Урок 55. Різноманітність рослин

Мета: Біологія 6 клас. Різноманітність рослин
- систематизувати, уэагальиити, відкорегувати та проконтролювати набуті знання з теми;
- розвивати навички узагальнення та смстематизації знань, уміння засіосовувати мсвосмі знаний для виконання контрольних завдань, що ґрунтуються на цих знаннях.
Методи та методичні прийоми: репродуктивний, пошуковий.
Тип уроку: урок узагальнення, систематизації та перевірки знань, умінь і навичок.
І. Узагальнення і систематизація знань.
А. Бесіда за запитаннями:
1. Назвіть середовища життя рослин. 2. Яка головна ознака об'єднує рослини в одну групу? 3. Назвіть одиниці класифікації рослин. 4. За якими ознака-ми рослини поділяють на групи: водорості та вищі рослини?. Наведіть приклади зелених водоростей і назвіть їх характерні ознаки. 6. Які групи рослин належать до вищих рослин, що розмножуються спорами? 7. Назвіть особливості будови вегетативних органів вищих рослин, що розмножуються спорами? 8, Які особливості розмноження цих рослин?. Порівняйте особливості процесів запліднення водоростей 1 мохів. 10. Яке значепя мохів у природі і житті людини? 11. Назвіть представників і особливості будови 1 розмноження: а) плаунів; б) хвощів; в) папоротей. 12. Порівняйте особливості процесів запліднення моху і папороті. 13. Яке значення плаунів, хвощів 1 папоротей у природі І житті людини? 14. Наведіть приклади представників й укажіть особливості будови вегетативних органів голонасінних. 15. Як відбуваються процеси аапилсніиі, заплілхгііпя та утворення пагіння у голонасінних рослин? 16. Яка роль голонасінних у природі і житті людини?
17. Які ознаки притаманні покритонасінним рослинам? 18. Як відбуваються процеси запилення і заплідненні! у покритонасінних? 19. Порівняйте процеси запліднення папороті і покритонасінних рослин. 20. Порівняйте процеси запліднення голонасінних 1 покритонасінних рослин. 21. Яких переваг надає насінина насінним рослинам перед рослинами, іцо розмножуються спорами? 22. Назвіть ознаки однодольних і дводольних рослин І укажіть, яка ознака с головною для віднесення тієї чи Іншої рослини до однодольних або дводольних. 23. Назвіть основні групи сільськогосподарських рослин, їх представників і значення їх для людини. 24. На які групи поділяють рослини по відношенню до екологічних чинників; а) світла; б) температури; в) води. 25. За якими особливостямн будоии виділяють основні жнттсві форми рослий? 26. Що називають рослинними угруповання ми? Наведіть приклади рослинних угруппнлнь я укажіть їх особливості. 27. Як пристосовуються рослини до сумісного життя в угрупованнях? 28. Які зв'язки виникають в угрупованнях між рослинами та іншими організмами? 29. Яке значений миють рослини для існування життя на нашій планеті? 30. Наведіть приклади позитивного і негативного впливу людини па рослинний світ. 31. Які an ходи необхідно проводити для охорони, збереження і зростання видового різноманіття рослин?
Б. Перевірка практичних навичок; 1. Розгляньте гербарні зразки представників вищих рослин, що розмножуються спорами, і визначте, які рослини належать до мохів, плаунів, хвощів, папоротей. 2. Розгляньте гербарний зразок моху зозулин льон і папороті щитник чоловічий і укажіть, що в їх будові є статевим і що нестатевим поколінням. 3. Розподіліть запропоновані гербарні зразки рослин на групи за їх життєвими формами і укажіть, за яким принципом побудовано таку класифікацію життєвих форм. 4. Розподіліть за ярусами запропоновані гербарні зразки рослин угруповання широколистого лісу (або іншого угруповання).
II. Мотивація діяльності учнів, повідомлення завдань уроку. Ми закінчили вивчення різноманітності рослин нашої планети і переконалися, що воші дійсно дуже різноманітні за своєю будовою, місцем зростання, своїм відношенням до факторів навколишнього середовища, своїм пристосуванням до дії цих факторів, своїми взаємозв'язками з іншими організмами, що всі вони схожі за основними процесами життєдіяльності, що всі вони без винятку мають велике значення в природі та житті людини і заслуговують на пошану, збереження та охорону. Тепер настав час довести, що ви добре працювали і вмісте застосовувати набуті знання під час виконання контрольних завдань.
Завдання уроку.
1. Узагальнити знання з теми «Різноманітність рослин».
2. Перенірити вміння і навички, набуті під час виконання практичних робіт.
3. Перевірити вміння застосовувати набуті знання під час роботи з контрольними завданнями.
III. Перевірка знань фактичною матеріалу.
І варіант
1. Назвіть основні життєві форми роглин, наведіть приклади представників кожної життєвої форми.
2. Які групи рослий і за якими шпиками належать до вищих рослий, що розмножуються спорами. Наведіть приклади.
3. Порівняйте будову вегетативного тіла мохів і папороті.
4. Охарактеризуйте процеси запліднення голонасінних І покритонасінних рослин.
5. Яке значення голосасінних рослин у природі та житті людини?
Б. Тестові завдання оберіть одну правильну відповідь.
1. Найменшою одиницею класифікації с: а) клас; б) рід; в) вид; г) родина.
2. До бурих водоростей належить: а) улотрикс; б) саргвсум; в) cui-ропра; г) хлорела.
3. Зозулин льон прикріплюється до грунту і всмоктус воду з рочинами мінеральних голей за допомогою: а) головного кореня; б) додаткових коренів; в) ризоїді*; г) водоносних і: шин
4. Серед голонасінних листопадною рослиною с: а) сосна; б) модрина; в) ялоашь; г) ялина.
S. Чинниками живої природи є: а) вітер; б) освітленість; в) температура повітря; г) хижацтво.
в. За рахунок відмерлих решток мохів утворилась корисна копалина: а) діатоміт; б) вапно; в) торф; г) кам'яне вугілля.
7. Запліднення вищих спорових рослин можливе тільки за наявності в середовищі: а) світла; б) води; в) високої температури; г) вітру.
8. У світлолюбних рослин краще розвинена тканина: а) покривна; б) механічна; в) губчаста: г) стовпчаста.
9. Для однодольних рослий притаманна основна ознака: а) стрижнева коренева система; 6) мичкувата коренева система; в) дві сім'ядолі зародка; г) пірчасте жилкування листків.
10. Вищі рослини порівняно з водоростями мають ознаки: а) сдатність до фотосинтезу; б) клітинна будова; в) органи спороношення; г) вегетативні органи.
11. Статеве покоління переянжас в життєвому циклі: а) мохів; б) плаунів; в) хвощів; г) папоротей.
12. Головною ознакою покритонасінних рослин, яка дала їм змогу опанувати суходіл, с: а) розмноження насінням; б) формування илода; в) запилення вітром; г) фотосинтез.
В. Комбіновані завдання.
Завдання за вибором однієї правильної відповіді.
1. Зазначте групу водоростей, представники якої здатні мешкати на найбільших глибинах: а) діатомові; б) бурі; в) червоні; г) зелені.
2. Сосна та ялина належать до: а) мохів: б) папоротей; в) хвощів; г) голонасінних.
3. Дводомною рослиною с: а) аозуяин льон; б) плаун булавоподіб-ншй; в) хвощ польовий; г) щитник чоловічий.
4. До антропогенних чинників належить: а) ураган; б) земне тя-швня; в) вирубування лісів; г) гроза.
5. V світлолюбних рослин краще розвинена тканина: а) стовпчаста; 6) губчаста; в) покривна; г) механічна.
в, Статеве покоління переважк в життєвому циклі: а) плаунів; •) иаіюротей; в) хвощів; г) мохів.
Злтдшпнл а вибором кількох правильних відповідей (де кожну травильну відповідь І бал)
1. Заросток папороті виконує функції: ■) утворює спори; б) утворам статеві клітини: в) утворах органічні речовими; г) накопичує в воду.
2. Сполуки Силіцію накопичуються в клітинах рослин: а) черво-вші водоростей; б) діатомових водоростей; в) плаунів; г) хвощів.
3. Голонасінні рослини мають таке значення в природ! І житті людина; в) озеленення населених пунктів; б) утворюють отруйні речовини; в) джерело деревини; г ) виділяють у повітря велику кількість фітонцидів.
Завдання на встановлення характерних ознак рослин, відио-аіїшоетей, послідовностей (мі кожну правильну відповідь І бал) І. Визначте характерні синяки дводольних рослин.
А Кількість Ь Тип кореневоі Н Жилкування Г Життєва
сім'долей системи листків форма у зародку
1 одна 1 стрижнева 1 паралельне. 1 дерева, чагар-
сім'адоля дугове иикн трави
1 дві 2 мичкувата 2 сітчасте 2 переважно
сім'ядолі трави
2. Встановіть відповідність між групами сільськогосподарських рослин і їхніми представниками.
Групи рослин Представники
А зернові 1 черешня
В овочеві 2 малина
В плодові 3 ячмінь
Г ягідні 4 помідори
3. Визначте послідовність подій піл час запліднення сосни зви чайної.
А проростання пилкового зерна й утворення пилкової трубки
Б розкриття лусок жіночих шишок
В формування зародка насінини
Г влиття спермія з яйцеклітиною
Л виділеним к цілими клейкої рідини зачатком
К потрапляння пилкового зерня до насінного зачатка
Зяяаання з відкритим питанням.
Які оанакн дали змогу покритонасінним стати панівною групою рослин иа Землі порівняно з голонасінними.
II варіант
А. Завдавши з відкритими питаннями.
1. Назвіть основні екологічні групи рослин і наведіть приклад кожної групи.
2. Які групи рослин і за якими ознаками належать до насінина: рослин?
3. Порівняйте будову вегетативного тіла папороті 1 голоиасінииж рослин.
4. Охарактеризуйте процеси запліднення голонасінних і покритонасінних рослин.
5. Яке значення покритонасінних у природі І житті людини?
Б. Тестові завдання: оберіть одну правильну відповідь.
1. Пил час класифікації рослин подібні між собою види рослин об'єднують один: а) клас; б) відділ; в) порядок; г) рід.
2. До багатоклітинних зелених водоростей належить: а) гпірогі-ра: 6| ланінарія; в) порфіра; г) хлямідомонада.
3. Папоротям притамншш ознака: и) їм- мвють коренів, розмножуються спорами; б) мають корені розмножуються насінням; в) мають корекі. розмножуються спорами; г) тіло не мяг вегетативних органів.
4. Запилення голонасінних відбувається за участі: а) водн; б) нгг-Pf| в) комах; г) птахів.
У Чинниками неживої природи с: в) симбіоз; б) осушення f-.nr; в) конкуренція; г) вологість ґрунту.
в. На тканини та органи не поділене тіло рослин: а) водоростева
б) мюхіа; я) плаунів; г) папоротей.
7. У тіньовитривалих рослин краще розвинена тканина лнетнавн а) стовпчаста; б) губчаста; в) покривна; г) механічна.
8. Дводомною рослиною є: а) щитник чоловічий; б) зозулин ояяка в) хвощ польовий; г) плаун булавоподібний.
9. Для дводольних рослин характерна основна ознака: а) паянь і лельне або дугове жилкування листків; б) майже відсутній каменя; в) мичкувата коренева система; г) стрижнева коренева система.
10. Купки спорангіїв, які розміщені на нижньому боці листків , папороті, виконують функції: а) утворення гамет; б) звалїляештщі в) спороутворення; г) вегетативне розмноження.
11. Статеві поколіші щитника чоловічого прсдствлеііе: а) зеленою рослиною з листками; б) зеленим надземним заростком; в) коробочкою на ніжці; г) безбарвним підземним заростком.
12. Головною ознакою голонасінних, яка дала їм змогу поширитися на всіх континентах планети (окрім Антарктиди); а) наявність плода; б) запилення вітром; в) фотосинтез; г) розмноження насінням.
В. Комбіновані завдання.
Заявами* j вибором однієї правильної відповіді (іа правильно виконане тестове jaedaHH» ~ "..і били)
1. До примітивних пнщкх рослин, що розмножуються спорами, належать: а) папороті; б) хвощі; в) плауни; г) мохи.
2. Листопадною голонасінною рослиною г: а) ялина; б) яловець; ш) модрина: г) кедр.
3. Тканини та органи відсутні у: а) мохів; б) водоростей.
4. У тіньовитривалих рослин краще розвинена тканина: а) губчаста; б) стовпчаста; в) механічна; г> провідна.
б. Чинниками живої природи г: а) виверження вулкана; б) земне тяжіння; а) паразитизм; г) будівля греблі.
в. Спорофітом у вищих спорових рослий називають: а) статеві влітини; б) заросток; в) статеве покоління; г) нестатеве покоління.
Завдання за вибором кількох правильних відповідей.
1. Заросток папороті аиконуг функції: а) утворю* спори; б) утворах статеві клітини: в) утворюс органічні речовини під час фотосинтезу; г) іінкопнчюг в клітинах воду.
2. Кам'ине вугілля утворилося з решток викопних рослин: а) папоротей; б) хвощів; в) плаунів; г) хвойних.
3. У зрілої насінини голонасінних зародок: а) мас зародковий корінь; б) зародкове стебло; в) декілька сім'ядолей та ендосперм; г) во иритн стінкою плода.
2. Установіть відповідність між групами сільськогосподарських рослин і їхніми представниками.
Групи рослий Представники
А зертті 1 аґрус
В овочеві 2 кукурудза
В плодові 3 морква
Г ягідні 4 персик
3. Установіть послідовність етапів розвитку папороті щитника чоловічого.
А Утворення .ніпіти
В Запліднення при участі води
В Утворення із і пори заростка
Г Розвиток особини нестатевого покоління
Д Дозрівання спор
К Дозрівання чоловічих і жіночих статевих клітини
Які ознаки дала змогу голонасінним поршнями а шиицжггямн поширитися на всіх континентах Землі (окрім Антарктиди)?
III. Підбиття підсумків уроку.
IV. Рефлексія. Біологія 6 клас. Різноманітність рослин
V. Повідомлення домашнього завдання: повторити § 3 и 16. підготувати повідомлення, міні-презентації про різно манітність грибів.
Примітка: аакластя дослід я отримання грнбииці цвілевого гриба мукора.