Урок 54. Значення рослин для життя

Мета: Біологія 6 клас. Значення рослин для життя
- актуалізувати, систематизувати і поглибити знання учнів про значення рослин для існування життя на нашій планеті, значення їх в природі та їх практичну, моральну, естетичну, медичну І пізнавальну цінність для людини, визначити причини зникнення багатьох видів рослин і рослинних угруповань на нашій планеті, шляхи їх збереження і заходи із зростання видового різноманіття;
- на матеріалі уроку продовжити формувати науковий світогляд учнів і переконання в необхідності знань про структуру, біологію І взаємозв'язки рослин в угрупованнях для раціонального використання їх людиною, створення оптимальних умов для іх існування та гармонійного розвитку природи і суспільства;
- продовжити формувати уміння і навички роботи з текстом і малюнками підручника, застосовувати засвоєні знання, аналізувати, осмислювати і узагальнювати іх;
- виховувати моральне, естетично, пізнавально сприйняття рослин, переконання в необхідності берегти та охороняти рослинний світ.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний, пошуковий.
Тип уроку: урок формувлння нових знань.
Наочність тв обладнання: гербарні зразки, листівки, фотографії, комп'ютерні колекції рідкісних видів рослин, таблиці, картини, фотографії, комп'ютерні зображення культурних ллидінафтів, скверів, національних парків України, постійні або тимчасові стенді "Охорона рослин". "Рослини Червоної книги", Червона книго України, Конституція України, фкінчіїа карта півкуль, фізичні карти України.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Якщо здійснити уявну подорож від Північного полюса до Південного, ми переконаємося, що рослини зростають усюди. І в холодній тундрі, де температура кавіть у кайтепліші літні місяці становить по °С, і в місцях, де протягом кількох років не випадає бодай жодної краплі дощу, - у пустелях, І в безкрайніх степових просторах, де рослини витримують тимчасову нестачу води як у Грунті, тож і повітрі і тільки навесні мають сприятливі умови для життя. А що казати про багатства помірної зони або тропічної гілеї! Вони заселили не тільки різні місця на суходолі, а й населяють усі водойми нашої Землі. Тому зрозуміло, що id і успішні «завойовники* планети вплишіють на її життя 1 мають велике значення як в природі, так і в житті людини, як* неможливо переоцінити. Саме тому рослини потребують поваги, бережливого ставлення до них і охорони. Бо саме за-: в дяки рослинам існує життя на нашій планеті. Завдання уроку.
1. З'ясувати, як розповсюджені рослини на планеті Земля.
2. З'ясувати значення рослин у пророді.
3. Встановити, як діяльність людини впливає на навколишнє середовище.
4. Визначити, які заходи проводять у нашій країні із захисту рослин і рослинних угруповань.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Роль рослин у природі, значення процесу фотосинтезу в утворенні органічних речовин, у яких накопичується сонячна енергія і по ланцюгах живлення передасться іншим мешканцям Землі, що забезпечує розвиток і підтримання життя на планеті, сталість кисню в атмосфері, який необхідний для дихання живих істот і бере участь в енергетичних процесах життєдіяльності всіх організмів, утворенні озонового екрану; формування поняття «парниковий ефект», роль рослин у послабленні дії цього негативного явища: вплив рослин на емоційний стан людини.
A. Розповіді, з елементами бесіди, демострація картин, таблиць, комп'ютерних зображень різних ландшафтів і рослинних угруповань Землі, фізичної карти півкуль і фізичної карти України, доповіді і міні презентації учнів.
B. Самостійна робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте текст параграфа «Яке значення рослин у природі?*, складіть план до нього і підготуйте доповідь за складеним планом.
В. Прочитайте текст параграфа і випишіть у зошит основні положення значення рослин у природі, наприклад:
- забезпечують утворення органічних речовин і неорганічних у процесі фотосинтезу; забезпечують людство продуктами харчування; підтримують рівень кисню в атмосфері ...
2. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище як антропогенного фактора, приклади негативного і позитивного впливу; формування поняття «екологічні' мислення*, розуміння необхідності берегти, охороняти І сприяти зростанню видового різноманіття рослин, які відіграють важливу роль у природі і житті людини; характеристика різноманітних способів і прийомів для підвищення продуктивності рослин, роль інтродукції культурних рослин та селекції у створенні нових високопродуктивних, стійких до несприятливих чинників та хвороб сортів; напрями дій з охорони природи, роль Червоної книги України. Конституції України.
А. Розповідь а елементами бесіди, з використанням гербарних зразків, таблиць, картин, фотографій, листівок, комп'ютерних колекцій рідкісних рослин, рослин Червоної книги, стендів з охорони рослин, фрагментів діафільму «Охорона рослин».
Б. Робота учнів за завданпям: опрацюйте текст параграфа «Як діяльність людини впливлі: на навколишнє середовище», визначте приклади негативного І позитивного впливу людини на рослинний світ, дані запесіть до таблиці «Вплив діяльності людини на навколишнє середовище».
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитаннями:
1. У яких середовищах зростають рослини? 2. У яких речовинах зелених рослин накопичується сонячна енергія? 3. Завдяки якому процесу утворюються оргапічни речовини? 4. Яка ще важлива речовина утворюється під час фотосинтезу? 5. Яке значення має кисень у житті організмів? 6. Як рослини впливають на клімат Землі? 7. Як рослини впливають на Грунти? 8. Наведіть приклади негативного і позитивного пплипу людини на рослини. 9. Як ви розум їсте вираз «екологічно, або біологічне. 10. Яких заходів вживають у нашій країні з охорони природи? 11. Які рослини вашої місцевості занесено до Черво мої книги? 12. Який внесок у справу охорони природи можуть зробити школярі?
Б. Робота з тестовими завданнями с. 190 підручника.
IV. Узагальнення і систематизація даних.
А. Розв'язування біологічних задач.
1. Рослини мають велике значення в житті людини. Людство не може повністю відмовитися від використання лісових, степових, лучних та інших угідь, не може вирубити ліс, не випасати худобу.
Що робити людині, щоб не зробити шкоди рослин йому покриву Землі?
2. У кожному куточку нліцої країни аростпють різноманітні рослини. Красиві не тільки культурні види, а й дикорослі на лісових моріжках, на луках, по берегах річок І опер І навіть болотні мешкай ш. На жаль, люди не правильно оцінюють їх крагу: збирають великі букети квітів, сервд яких є й рідкісні види, не тільки для прикраси свого житла, а й на продаж. Поясніть, чому вбір квітучих рослин с на «небезпечнішим дли природи. Як запобігти цим нгрозуииии діям людини?
3. V туристя, що повертався додому а однієї п троиічннх країн, робітники митнипі вилучили колекцію насіння тропічних рослим. Турист був дуже обурений цими дійми і протестував. Уявіть себе працівником митниці. Як би ви пояснили свої дії? Чому с заборона на ввезення насіння рослин з інших країн?
Б. Запитання для повторении матеріалу: 1. Які ознаки характерні для голонасінних рослин? 2. Яку будову вегетативних органів мають хвойні? 3. Як відбувається розмноження : сосни? 4. Які особливості запилення і запліднення голонасш-; них? 5. Яка роль голонасінних у природі?
В. Виконання практичної роботи «Визначення видів кімнатних рослин».
I. Вступна бесіда, бесіді правил безпеки під час роботи лабораторним обладнанням.
II. Виконання уніями роботи.
III. Підбиття підсумків никоніїния практичної роботи. Уая гальаюючі запитання для формулювання витопків: 1. Я иховв метою вирощують кімнатні рослини? 2. На які групи поділяють рослини за відношенням до світла, температури повітря, вологості, складу ґрунту? 3. Як в кімнатних умовах можім : врахувати ці вимоги рослин? 4. До чого може призвести недотримання згаданих вимог? б. Які способи розмноження кімнатних рослин ви знаете? б. Які кімнатні рослини найбільша зацікавили вас під час ннконаини практичної роботи?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Значення рослин для життя
II Повідомлення домашньою завдання: опрацювати текст ; § 50, підготуватися до контролю знань з теми «Різноманітність рослин».