Урок 52. Життєві форми рослин

Мета: Біологія 6 клас. Життєві форми рослин
- сформувати чітке понягтя про життєві форми рослинних організмів як результат дії умов навколишнього середовища у процес іх історичного розвитку, поглибити знання про властиві їм ознаки, дати уявлення про рослинні угруповання, помазати взаємозв'язки організмів в угрупованнях між собою І чинниками середовища.
- формувати в учнів науковий світогляд і переконання у значущості і необхідності знань про особливості будови рослин різних життєвих форм, Іх взаємозв'язків і взаємовідносин між компонентами живої і неживої природи для створення оптимальних умов Існування рослин у природних і штучних угрупованнях для гармонійного існування природи і людини.
- продовжити формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, узагальнювати, застосовувати засвоси знання, уміння І навички працювати з текстом і малюнками підручника.
- виховувати бережливе ставлення до природи, бажання охороняти і примножувати її багатства.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний, репродуктивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: живі рослини, гербарні зразки рослин різних екологічних груп I різних життевнх форм, представників аісу. луків, степів, боліт, культурних рослий, картина таблиці, комп'ютерні зображення різних природних угруповань і видів рослин цих угруповань, приклади взаємозв'язків між рослинами.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і читтсшою доешіду учнів.
A. Бесіда за запитаннями на с. 177 підручника.
B. Перевірка умінь розпізнавати рослини за їхнім відношеним до світла за завданням: у запропонованому гербарному матеріалі визначте 1 відберіть окремо: а) світлолюбні, тіньолюбні і тіньовитривалі рослини; б) вологолюбні та посухостійкі рослини.
В. Перевірочна робота "Екологічні чинники" за завданням: літери чинників середовища, а поруч - номери відповідних прикладів дії екологічних чинників:
А - чинники неживої природи; В - чинники живої природи; В - антропогенні чинники.
I варіант II варіант
1 вирубування лісу 1 рельєф місцевості
2 вологість грунту 2 осушення боліт
3 будівля греблі 3 весняна повінь
4 запилений рослин комахами 4 гриб трутовик ва березі
5 світло Місяця 5 розповсюдження плодів
6 температура повітря рослий птахами
7 пригнічення росту культурних 6 зрошування вемлі рослин бур'янами
7 поїдання трави тваринами
Г. Перевірочна робота за заядіпінлм: прочитайте текст і вставте пропущені слона.
I варіант
1. Тип місцевості, де поширений л'іпиил вид рослим, називають . 2, Температура, світло, вологість це чинники природи. 3. Уся діяльність людини, що нили плі на природу, наливають чинником. 4. За недостатнього освітлення в листках краще розвиваються клітини___тканини. 5. Надмірне світло, що діс на рослини, зятрммус їх . При довжині дня поннд 12 годин не цвітуть І не плодоносять рослини дня. 7. Жито, нчміш., овес, картопля належать до рослин дня. 8. Рослини, що зростають ла постійної дії низьких тем пери тур. іііі.ітшюті, . 1». По відношенню до вологи в грунті кавун, соняшник належать до рослин . 10. За достатнього освітлення І шіннності вуглекислого газу в повітрі органічні речовини п листках не утворюються ла нестачі ____. 11. Рослини посушливих районів, які запасають воду в листках 1 стеблах, називають _. 12. Хижацтво і взаємовигідні відносини - це чинники __природи,
II варіант
1. Чинники навколишнього середовища, які впливають на організм, називають___. 2. Взаємодію живих організмів між собою становлять чинники _ природи. 3. Для здійсненая фотосинтезу за наявності води і вуглекислого газу, необхідно ___. 4. На відкритих, добре освітлених ділянках зростають йди. Гі. 1'елмф місцевості це чинник___природа. б. Добре ростуть і плодоносять при довжині світлового дня ! 12 годин І більше рослини _ дня. 7. Рис, кукурудза, соняшник, соя належать до рослин____дня. 8. Рослини, що зростають у місцях, де не відчувпсться тривала дія ннзьквж температур, називають___. 9. По відношенню до води елодея і ряска с рослинами ___. 10. Культурні рослини соняшник і
кукурудза по відношенню до ноди с рослинами __. Рослини посушливих районів Із соковитими стеблами і листкамя. в яких вояк запасають воду, налипають .12. Пересувааяя поживних речовин по рослині не можливе за нестачі___.
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, ловідомдв»-ня теми і завдань уроку, щоб успішно жити, рости, роаяяь ватнся І розмножуватися у своему сере донинії, кожен оргяніам повинен добре пристосуватися до всіх діючих на нього екологічних чинників температури, світла чи затінку, рельеф місцевості, вологості, чи, тінники, засухи, складу грунту, солоності моря чи океану і до таких важливих чинників, аж сусіди і вороги. Серед пристосувань до середовища життя важливу роль вд і грають Й особливості зовнішнього вигляду рослин, які сприяють виживанню у звичайних до них умовах. Як рослини пристосовуються до дії екологічних чинників, до спільного життя в угрупованнях, до своїх сусідів і ворогів, am дізнаємося на цьому уроці.
Завдання уроку.
1. З'ясувати, якою с різноманітність рослий нашої планети.
2. Визначній, на які групи поділяють рослини залежно від будови їх надземної частини.
3. Ознайомитися з особливостями кожної групи рослин.
4. З'ясувати, па які групи поділяють рослини за тривалістю їхнього життя.
5. Ознайомитися з рослинними угрупованнями, особливостями взаємозв'язків, які виникають між рослинами в цих угрупованнях.
6. З'ясувати, які зв'язки виникають в угрупованнях між рослинами та іншими організмами
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Різноманітність рослин нашої планети; життсві форми рослин, формування поняття про зовнішній вигляд рослин як пристосування, що виробилося у рослин до життя у певних умовах середовища, характеристика життєвих форм рослин, їх представники, тривалість життя представників.
А. Розповідь з елементами бесіди, работа з мал. 189 (с. 178), демонстрація натуральних об'єктів, гербарних зразків, картин, таблиць, колекцій комп'ютерних зображень рослин різних життєвих форм, фрагментів діафільму.
Б. Самостійна робота учнів а текстом підручника за завданням: прочайте текст § 48 «Якою є різноманітність рослин?» на с. 178, визначте характерні особливості життєвих форм рослин та їх представників, дані занесіть у таблицю «Характеристики життєвих форм рослин».
2. Формування поняття "рослинні угрупування", приклади рослинних угруповань, їх характеристика, видовий склад, чисельність, густота зростання, домінуючі види угруповань розповідь і елементами бесіди, демонстрація мал. 190 (с. 179), гербарних зразків, картин, таблиць, комп'ютерних зображень різних угруповань, представників рослин цих угруповань, домінуючих видів.
3. Просторове ролташуванни видів в угрупованнях - ярусність, види ярусності: надземна і підземна ярусність, приклади різних видів надземної ярусності, значення ярусного розташування рослин; зміни, що відбуваються в угрупованнях, їх причини - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 191 (с. 180), демонстрація картип, таблиць, комп'ютерних зображень ярусного розташування рослин у різних угрупованнях.
4. Взаємозв'язки між організмами в угрупованнях, характеристика зв'язків: симбіоз, паразитизм, конкуренція, значення у житті рослин, прикляди корисних і шкідливих зи'я н. in та адаптація до них рослин - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 192 (с. 181) та 193 (с. 182), таблиць, картин, колекцій, комп'ютерних зображень різних прикладів пзйємоза'лзків в угрупованнях, фрагментів діафільму, повідомлення упни.
5. Типи зв'язків між рослинами і тваринами в угрупованнях, значення іінх зв'язків у житті рослин, характеристика адаптацій рослин до захисту нід негативного впливу тварин -розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 194 (с. 182) і 196 196 (с. 183). демонстрація картин, таблиці., електронних зображень різких прикладів взаємовідносин між рослинами і тваринами, доповіді учнів.
IV. Замрінлгнил матеріалу, вивченою на уроці.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Що таке життгві форми рослин? 2. Наведіть приклади життєвих форм рослин. Я. Як різняться між собою процеси життєдіяльності і тривалість життя представників рослин різних життєвих форм? 4. Що таке рослинне угруповання? &. Як рослини пристосовуються до сумісного життя в угрупованнях? б. Що таке яруспість? 7. Які види ярусності вам відомі? 8. Яке значення має ярусне розташування росі и н в угрупованнях? 9. Які форми взаємозв'язків між організмами бувають в угрупованнях? 10. Охарактеризуйте види симбіозу. 11. Які зв'язки мають рослини з тваринами? Наведіть приклади. 12. Які пристосування мають рослини для захисту від негативного впливу тварин?
Б. Запитання для повторення матеріалу: 1. Чому мохи належать до вищих рослин?. Яку будову вегетативних органів має мох зозулин льон? 3. Які функції вони виконують? 4. Як відбувається статеве 1 нестатеве розмноження у зозулиного льону? &. Чим сфагнум відрізняється від зозулипого льоиу? б. Яке значення мають мохи у природі і житті людини?
V. 1 .ні/ильнення та гигтематилацт знань.
A. Робота з визначення ярусного розгвшушшпя рослим (таблиця "Дубрава", картини, комп'ютерне зображення мішаного лісу, степу, болота) за опаданнями: 1. Визначте кількість ярусів в угрупованяі. 2. Назвіть відомі вам рослини кожного ярусу. 3. Як пристосувалися рослшш цього угруповання до сумісного існування? 4. Які зв'язки мають рослина з ширинами, що мешкають у цьому угрупованні? Наведіть орикладя.
B. Робота с тестовими завданнями на с 183 підручника.
VI. Підбиття підсумків урочі/, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Життєві форми рослин
VIII. Повідомлення домашньою гавдання: опрацювати текст § 51. підготувати відповіді на запитання підручника на с 242, оенкаии на тему "Симбіоз", "Паразитизм", «Конкуренція», доповіді про типи рослинних угруповань (за порадою учителя); повторити матеріал § 46.