Урок 48. Голонасінні

Мета: Біологія 6 клас. Голонасінні
- продовжити формування знання про будову й життєдіяльністъ насінних рослин, ознайомити учнів з поширенням, середовищем життя, будовою вегетативних органів І біологією представників голонасінних яв групи рослин, що мають складнішу будову порівняно з вищими рослинами, що розмножуються спорами, виявити значення голонаемннх у при-; роді та житті людини,
- показуючи ускладнення організації голонасінних порівняно з вищими рослинами, ям розмножуються спорами, формувати науковий світогляд учив і переконання у необхідності знань про них для розуміння розвитку рослинного овггу на нашій планет), для гармонійного існування мюдиий й природи та бережливого й раціонального використання голонасінних у господарстві.
- продовжити формувати уміння І навички працювати з текстом і малюнками підручника, проводити лабораторна дослідження, працювати з ; натуральними об'єктами, мікроскором. лабораторним обладнанням, робити відповідні висновки, виховувати дбайливе ставлення до рослий, бережливе та економне - до паперу, зошитів, підручників.
- продовжити виховання естетичного сприйняття природи, прагивими берегти й охороняти її.
Метода та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний, репродуктивний, пошуконий.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: жимі пагони сосни, плини, гербарні іразки представників відділу Голонасінні, колекції шишок, лупа, і мікроскоп, препарувальний набір, картини і альбому (царство "Рослин", таблиці "Сосна звичайна", листівки, картини хвойних рослий, репродукції картин І. Шншкіна або Інших художників, комп'ютерні зображення рослинних угруповань, паркії, скверів 1.1 хвойними рослинами, діафільм «Живуть такі рослини» (Голонасінні), комп'ютер; мультимедійний Проектор.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знані, і чуттєвого досвіду учнів.
А. Робота з твердженнями «згодом не згоден* за завданням: послухайте уважно твердження і визначте, з яким ви згодні, а з яким - ні. Поясніть, чому не згодні.
1. Усі вищі рослини, що розмножуються спорами, - мешкала) суті. 2. Спори в них утворюються у спорангіях. 3. Усі вищі рослини, що розмножуються спорами, мають корінь, стебло й листки. 4. Розмножуються вони статевим і нестатевим способами. 5. їхні статеві клітини - це спермії та яйцеклітини б. Спори плаунів, хвощів і папоротей слуі*уюті> тільки для розмноження. 7. Запліднення у плаунів і хвощів відбувасться за участі водя, а в папоротей за участі вітру. 8. Заросток -це особина нестатевого покоління. 9. Кореневище папороті закріплюстьсл в Грунті за допомогою ризоїдів. 10. Хвощ польовий утворює два види пагонів: весняні й літні, 11, На вер-яівкях літніх пагонів хвощів утворюються спороносні колоски. 12. У хвощів статеві клітини утворюються на різких заростках. 13. У папоротей із зиготи розвивається нестатеве покоління. 14. Папороті мають справжні корені.
Б. Розв'язання біологічних задач.
1. На кореневищах хвоща польового утворюються маленькі бульбочки. Що в них накопичується? Який пягін накопичує ці речовини: весняний чи літній? Завдяки якому процесу? Який пагін і для чого його використовує?
2. Рослини пристосувалися до життя в певних кліматичних умовах і на певних Грунтах. Деякі рослини навіть можуть підказати людині, на яких Грунтах вони ростуть. Як ви вважаєте, про що свідчить присутність хвоща польового на луках?
3. Статеве покоління хвощів, як і плавунів та папоротей, представлене заростком. ІЦо спільного й нідмінного у заростків хвоща І папороті, плауни і хвоща?
4. У минулі століття деякі нили хвощів, наприклад хвощ зимуючий, використовували замість наждачного паперу - для полірування меблів і чищення металевого посуду. Які особливості будови хвоща дозволили застосовувати Його із цією мстою?
В. Перевірка сенканів.
II. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і завдань уроку. Ми продовжуємо ознайомлення з представниками рослинного світу. Робимо крок за кроком І немов піднімаємося невидимими східцями. Від перших представників рослин - водоростей ми крокували спочатку з водного середовища на суходіл і ознайомилися з першими няземними рослинами мохами, наступна сходинка вищі рослини, що розмножуються спорами, які відрізняються складнішою будовою порівняно з водоростями й мохами і добре пристосувалися до життя на суходолі. Сьогодні ми піднімемося ще па одну сходинку вище І почнемо ознайомлення з насінними рослинами. Почнемо це ознайомлення з добре відомими нам рослинами соснами, ялинами, модринами й Іншими надзвичайно красивими й корисними рослинами. Деякі з них схожі на пальми чи папороті, Інші - на «жипі копалини*, що збереглися на Землі з глибокої давнини, треті, здавалося б, ніякого стосунку не мають до голонасінних, такі вони незвичайні за споїм зовнішнім виглядом, четверті - добре знайомі нам з дитинства. Що це за рослини? Чим нони цікаві? Яке Ух значення в природі й житті людини?
Завдання уроку.
1. Ознайомитися із загальною характеристикою голонасінних рослин.
2. Визначити особливості будони та процесів життгдіяль-пості хвойних рослин.
3. Встановити особливості рол множенії я хвойних рослин,
4. З'ясувати значення хвойних у природі та житті людини.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Загальна характеристика голонасінних рослин, особливості і будови відсутність стінки плода, розташування насінин - лежать відкрито на лусках, значення насінини - актуалізація знань учнів про будову і значення насінини квіткових рослин; особливості насінини голонасінних І покритонасінних рослин; що дають їм змогу зростати в посушливих місцях; розповсюдження голонасінних на Землі, життеві форми голонасінних - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, демонстрація натуральних
об'єктів, гербарних зразків, кпртии, листівок, таблиць, комп'ютерних зображень представників відділу, (-'продукції картин природних угруиовапь голонасінних, парків, скверів.
2. Особливості будови вегетативних органів голонасінних: кореня, кори, деревини - наявність смоляних ходів, живиці, u значення, здатність кореневої системи голонасінних вступати у взаємовигідне співжиття з грибами - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 178 (с. 164), демонстрація натуральних об'єктів, гербарних зразків, картин, таблиць, комп'ютерних колекцій зображень голонасінних і хвойних рослин.
3. Особливості розмноження хвойних рослин на прикладі соски звичайної, будова шишок, їх походження, особливості будови чоловічих і жіночих шишок, пилкових зерен, пристосування пилкових зерен до розповсюдження; характеристика процесу запилення, утворення пилкової трубки, запліднення, утворення зиготи й формування зародка насінини, його склад, наявність сім'ядолей та ендосперму, строки дозрівання насіння.
A. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 179 (с. 165), демонстрація натуральних об'єктів, гербарних зразків хвойних рослин, їх шишок, картин, таблиць, фрагментів діафільму, комп'ютерних зображень хвойних ]юслин з вегетативними органами и шишками.
B. Виконання учнями лабораторного дослідження «Пудова голонасінних»,
I. Вступна бесіда, бесіда щодо правил безпеки під час роботи з препарувальним набором.
II. Виконання учнями лабораторного дослідження.
III. Підбиття підсумків роботи, обговорення з учнями варі-антів висновків з використанням узагальнюючих запитань: 1. Які пагони розрізняють на багаторічпій гілці сосни? 2, Що шл них розташовано? 3. Чим відрізняється розміщення І будова хвоїнок сосни та ялини? 4. Чим різняться чоловічі й жіно чі шишки сосни7 5. Чим відрізняються шишки сосни та ялини? 6. Яку будову мають хвоїнки? 7. Який вигляд мас насінина сосни? 8. Які особливості будови насінини дають їй змогу поширкжатнгн иа великі відстані? 9. У чому проявляється ускладнення будови голонасінних порівняно я мохами, плаунами та папоротями?
4. Значения голонасінних у природі Й житті людини, охорона голонасінних - розповідь, бесід», демонстрація гербарних зразків, картин, таблиць, репродукцій картин, комп'ютерних зображень голонасінних рослин, фрагментів діафільму, повідомлення і міні-презентації учнів.
А. Самостійна робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте на с. 167 підручника текст «Яке значення голонасінних у природі та житті людини?» і дайте відповіді на запитання: 1. Яке значення мають голонасінні в практичній діяльності людини? 2. Що отримують з деревини хвойних? 3. Як використовують хвою і живицю голонасінних? 4. Чому саме у хвойних лісах розташовують санаторії і лікарні для людей із захворюванням легенів? 5. Яке естетичне значення хвойних? б. Чому треба турбуватися про охорону голонасінних та дбайливо ставитися до паперу, зошитів і підручників?
Б. Самостійна робота за завданням: прочитайте текст підручника на с. 167, з'ясуйте значення голонасінних у природі та житті людини, дані запишіть у таблицю «Значення голонасінних у природі та житті людини».
IV. Закріплення матеріалу, вивченою мл уроці. Бесіда за запитаннями: 1. Назвіть представників голонасінних рослин. 2. Які особливості будови вегетативних органів мають голонасінні рослини порівняно :и споровими? 3. Як голонасінні розмножуються? 4. Чим різняться чоловічі Й жіночі шишки сосни? ІЗ. Які особливості процесій запилення І запліднення у хвойних рослин? б. Яку будову мас насінина хвойних рослин? 7. Які вона мас пристосування до розповсюдження?
V. У.шгалынгння і системати.шщя .тань. Обговорення питань: 1. У чому полягають переваги голонасінних рослин над вищими рослинами, що розмножуються спорами? 2. Які особливості будови вегетативних і репродуктивних органів сосни як представника голонасінних рослин дають їй змогу виживати в суворих умовах, там. де Інші деревні рослини рости не можуть? 3. Голонасінні мають велике значення для підтримання газового складу повітря, крім того, їхня деревина с цінною сировиною для багатьох галузей промисловості, у тому числі й для виготовлення паперу. Яку роль у збереженні цих рослин можуть відіграти школярі, які користуються паперовими виробами: підручниками, зошитами, альбомами, блокнотами тощо?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Голонасінні
VIII. Повідомлення домашньою завдання: опрацювати текст і малюнки § 44, підготувати відповіді на тестові завданая і запитання на с 167, відповідь на запитання рубрики «Поміркуйте», повторити § 33, підготувати повідомлення про значення покритонасінних рослин, скласти сенкани на теми: «Сосна», «Ялина».