Урок 56. Загальна характеристика грибів

Мета: Біологія 6 клас. Характеристика грибів
- визначити рівень уявлень учнів про особливості будови і процесів життєдіяльності привів. їх рономамггиість. поширення, місце в системі; сформувати поняття «плодове тіло»;
- на уроку продовжити формувати науковий огляд учнів І переконання в необхідності знань про кожний компонент живо) природи, у тому числі і про гриби, які посідають особливе місце в природі і мають велике значення в біосфері та житті людини.
- продовжити формування умінь і навичок працювати з текстом, малюнками і додатковими джерелами знань, знаходити в тексті інитРдІрсвІ для виконання завдань матеріал, узагальнювати, встановлювати взаємозв'язок будови і функцій, робити умовиводи; виковувати пцнаввлымй інтерес до вивчення селу природи, взаємоповагу в спільній діяльності, прагнення пізнавати ианко/мшній світ, бережливо ставитися до всіх його мешканців.
Метоли ти методичні прийми: інформаційно-рецептивний.
Тип уроку; урок формування нових знань.
Наочмість тв обладнання: натуральні об'єкти - печерній, копсер вовані гриби маслюки, опеньки, затушен) гриби, моделі шапинко-вях грибів, тполищ «Цвілеві грибні, «Гриби», навчальна фільм «Гриб«. «Пудова, функції і різноманітність грибіа», діапозитиви "Гриби, лишайники", картиия, малюнки, листівки, фотографії, колекції коми'ютериих зображень різних видів грибів, комп'ютер, плектронні лагоби навчання.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення шгти і завдань уроку. У деякому цпрстші, що тммио 1 яшпо роотніпувнлік-я навколо людини, І навіть у НІЙ самій, живе близько ста тисяч видів мешканців - грибів. Великий росій-1 ськнй поет О.С. Пушків казав, що гриби «низька природа і її вишуканості мало тут». Можна, звісно, не погодитися з ви-і дати им поетом, бо все. що створила природа, має красу, навіть иишуканість. і гриби не виняток. Чи не приваблює своєю і красою червоний мухомор, охайні, мяйже білосніжні печериці, поважні, переповнені почуттям власної гідності білі ! гриби? Чи не вишукані напівпрозорі нитки білої цвілі, що | оселяється на продуктах харчування? їх так багато, і вони такі різні тасмні діти природи. Гриби відіграють важливу роль у природі і житті людини як позитивну, так I негативну. Але перш ніж розібратися з їх значенням, з'ясуємо, що становлять собою гриби а біологічної точки зору. Що саме поєднує цвіль з клейким тілом маслюка, отруйний і привабливий І вгухомор з шшіцнлом - ворогом бактерій?
Карл Лінпей у "Системі природи" в 1735 р. описав 95 видів грибів, але не зумів їх класифікувати визначив виділену ним групу як хаос, у якому неможливо знайти ніякої системи. Як ви вважаєте, які задачі стоять перед нами сьогодні?
Завдання уроку,
1. Ознайомитися із загальною характеристикою грибів.
2. Визначити особливості їхньої будови.
3. З'ясувати, як відбуваються процеси життєдіяльності грибів.
II. Вивчення нового матеріалу.
І. Загальна характеристика грибі и, чисельність видів,різномаїтність життєвнх форм грибів: одноклітинні, багатоклітинні розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, демонстрація таблиць, картин, малюнків, лнстіиок, фотографій, колекцій комп'ютерних іобмежень різних видів грибів і фрагментів фільму, діапозитивів.
1. Загальна характеристика грибів, місць їх Існування, особливості будови їх клітин І вегетативного тіла, формування понять «гриб», «грибниця», або «міцелій»; відсутність ткянин, поширення, тривалість життя - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 203 і 204 (с. 11)3). демонстрація картин таблиць, фрагментів фільму, діапозитивів.
3. Спосіб жиялення грибів гетеротрофний, споживання : готових органічних речонин, які абирають з навколишнього : середовища, відкладання запасної речовини - глікогену (спільна ознака з тваринами), газообмін грибів розповідь з елементами бесіди, демонстрація таблиць, картин з різними видами
грибів, що оселяються на живих організмах та їх рештках.
4. Способи розмноження грибів: нестатеве - спорами, веге-: тативне - відокремленням ділянок грибниці та брунькував-: вам розповідь, робота з мпл. 205 І 206 (с. 194), демонстрація • картин, таблиць, фрагментів фільму, діапозитивів, комп'ютерних зображень способів розмноження грибін.
5. Підбиття підсумків. Весіда за запитанням: 1. Чому гриб, які протягом століть учені відносили до рослин, не можуть належати ні до рослин, ні до тварин?
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Бесіда м\ запитаннями: 1. Нв які групи поділяють гриби за кїлькістщ клітин, л яких складається їх тіло? 2. Де поширені гриби? 3. Які особливості будови клітин грибів? 4. Яку будову ман тіло багатоклітинних грибін? Б. Як живляться гриби? 6. Як гриби створюють необхідні їм для житті:діяльності речовини?!
7. Чин живлення грибів відрізняється від живлення рослин?
8. Назвіть способи розмноження грибів.
IV. Узагальнення і систематилація типі. Обговорений питань: 1) Як характеризувати гриби за певними ознаками? 2. Що за організми граби? 3. Які риси відрізняють гриби від рослин і тварин?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Характеристика грибів
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрапюватш текст і малюнки § 51, підготовити відповіді па запитання на! с. 195. створити сенкап на тему «Гриби», підготувати повідомлення і міні-презентації про екологічні групи грибів (сапро-трофи, паразити, симбіонти).