозміни кореня ви знаете? Яке їх значення в житті рослин? : II. Що таке пагін? Які функції він виконує? 12. З яких час : тни складається пагін? 13. Які тари розрізняють у стеблі деревної рослини? 14. Які ткнниііи утворюють ці шари? 15. По якій частині деревнот стебла відбувається висхідний і низхідний рухи поживних речовин? 16. Назвіть видозміна пагона та їхні функції. 17. Яку будову мас листок? Охарактеризуйте особливості його зовнішньої будови. 18. Які тканина входять до складу листка? Назвіть їхні функції. 19. Назвіть основні функції листка та охарактеризуйте їх. 20. У чому по-. | яагас повітряне живлення рослин? 21. Яке значення в житті рослин мнють процеси дихання і випаровування? 22. Як рослини регулюють свої життєві функції? 23. Які органи рослин називають генеративними? 24. Якими способами розмножуються рослини? 25. Чим статевий спосіб розмноження відрізняється від нестатевого? 26. Що таке квітка? Які її функції? 27. Які частини квітки вважають головними? Чому? 28. ІЦо таке суцвіття? Яке його біологічне значення? 29. Що таке запилення? Які способи запилення вам відомі? 30. Які особливості запліднення у квіткових рослин? 31. Що таке насінина? Яку загальну будову мас насінина квіткових рослим? 32. Що таке плід? Яка його будова? 33. Що таке ріст? 34. Чим ріст відрізняється від розвитку? 35. Доведіть, що рослина -цілісний організм.
В. Перевірка практичних умінь і навичок за завданнями: 1. У запропонованих гербарних зразках рослин визначте типи їхніх кореневих систем. 2. Розгляньте пагін та укажіть Його частини. 3. Розгляньте запропоновану рослину (кімнатну рослину, гербарний зразок) та охарактеризуйте іі листки. 4. На живій квітці, моделі, гербарному зразку покажіть частини квітки. 5. Розгляньте плоди І встановіть їхні групи.
ІІІ. Перевірка знань фактичного мате/чалу, «либичи його усвідомлення.
А. Завдання в відкритими питаниями (загальна сума балів на виконані завдання).
І варіант
1. Назвіть типи рослинних тканий і їхні основні функції.
2. Чим відрізняються вегетативні органи від керативних?
3. Назвіть способи розмноження рослин і укажіть, які органи і клітини Деруть у них участь.
4. Як пов'язані між собою ироцгги фотогиитту, дихання і випаровуваний?
-. Тестові завдання: оберіть одну правильну відповідь (дo кожне правильно виконане лавданнл І бал).
І варіант
1. Генеративні органи рослини - це: а) корінь; 61 квітка; в) стебло; г) листок.
2. Коренеплоди с видозміною коренів: а) головного; 6) бічних; в) додаткових; г) усіх.
3. Кореневі волоски утворюються в зоні кореня: а) провідній; б) росту; в) розтягування; г) всисній.
4. Піднімаються вгору та обплітають опору стебла: а) прямостоячі; б| повзучі: в) виткі: г) чіпкі.
Ь. Стебло потовщується за рахунок поділу клітин: в) кори; б) камбію; и і деревини; г) серцевини.
6. Видозміною надземного пагона є: а) цибулина; б) бульба карто плі; в) кореневище; г) вусик.
7. Найінтеисивніше відбувасться фотосинтез у клітинах тканини листка: а) покривній; б) стовичастій; в) губчастій; г) провідного пучка.
8. Повітряне живлення рослий здійснюється завдяки процесу: а) випаровування; б) дихання; в) фотосинтезу; г) усім зазначеним процесам.
9. Рослина регулює свої життєві функції за допомогою: а) фітогор-монів; б) фітонцидів; в) мінеральних добрив; г) органічних добрив.
10. Висхідний потік поживних речовин у дерев'янистих рослин здійснюється по: а) ситоподібних трубках; б) судинах; в) серцевинних променях; г) судинах і ситоподібних трубках.
11. Головними частники квітки с: я) квітколоже 1 маточки; 0) чашолистики І пелюстки; в) пелюстки 1 тичинки; г) тичинки І маточка.
12. Запилення це процес: а) злиття жіночої і чоловічої статевих клітин; б) утворення пилкової трубки; в) утворення пилкової трубки.
В. Комбіновані завдання.
Завдання з аибором одніії правильної яідяовілі {за правильно виконане завдання ).
1. Брунька с зачатковим: а) коренем; б) стеблом; в) листком; г) пагоном.
2. Суцвіття китиця мас рослина: а) черемха; б) конюшина; в) соняшник; г) кукурудза.
3. Із зародкового корінця розвивається корінь: а) бічний; б) головний; в) додатковий; г) мичкуватий.
4. Відмежовують усі частини рослини від дії навколишнього середовища тканини: а) твірні; б) провідні; в) покривні; г) основні.
а. Процес утворення органічних речовин із неорганічних зеленими рослинами - це: а) дихання; б) фотосинтез; в) випаровування; г) обмін речовин.
б. Кореневищем розмножується: а) тюльпан; 6) конвалія; в) малина; г) тополя.
Завдання з вибором кількох правильних відповідей {за правильно виконане завдання ).
1. Генеративними органами рослини с: а) корінь; б) квітка; в| стебло; г) насінина.
2. Видозмінами листка с: а) вусики; б) колючки; в) кореневище; г) луски.
3. Рушійною силою для здійснення транспорту речовин у росліші с: а) присисна сила листків; б) поглинання світлової енергії хлорофілом; в) розкладання органічних речовин; г) кореневий тиск.
Завдання на встановлення відповідностей і послідовностей (за кожне правильно виконане завдання).
1. Установіть відповідність між органами рослини і їхніми функціями.
Орган Функції
Л корінь 1 забезпечує зв'язок між усіма частинами рослини
В пагін 2 дас початок розвитку нового пагона
В стебло 3 здійснює ґрунтове живлення рослини
Г брунька 4 здійснює фотосинтез, дихання і випаровування
Д листок 5 дає початок розвитку стебла, брунькам І листкам
2. Складіть відповідні пари між типом плода й рослиною, якії він притаманний.
Тин плодя Рослина
А кістянки 1 квасоля
В сім'янка 2 капуста
В боб 3 вишня
Г ягода 4 смородина
Д стручок б соняшник
3. Установіть послідовність подій під час фотосинтезу.
А утворення цукру під дією світлової енергії
Б транспорт води до листків
В транспорт цукру до всіх органів рослин
Г поглинання води коренем
Д надходження вуглекислого ґаву в листок
В поглинання хлорофілом світлової енергії
Завдання з відкритим питанням (за правильно виконане завдання - З бали).
Порівняйте особливості статевого й нестатевого розмноження.
ІІ варіант
A. Завдання л відкритими питаниями Загальна сума балів за виконані завдання 12 балів).
1. Назвіть основні процеси життєдіяльності рослин.
2. Чим відрізпясться ґрунтове живлення від повітряного?
3. Які видозміни вегетативних органів вн знаєте, яке їх значения в житті рослин?
4. Як пов'язані між собою процеси запилення, запліднення та утворення плодів 1 насіння?
B. Тестові завдання: оберіть одни правильну відповідь (за кожне правильно виконане завдання 1 бал).
1. Вегетативним органом рослини; я) квітка: б» насінина; в) пагін; г) плід.
2. Початок усім іяшнм тканинам рослини да* тканина: а) покривна; б) основна; в) твірна; г) провідна коренів.
5. Кореневі бульби с видозміною коренів: а) головного; б) бічних; в) додаткових; г) усіх коренів.
4. Зачаткові квітки або суцвіття мпють бруньки: а) вегетативні;
б) генеративні; в) змішані; г) додаткові.
6. Поживні речовини в стеблях деревних рослин запасаються у: л) корі; б) камбії; в) деревині; г) серцевині.
6. Видозмшою підземного пагона є; а) вуса; б) колючки; в) бульби картоплі; г) вусики.
7. Замикаючі клітини листка розташовані в тканині: а) покривній; б) стовпчастій; в) губчастій; г) основній.
8. Енергія, що необхідна для процесів життсдіяльності рослини, вияільпясться під час процесу: п) транспірації; б) дихнняя; в) фотосинтезу; г) дихання І фотосинтезу.
9. Захищають рослини від хвороботворних організмів: а) фітогормони: б) фітонциди; в) органічні добрива; г) мінеральні добрива.
10. Низхідний потік поживних речовин відбувається по: а) серцевинних променях; б) ситоподібних трубках; в) судинах; г) судинах 1 ситоподібних трубках.
11. Квітка, що маг маточки 1 тичинки: а) одностатева; б) однодомна: в) двостатева; г) дводомна.
12. Запліднення квіткових рослий це процес: а) перенесення пилку з тичинок на маточку; б) утворений сперміїв у пиляках;
в) утворення яйцеклітини у зародковому мітку; г) злиття статевих клітин.
В. Комбіновані завдання
Завдання л вибором одніЛ правильної відповіді {за кожне пра шильно виконане тестове завдання - 0.5 бала).
її Поглинання воли й поживних речовин з Грунту забезпечу»: вона корени: в) подму; 0) розтягуваним; в) провідна: г) коренених волосків.
2. Суцвіття: рослина: а) айстра; б) кишни; в) подорожами; г) горобина.
3. Зачатки квітки або суцвіть мас брунька: а) додаткова; б) пазушна; в) вегетативна; г) генеративна.
4. Міцності та пружності рослинаи надають тканини: а) основні; б) механічні; в) покривні; г) провіяв!.
5. Виведення з рослини водяної пари відбувається під час: а) випаровування; б) фотосинтезу: в) дихання: г) обміну речових.
в. Цибулиною розмножується: а) малина; б) конвалія; в) полуниця. г) тюльпан.
Завдання за вибором кількох правильних відповідей (jo кожне правильно яиконане тестове лапдання І вал).
1. Вегетативними органами рослини є: а) пагін; б) корінь; а) квітка; г) плід.
2. До видозмін пагона належать: а) цибулина цибулі; б) бульбо-корені; в) бульбн картоплі; г) кореневище пирію.
3. Фотосинтез - це процес: а) вивільнення енергії при розкладанні органічних речовин; б) поглинання хлорофілом світлової енергії; в) утворення органічних речовин з неорганічних за рахунок енергії світла; г( повітряного живлення рослин.
Завдання на встановлення відповідностей І послідовності (яв кожне правильно виконане завдання - І бал).
1. Складіть відповідні пари між видозмінами листка й рослинами, яким вони притаманні.
Видозміни листка Рослини
А м'ясисті листки 1 барбарис
Б прилистки 2 цибуля
В луски 8 алое
Г колючки . 4 горох
Д вусик 5 біла акація
2. Установіть відповідність між назвою тканини та її функцією.
Тканина Функції
А твірна 1 забезпечує транспорт поживних речовин
В основна 2 захищає рослину від несприятливих умов
В покривна 3 мала* органам міцності та пружності
Г пр..підім 4 дає початок усім інтим тканинам
Д механічна 5 здійснює ироцес фотосинтезу
3. Зазначте послідовність подій під час запилення квітки. А злиття сперміїв з яйцеклітиною і центральною клітиною В утворення насінини
В потрапляння пилку на приймочку маточки Г потрлплкння сперміїв до зародкового мішка Д утворення зиготи К утворення пилкової трубки
Завдання з відкритим питанням (за правильно виконане ла вваннл - З бали).
Порівняйте процеси фотосинтезу й дихання і укажіть їх значення.
IV. Підбиття підсумків уроку.
V. Рефлексія. Біологія 6 клас. Узагальнення теми «Рослини»
VI. Повідомлення домашньою завдання: повторити текст $21.