Урок 45. Водорослі

Мета: Біологія 6 клас. Водорослі
- ознайомити учнив із загальною хараятеристикою водоростей, процесами життєдіяльності, способами розмноження, поширенням, еяолопею. значениям у природ' І житті людини. сформувати чітке розуміння поняття "вищі рослини",
- на матеріалі уроку формувати а учив науковий переконання а необхідності знань бюлогії та екололії різних труп водоростей -найдааинімх і найпоширеніших організмів планети, які впливають на стан атмосфери Землі і відіграють величенну рол» у природі І житті людини;
- продовжити формувати уміння І навички роботи з підручником, його текстом І малюнками, знаходити а тексті необхідний матеріал для виконання іввщт. працювати з лабораторним обладнанням, виконувати лабораторне дослщження. малюнки бюлопчних об'єктів, подібності І відмінності між одноклітинними і багатоклітинними водоростями.
- виховувати охаймсть під час виконання дослідження, бережна ставлення до обладнання
Методи тв методичні прийоми: інформація но-рецептивний. Тип уроку: урок формування нових знань.
Наочність те обладнання: живі чв фіксовані водорості, шматочки нора, вкриті шаром водоростей, живі або фікговяиі нитка соіро-гіри, мікроскоп, предметні тв накривні скельця, піпетка, фільтрувальний папір, роачнн Поди ту надію світло жовтого кольору, таблиці "Одноклітинні водорості"."Багатоклітинні водорості', таблиці в альбому "Царство Рослини", картини, електронні зображення різних груп водоростей І пейзажів місць їх мешканвя, комп*ютер.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Ми зникли при згадуванні слова «рос-ямна» уявляти собі якесь дерево, чагарник або трав'янисту рослинку, у яких чітко розрізняються корінь, стебло, листок, квітка. Ллє ви вже зиасте, що есе розмаїття рослинного світу не обмежується тільки твкимп рослинами - у природі досить широко представлені й інші рослини. Сьогодні ми ознайомимося з найдавнішою і надзвичайно різноманітною групою рослая - водоростями.
Завдання уроку.
1. Визначити, які рослини і за якими ознаками належать до водоростей.
2. Ознайомитися із загальною характеристикою водоростей.
3. Визначити, які характерні особливості будови й процесів життєдіяльності властиві різним групам водоростей.
4. З'ясувати роль водоростей у природі й житті людини.
II. Вивчення матеріалу.
1. Класифікація рослий за їхньою будовою на водорості Й вищі рослини, формування поняття «вищі рослинна, особливості будови водоростей: відсутність вегетативних оргяаоа, тканин розповідь з елементами бесіди, демонстрація таблиць, картин, живих чи фіксованих водоростей.
2. Загальні ознаки представників різних груп водоростей, поширення, життєві форми, особливості процесія життедіяльиості. розмноження, наявність у «сіх водоростей спільної ознаки - зеленого пігменту хлорофілу тя автотрофного живлення й інших пігментів, що забарвлюють водорості в різні кольори - розповіді, з елементами весіди. демонстрація натуральних об'єктів, фіксованих водоростей, картин, таблиць. електронних зображень представників різних груп.
Я. Характеристика зелених водоростей, особливості будови окремих клітин і самого тіла, процеси життєдіяльності, розмноження, поширення и природі, характеристика представників зелених багатоклітинних водоростей: улотрикса, спірогіри, хари - розповідь, робота а мал. 165 (с. 1Б2), демонстрація картин, таблиць, електронних зображень багатоклітинних зелених водоростей; виконання учнями лабораторного дослідження (Будова зелених нитчастих водоростей.
I. Вступна бесіда, бесіда з правил безпеки під час виконання лабораторних досліджень.
II. Повторення правил робоги з мікроскопом і виготовлення иікропрепаратів.
III. Виконання учнями лабораторного дослідження.
IV. Підбиття підсумків виконання дослідження, обговорення варіаіггів формулювання висновків на основі виконаного дослідження з використанням узагальнюючих питань: 1. Яку будову мас нитчаста водорість спірогіра? 2. Чому П відносять до багатоклітинних? 3. Яку будову мають окремі клітини спірогіри? 4. Назвіть головні частішії клітини спірогіри.
4. Загальна характеристика діатомових, бурих І червоних водоростей, особливості їх організації, біології, розмноження, наявність пігментів, залежність забарвлення від переважання пігментів. Значення н природі й житті людини - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, робота з текстом і мал. 166 (с. 153) підручника, складання узагальнюючої таблиці •Багатоклітинні водорості» під час вивчення матеріалу або виконання самостійної роботи учнів з окремими групами водоростей, демонстрація таблиць, картин, електронних зображень представників діатомових, бурих, червоних водоростей та їх місць мешкання.
III. Закріплення матеріалу, вивченою на уроці- Бесіда за запитаннями: 1. Які рослини називають водоростями? 2. Яка озняия с спільною для всіх груп водоростей? 3. Де поширені водорості? 4. Яку будову мають багатоклітинні водорості? 5. Яке значення нолоростеИ у природі? в. Наведіть приклади використання водоростей людиною.
IV. Улаїальнгння І систематизація знань. Обговорення питань
V. Підбиття яідсумкіа уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Водорослі
VII. Повідомлення домашньою заадамня: опрацювати текст і малюнки § 41, підготувати иідповіді на тесгоні завдання І запитання на с 156, скласти оепкан па тему «Водорості»,
підготувати доповіді про зелені та білі мохи, доповідь, міні-презентацію па тему "Як утворився торф".