Урок 58. Лишайники

Мета: Біологія 6 клас. Лишайники
- розширити уявлення учнів про різноманітність живих організмів, форми їх взаємозв'язків, ознайомити з особливостями будови І життєдіяльності лишайників як симбіотичним організмом, розповсюдженням у природі, пристосуванням до різноманітних умов Існування, та їх значенням у природі і житті людини: сформувати в учнів розуміння поняття «екологічна індикація».
- на матеріалі уроку продовжити формувати науковий світогляд учнів і переконання у пізнаваності органгчного carry, розуміння необхідності знань про будову, бюлолю і особливості життя всіх організмів у природі, для гармонійного існування природи людини.
- продовжити формувати вміння і навички роботи з текстом і малюнками підручника, природними об'єктами, уміння застосовувати набуті знання є новій ситуації, встановлювати причинно-наслідові зв'язки, робити умовиводи.
- виховувати прагнення пізнавати навколишній світ, бережливо ставлення до всіх компонентів живої природи.
Методи та методичні прийми: інформаційно-роцептивний, репродуктивний, пошуковий.
Тип уроку: комбінований урок,
Наочність тв обладнання: колекції лишайників, кмртини. малюнки, комп'ютерні зображення лишийііиків у їж ириродному середовищі, таблиці.
ХІД УРОКУ
І. Актуалімція опорних знань і чуттівою досвіду учнів.
A. Бесіди ля запитаннями: 1. Позвіть екологічні групи грибів. 2. За якою ознакою гриби поділяють на ці групи? 3. Найдіть приклади і розкрийте особливості живлення грибів: а) свпротрофів; 6) симбіонтів; в) паразитів. 4, Яке значення представників цих груп у природі і житті людини? 5. Чим можна пояснити те, що деякі гриби-сапротрофи здатні переходити до паразитичного способу життя?
Б. Робота учнів за завданням (письмово або усно): прочитайте текст і вставте пропущені слова: 1. Гриби виділяють в окрему групу . 2. Серед грибів с одноклітинні і організми. 3. За способом живлення грибі с ___. 4. Гриби, що живляться мертвими органічними рештками, називають ____. 5. Велика група грибів, що оселяються на живих організмах, - це гриби-___. 6. Серед грибів с такі, що вступають у взаємовигідне співжиття з системою різних рослин, утворюючи _____. 7. Явище співіснування двох організмів називається____.
B. Розв'язання біологічних задач.
І. Гриби - (липні діти» нашої планети: і не роглини. і не тварини, хоча мають деякі риси подібності а ними. Які характерні тільки для иих оаііаки мають гриби?
2. Цвілеві гриби, як і псі живі організми планети, жив-ляться, дихають, ростуть розмножуються. Чин і як живляться цвілені гриби? Як їхні тоненькі нитки-гіфи отримують поживш речовини? До якої групи їх відносять за способом живлення? Поясніть чому.
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і уроку. Иоглухасмо ще одну казку «Історія гриба і водорості».
Завдання уроку.
1. Ознайомитися її загальною характеристикою різних груп лишайників, їх поширенням і властивостями.
2. Визначити особливості внутрішньої будови лишайників і процесів їх життєдіяльності.
3. З'ясувати, на які групи поділяють лишайники за особ-янвостями Іхиьоі зовнішньої будови.
4. Визначити роль лишайників у природі та житті людини.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Загальна характеристика лишайників, їх поширення. місця Існування, вимоги до місць зростання, приклади piзнoманітних нидів лмшяйииків, що мешкають у різних сире довитих, особливості їх життя в цих сергдовищах. відношення ло екологічних фнкторів розповідь, робота з мял. 212. 213 (с. 109). демонстрація колекції лишвйпиків. кяртин. малюнків, таблиць, комп'ютерних зображень лишлйників н їх природних місцях існування, фрагменти діяфільму.
2. Нудовя вегетативного тіла лишайнику - особливого симбі этичного оргвиізму, що утворився як результат співжиття певних видів грибів і організмів, здатних до фотосинтезу; склад лишайнику, особливості Його внутрішньої будови, розміщення грнбпого, водоростевого чи цілііобактерілльного компоненту, живлі-ння лишайників, забарвлення, способи прикріплення до субстрату - розповідь з елементами бесіди, робота з мол. 214 (с. 200). демонстрація таблиці, комп'ютерного зображення внутрішньої будови гіля лишайнику, фрагменти ділфільму.
3. Будова вегетативного тіла лишайнику, поділ на групи ая особливостями зовнішньої будови: накипні, лнетуваті. кущисті, їх к тари етика, прикляди лишайників кожної групи -розповідь, робота з мял. 212 (с. 109) і 21з (с. 201). Демонстрація колекції лишяйииків. картин, таблиць, колекції комп'ютерних зображень різних видів лишайників за зовнішньою будовою їх тіла, діапозитивів, фрагмента діафільму, доповіді уінїв.
4. Характеристика способін розмноження лишайників, особливості вегетативного розмноження ділянками тіла за допомогою спеціальних утворів на поверхні корового шару та мікроскопічних кульок, що формуються в серцевинній частині тіла, способи поширення цих утворів; статеве розмноження за допомогою особливих спор, особливості проростання спор, умови утворення тіла лишайнику зі спори; ріст лишайників. термін їх життя - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 216 і 217 (с. 201). демонстрація таблиць, картин, комп'ютерних зображень способів розмноження лишайників, дія-шиитнвів, фрагментів діафільму.
5. Роль лишайників у природі і життя; особливості біології лишайників, що дає їй змогу оселятися на непридатних для інших рослин субстратах і бути пітрібними організмами, роль лишайників у створенні рослинних угруповань, руйнуванні гірських порід, утворенні ґрунтів; знпчения а житті тварин, використання лишайників людиною.
A. Розповідь з елементами бесіди, демонстрація мал. 218 (с. 2021. карткп. таблиць, комп'ютерних колекцій лишайників, фрагментів діафільму, діанозитинів.
B. Самостійна робота учнів з текстом підручника зл завданням: прочитайте текст «Яка роль лишайників у природі та житті людини?* і підготуйте відповіді на запитання: І. Як ви думаете, чому лишайники називають •піонерами* рослинності? 2. Яку роль відіграють лишайники в утворенні ґрунтів? 3. Яке значення мають лишайник» в житті тварин? 4. Як людина використовує лишайники у своему житті?
В. Самостійна робота за завданням: прочитайте текст «Яка роль лишайників у природі та житті людини?*, визначте цю роль і дані занесіть до таблиці «Значення лишайників у природі і житті людини*.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
A. Бесіда за запитаннями: 1. Що собою станови, лишай ник як живий організм? 2. Де поширені лишайники? 3. На яких поверхнях вони оселяються? 4. Яку внутрішню будову мас вегетативне тіло лишайнику? 5. На які групи поділяють лишайники за їх зовнішньою будовою? в. Якими способами розмножуються лишайники? 7. Яку роль вони відіграють у природі 1 житті людини?
B. Робота з тестовими завданнями на с 203 підручника.
V. Узаіальнення та систематизація знань.
Л. Робота з колекцією лишайників за завданням: 1. Вико рнетовуючи текст І малюнки підручника, виділіть у запропонованій колекції кущисті, накипні і листуваті лишайники. Чим попи відрізняв>ться? 2. Поясніть, чому накипні лишайники « колекції знаходяться разом зі шматочком поверхні, на якій росли? 3. Які з визначених вами лишайників трапляються у вашій місцевості?
В. Обговорення питання: Чому лишайники вважають особливою групою грибів, п не водоростей чи ціанобактерій?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Лишайники
VIII. Повідомлення домашньою завдання: опрацювати текст І малюнки $ 53. підготувати відповіді на запитання на с. 203. скласти на тему "Лишайник", підготувати до. новілі про різноманітність, розповсюдження, особливості розростання шапинкових грибів утворення «відьминих кілець»: повторити § 51.