Урок 51. Екологічні групи рослин

Мета: Біологія 6 клас. Екологічні групи рослин
- продовжити розвивати в учнів поняття про рослину ям цілісний організм, його взасмоэв язки із середовищем; сформувати поняття про ое-родовища життя і чинники середовища; визначити взасмоэв язки рослин з чинниками живої і неживої природи, дією на рослини основних факторів середовище - світла, температури, води та адаптації до них рослин.
- на матеріалі уроку продовжити формувати науковий світогляд учнів і переконання у необхідності і зиачущості знань про взаємозв'язки рослин з чинниками середовища для гармонійного існування природи і людини, охорони та збереження природних багатств; продовжити формування загапьнонаачальних умінь і навичок працювати з текстом і малюнками підручника, зіставляти факти, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити умовиводи,
- виховувати допитливість, спосторожливість, прагнення пізнавати навколишній світ, берегти та охороняти рідну природу.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний, репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: кімнатні рослини, акваріумні рослини, гербарні зразки, картини, таблиці, комп'ютерні зображення рослий різних екологічних груп І природних угруповань, рослин а різними вимогами до світла, температури, вологості; діапозитиви "Основи екології", діафільм "Життя рослин", таблиця "Внутрішня будова листка", комп'ютерні колекції рослин а різними вимогами до чинників середовища, мультимедійний проектор.
ХІД УРОКУ
I. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досліду учнів.
Л. Бесіда за пппитпинями: І. Які культурні рослини називають зерпоними? Наведіть приклади. 2. Які зернові культури вирощують в Украйні і в світі на найбільших площах? Чому?
3. Назвіть основні овочеві культури, що вирощують в Україні.
4. Яке значення мають овочі в харчуванні людей? 5. Які плодово-ягідні культури вирощують на наших землях7 6. У чому цінність плодово-ягідних культур для людини? 7. Чи відома вам рослина, що належить до групи олійних культур? 8. Які вам відомі лікарські роелмпн? 9. Які наукові і селекційні установи вам відомі? 10. Яка робота проводиться в цих установах?
Б. Перевірочна робота: складіть відповідні пари між групами культурних рослин і їхніми представниками: / варіант II варіант
Групи рослин Прелставвики Групи рослин Представники
А аернові 1 черешня А дернові 1 милий*
В бобові 2 суниці В бобові 2 перець
В овочеві 3 жито В овочеві 3 соя
Г плодові 4 конюшина Г плодові 4 ячмінь
Д ягідні 5 баклажан Д ягідні 5 слива
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Уявімо собі на хвилинку, що ми стоїмо на порозі Природи - нашого спільного дому з усімаэ
організмами, що Його населяють. Із спільним Сонцем, що нас всіх лігрівас, із спільною землею, що нас годує, і спільною водою, що пас напуває І вгамовус спрагу, і спільним повітрям, яким ми всі дихаємо. Скільки поверхів у цьому домі, м якими законами живуть мешканці цього великого, чудового і багатого дому? Яке місце в цьому домі з його Сонцем, світлом, теплом, повітрям і водою займають рослини? Як вони пристосувалися до життя на різних поверхах? Учені кажуть, що рослинний світ - дзеркало умон зростання. Ни вже знаєте і природознавства, географії, що розподіл рослин у природі визначається насамперед впливом зовнішнього середовища. Як воно впливає на рослини? Як рослини взаємодіють І пристосовуються до середовища, в якому живуть? Дізнаємося І про ці рослинні таємниці. Завданим уроку.
1. Установити, які чинники ннлиннють на рослини.
2. Ознайомитися із характеристикою цих чинників.
3. З'ясувати, як впливають на рослини основні чинники природи.
4. Визначити, які механізми виробили рослини, що дають їм змогу пристосовуватися до найрізноманітніших місцезростань.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Зв'язки організмів з навколишнім середовищем; формування понять "місцезростання", «екологічні чинники*, класифікація екологічних чинників. їх характеристика-- розповідь з елементами бесіди, демонстрація діапозитивів, складання схеми "Екологічні чинники".
2. Світло - один з важливих екологічних чинників, значення світла для процесу фотосинтезу, вплин дії сили світла і його тривалості на ріст І розвиток рослин, на внутрішню будову листків; розподіл рослин нп групи щодо світла; снітлолюб-ні. тіньолюбні, тіньовитривалі, приклади рослин кожної групи; формування поняті, «рослини короткого дня», "рослини довгого дня", характеристики нимог рослин кожної групи до світла, приклади рослин; лішченнн липні, про потреба рослин до світла при вирощуванні культурних рослин - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 186 (с. 174), демонстрація кімнатних рослин, гербарних зразків, картин, таблиць, колекції комп'ютерних зображень рослин з різною потребою до світла.
3. Сонце - основне джерело світла 1 тепла на Землі; вплив температури на життя рослин, особливості підтримання температурного режиму при вирощуванні рослин в оранжереях і теплицях; характеристика особливостей зростання рослин у помірних широтах, пристосування рослин до річних періодичних коливань температури, формування понять "морозостійкі рослини", "холодолюбні рослини", "теплолюбні рослини", приклади рослий кожної групи, адаптації рослин до дії різних температур - розповідь -* елементами бесіди, демонстрація гербарних зразків, картин, таблиць, комп'ютерних зображень рослин з різними потребами до температури середовища, фрагчентін діафільму.
і Вода важливий екологічний чинник, значення волн для процесів життєдіяльності рослий, наслідки П нестачі; поділ рослин па групи по відношенню до води, їх характеристика; адаптації рослин до зростання в місцях з різною кількістю вологи в Грунті; формування поняття «сукуленти*.
A. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 187 (с. 1761 і 202. демонстрація натуральних об'єктів (рослини акваріуму), гербарних зразків, картин, таблиць, комп'ютерних зображень рослин а різною потребою до води.
B. Самостійна робота учнів за завданням: прочитайте на с 175-177 текст "Як вода впливас па рослини?" і підготуйте відповіді на запитання: І. Чому вода є пиж. 11; ним екологічним чинником? 2. Які процеси життсдіяльності рослин тісно пов'язані я водою? 3. Наведіть приклнди рослин, для яких вода с середовищем життя. 4. Які рослини зростають в умовах підвищеної вологості Грунту? 5. Наведіть приклади рослин пус тсль. посушливих степів, дюн. 6. Які пристосування до життя в цих умовах мають згадані рослини? 7. Які культурні рослини с посухостійкими? 8. Які особливості будови вегетативних органів мають рослини сукуленти?
IV. Закріплення матеріалу, винченого иа уроці.
A. Бесіда за запитаннями; 1. Що таке місцезростання? 2. Що називають екологічними чинниками? 3.нНа які групи поділяють чинники середовища? 4. Наведіть приклади чим чеинх чинників. 5. Яке значення в житті рослин мас світло? б. На які групи поділяють рослини по відношенню до світла? Наведіть приклади. 7. Яи температур* впливас на процеси жвптсдіяльності рослин? 8. Наведіть приклади рослин з різною потребою до дії температур. 9. На які групи їх поділяють? 10. Як рослини помірних широт пристосовуються до сезонних амін температури? 11. На які групи поділяють рослини по відношенню до води? Наведіть приклади. 12. Які пристосування чають рослини до життя в умовах постійної або сезонної нестачі води?
Б. Запитання для повторення матеріалу: 1. Які ознаки притаманні водоростям? 2. Де поширені водорості? 3. Наведіть приклади багатоклітинних водоростей. 4. Якими гпособами розмножуються водорості? 5. Яка ознака с спільною для представників різних груп водоростей? в. Яна роль водо|Юстей у природі?
B. Робота а тестовими завданнями на с 177.
V. Узагальнення і систематизація знань. Обговорення питані.: 1. Для чого людині потрібно знати про вплив екологічних чинників па організми? 2. Відомо, що рослини найбільшо зплсжлгь від світла, температури, води, поживних речовин, повітря. Як ви ння ж ас ге, для рослин мас значення дія кожного окремого чинника природи, чи їхня комилекспа дія? Відповідь обгрунтуйте.
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учила.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Екологічні групи рослин
VIII. Повідомлення домяшньою іллдання: опрацювати текст І малюнки $ 48, підготувати відповіді на запитання на с 177. повторити текст § 42, підготувати доповіді про способи «•хисту рослий від негативного впливу тварин, про рослини-хижаки. взаємозв'язки рослим з тваринами.