Урок 46. Мохи

Мета: Біологія 6 клас. Мохи
- сформувати є учнів знання про мохи: поширення, місцезростання, процеси життєдіяльності, особливості розмноження на прикладі зелених і сфагнових мохів, звернути увагу учнів на ознаки ускладнення організації мохів у порівнянні з водоростями, забезпечити формування понять «статеве покоління», нестатеве покоління», «спорангій»;
- продовжити формувати в учнів наукові погляди й переконання у пізнаваності органічного світу, пояснити значення цих знань для розуміння процесу розвитку органічного світу на нашій планеті;
- продовжити формування умінь і навичок працювати з підручником, розпізнавати представників мохів, порівнювати їх між собою та з водоростями, обґрунтовувати більш складну організацію мохів у порівнянні з водоростями; виконувати лабораторне дослідження, працювати з лабораторним обладнанням, робити відповідні висновки й малюнки, виковувати обережність і охайність під час виконання роботи.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний, репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: гербарні ек-мшнляри зозулиного льону, сфагнуму, внших мохів, живі рослини зозулиного льону, зібрані дернини, занурений у склянку мох сфагнум, постійний мікропре-парат коробочки зозулиного льону, мікроскопи, лупи, пінцети, препарувальні голки, предметні та накривні скельця, таблиці «Зелений мох - зозулин льон», «Мох сфагнум», «Багатоклітинні водорості», таблиці, картини з альбому «Царство Рослини», динамічна модель-аплікація «Розмноження моху», діафільм «Лишайники і мохи», малюнки, комп'ютерні зображення мохів у природних умовах, комп'ютер, мультимедійний проектор.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів.
A. Робота з твердженнями «згоден - не згоден* за завданням: послухайте уважно твердження і визначте, з якими з них ви згодні, а з якими - ні. Поясніть, чому не згодні.
1. Спільна ознака всіх водоростей - наявність у клітинах хлорофілу. 2. Водорості мешкають тільки у солоних водой-мах. 3. Усі водорості ведуть прикріплений спосіб життя. 4. Улотрикс - нитчаста бура водорість. 5. Розмножується уло-трикс статевим і нестатевим способами. 6. Спірогіра - мешканець солоних водойм. 7. Хлоропласт спірогіри має вигляд незамкненого кільця. 8. Ламінарія - представник бурих водоростей. 9. До поверхонь дна ламінарія кріпиться за допомогою ризоїдів. 10. Діатомові водорості належать до групи багато-клітинних водоростей. 11. До складу клітинних оболонок діатомових водоростей входить хімічний елемент Силіцій. 12. З решток діатомових водоростей утворилися осадові породи діатоміти. 13. Серед бурих водоростей с як одноклітинні, так і багатоклітинні організми. 14. Морська капуста - представник червоних водоростей. 15. Червоні водорості ростуть на глибині до 250 м.
B. Перевірка сенканів на тему «Водорості».
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і лладань уроку. Ми ознайомилися л водоростями А перекопалися в тому, що нони дуже різноманітні, цікаві ft надзвичайно важливі для життя на нашій планеті. Зробимо крок на вищу сходинку, де на нас чекають вищі рослини. Пригадаймо, чому їх наливають вищими. У вищих рослин г тканини і або всі вегетативні органи, або хоч би один-дан. До вищих рослий ботаніки відносять мохи, хвощі, плауни, папороті, голонасінні та иже добре вам відомі покритонасінні рослини. Такі різноманітні представники! Зрозуміло, що вони, незважаючи на те. що належать до одніс! групи - вищих рослин, мають низку особливостей, які різнять їх між собою. Які? Дізиасмося вже дуже скоро. І почнемо дізнаватися з найпростіших представників вищих рослин - мохів. Усі ви їх бачили багато разів у своему житті. Вони трапляються всюди: особливо примітні мохи в темних 1 вологих ялинових лісах, де утворюють суцільний м'який покрив. Багато їх у тундрі, на болотах, на низинних луках, навіть с водяні мохи, які утворюють плаваючі зарості. Можна сказати, що мохи, як 1 водорості, с водолюбами, хоча більшість з них живуть на землі, але обов'язково у вологих місцях. Чому? Дізнаємося про це І ще про дуже цікаві особливості будови й життя цих про-сто збудованих вищих рослин.
Завдання уроки.
1. Визначити загальні риси мохів.
2. Ознайомитися .і особливостями будови й життєдіяльності мохів на прикладі зозулиного льону.
3. З'ясувати особливості будови сфагнуму.
4. Визначити, як відбувається процес утворення торфу та Його значення в житті людини.
III. Вивчення новою матеріалу.
1. Загальна характеристика мохів, особливості будови вегетативного тіла мохів на прикладі зозулиного льону, наявність стебла, листків, ризоїдів. їх функції, способи живлення мохів - розповідь, доповіді учнів, робота з мал. 169 (с. 187), демонстрація натуральних об'* кіін. гербарних зразків, картин, таблиць, комп'ютерних зображень мохів.
2. Характерні особливості будови особин статевого й нестатевого покоління зозулииого льону, формування генеративних органів та статевих клітин, процес запліднення, умови запліднення, утворення зиготи, що перетворюється в особину нестатевого покоління коробочку зі спорами, особливості будови спорангія; спори їх проростання, утворення шшмшЛ метки, її ріст, розвиток, утворення чоловічих і жіночих особин статевого покоління; переважання статевого покоління над нестатевим розповідь, робота з мал. 169. В (с. 157). демонстрація картин, таблиць, днкамічпої моделі-аплікації, виконанні! учнями лабораторного доел і джонки «Пудоня моху».
I. Вступна бесіда, бесіда щодо правил безпеки під час роботи з лабораторним обладнанням.
II. Виконання учнями дослідження.
III. Підбиття підсумків роботи, формлювапня висновків мі допомогою узагальнюючих питань; І. Яку будову мас зозулин льон? 2. Яку будову мас листок зозулиного льону? 3. Чим різняться забудово») чоловічі та жіночі особини? 4. Яку будову мас особина нестатевого покоління? 5. Як) покоління чічяуються в життєвому циклі зозулиного льону? 6. Як» покоління перроажас?
3. Особливості будови й біології моху сфагнуму, відмінності його будови від зозулиного льону, наявність у листках живих І мертвих клітин. їхні функції; бактерицидні властивості сфагнуму, роль сфагнуму в утворенні торфу, використання Його людиною.
A. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 170 (с. 158), демонстрація сухого й зануреного в склянку з водою сфагнуму, картин, таблиць, фрагментів діафільму.
B. Самостійна робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте текст на с 158 (Як утворюється торф?» і дайте відповіді на запитання: 1. Як утворюється торф? 2. Чому у болотній воді майже не розвиваються мікроорганізми? 3. Як людина використовує торф? 4. Як використовують торф у хімічній промисловості? б. Завдяки яким особливостям сфагнуму його можна використовувати як перев'язочний матеріал?
IV. Закріплення матеріалц. внвченною на уроці. Вміла за запитаннями: 1. Чому мохи відносять до вищих рослим? 2. Яку будову мас мох зозулин льон? 3. Чому його відносять до дводомних рослин? 4. Чим відрізняються чоловічі й жіночі особини моху зозулиного льону? 5. За яких умов можлива запліднення у мохів? в. Що утворюсться після запліднення? 7. Що таке спорангій? 8. Чим мох сфагнум відрізняється вії зозулиного льону за своею будовою? 9. Як утворюється торф? 10. Як людина використовує торф?
V. Узагальнення і систематизація знань. Обговорення питань: 1. Що спільного та відмінного між водоростями та вищими рослинами, які рмзмножумггься спорами? 2. У сухих степах і напівпустелях на поверхні Грунту мешкають особливі види мохів. У який час і за яких умов можливе їхнє статей розмноження?
VI. Підбитий підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Мохи
VIII. Повідомлення домашньою медання: опрацювати текст 1 малюнки с 42, підготувати відповіді на тестові завдання і запитання на с 159, доповіді і міні-презентації на теми "Як утворилося кам'яне вугілля?", ("Викопні рослина", скласти сенкан на тему "Мохи".