Урок 57. Екологічні групи грибів

Мета: Біологія 6 клас. Екологічні групи грибів
- розширити і поглибити знання учнів про різноманітність грибів, ознайомити з екологічними групами грибів, характером їх живлення, значенням, позитивним і негативним впливом грибів на Інші органами; сформувати чітке розуміння поняття «мікориза»;
- на матеріалі уроку продовжити формувати науковий світогляд учнів і переконань щодо пізнаваності органічного світу, значущості знань про біополю грибів, особливості їх впливу на живу і неживу природу для гармонійного існування природи і людини.
- продовжити формувати вміння і навички роботи з текстом і малюнками підручника, навички роботи з лабораторним обладнанням, виконувати лабораторне дослідження, робити малюнки бюлогтчних об'єктів, узагальнювати, робити відповідні висновки, формувати сангтарно-ллС-нічні навички учнів;
- виховувати позитивно ставлення до представників різних груп грибів, розуміння необхідності знань про них і збереження в природі.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецоптавний.
Тип уроку: урок формування нових зііниь.
Наочність тн обладнання: натуральні об'гкти: біля і зелена цвіль, грибниця мукорп па хлібі або пареній картоплі, пробірки а культурою дріжджів у поживному середовищі, гербарні зразки культурних рослин, уражених сажкою, ріжками, Іржастими грибами, плоди, уражені боропіиигторосяниии ітшбями. плодові тіла шапинкових грибів і грибів-трутовикіа. малюнки, картини, листівки, фотографи, колекції комп'ютерних зображень різних видів грибів, таблиці «Шинникові гриби», «Гриби паразити», «Цвілеві гриби. Дріжджі», діафільм «Гриби», навчальні кінофільми «Гриби-парааити», «Цвілеві гриби», препарувальний набір, піпетки, предметні та накривні скельця, мікроскопи.
Примітна: новий матеріал уроку містить важливі балові понят тн. тому доцільно актуалізацію знань про будову і особливості процесів життєдіяльності грибів проводити під чаг вивчення нового матеріалу І ин етапі узагальнення І систематизації матеріалу (иа розсуд учителя).
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Ми вже .шлемо, що гриби криничні
місце в системі органічпого світу. Гриби не мають хлорофілу її клітинах свого тіла, тому не можуть самі утворювати органічні речовини, як рослини, не миють органів захоплення і перетравлення їжі, як у тварин. Як вопи живуть, звідки отримують поживні речовини та енергію, яка необхідна для процесів життєдіяльності? Можна було б пожаліти бідні гриби, але на будемо перейматися за них. Вони, як і всі організми нашім плпнети, давно 1 дуже доб|м> ирнгтосувмлиея до життя. Зрозуміло, якщо організм не може сам утворювати органічні речовини, він бере їх з павколи пі нього середовища. Як це
роблять гриби? Як вони відповідають на щедрість? Розгадаймо таємницю цих незвичних організмів.
ним групу як хаос, у якому це можливо!. Як ви вважастс, які задачі стоять перед ними сьогодні? Завдання уроку.
1. Ознайомитися із загальною характеристикою грибів.
2. Визначити особливості їхньої будови.
3. З'ясувати, як відбуваються процеси життєдіяльності грибів.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Загальна характеристика грибів, чисельність видів, різноманітність жмтіч.чих форм грибів: одноклітинні, багатоклітинні - розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, демонстрація таблиць, картин, малюнків, листівок, фотографій, колекцій комп'ютерних зображень різних нидів грибів, фрагментів фільму, діапозитивів.
2. Загальна характеристика грибів, місць їх існування, особливості будови їх клітин і вегетативного тіла, формування понять «гіфи», «грибниця», нбо «міцелій»; відсутність тка-иип, поширеная, тривалість життя - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 203 і 204 (с. 103), демонстрація картин таблиць, фрагментів фільму, діапозитивів.
3. Спосіб живлення грибів гетеротрофний, споживання готових органічних речовин, які нбирають э навколипіиього середовища, відкладання аанасної речовини глікогену (спільна ознака з твяримями). іязообмін грибів розповідь з елементами бесіди, демонстрація таблиць, картин з різними видами грибів, іцо оселяються на живих організмах та їх рештках.
4. Способи розмноження грибів: нестатеве - спорами, нега-тативне відокремленням ділянок грибниці та брунькуванням - розповідь, робота з мил. 205 і 206 (с. 194), демонстрація картин, таблиць, фрагментів фільму, діапозитивів, комп'ютерних зображень способів розмноження грибів.
б. Підбиття підсумків. Бесіда м запитанням: 1. Чому гра» би, які протягом століть учені відносили до рослин, не можуть належати ні до рослин, ні до тварин?
III. Занрінягнкя матеріалу, вивченою на уроці. Бесіда за запитаннями: 1. На які групи поділяють гриб на кількість клітин, а яких складається їх тіло? 2. Да поширені гриби? 3. Які особливості будови клітин грибів? і. Яку будову мм тіло багатоклітинних грибів? 5. Як живляться гриби? в. Яв гриби створюють необхідні їм для життєдіяльності речонини? 7. Чим живлення грибів відрізняється під живлення рослий? 8. Назвіть способи.
IV. Узагальнення і систематизація знань
Обговорення питань: 1. Чи дає змогу паш досвід систематизувати гриби ли псиними ознаками? 2. Що за організми - гриби? 3. Які риси відрізняють гриби від рослин ы тварин?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Екологічні групи грибів
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 61. підготовити відповіді на запитання вві с. 196. створити на тему "Гриби", підготувати повідомлення і міні-презентації про екологічні групи грибіп (наразити, гимбіонти).