Урок 62. Значення грибів у природі

Мета: Біологія 6 клас. Значення грибів у природі
- поглибиш знания учнів про рономанітмість грибів. їж позитивне і негативне значення у природі І житті людини, ознайомити з використанням грибів людиною в різних галузях промисловості, медицині, господарстві, як продукт їв харчування.
- на матеріалі уроку продовжити формувати науковий світогляд учнів, розуміння іюобидмостї знань про поширення. біологію, взаємозв'язки грибів з іншими організмами, значення їх у природі, для використання в житті людини, запобігання захворюванням, для гармонійного розвитку природи і людини;
- продовжити формувати вміння і навички учня роботи з текстом підручника, додатковими джерелами знань, застосовувати набуті знання, аналізувати, висловлювати свої думки, робити умовиводи; виховувати взаємоповагу у стильній діяльності (під час роботи у групах), бажання пізнавати і бережливо ставитися до всіх компонентів природи.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептнвкий, пошуковий.
Тип уроку: урок формування нових знань.
ХІД УРОКУ
1. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Ось і закінчилося ііаиш знайомство з грибами цими дивними творіннями природи. Ми знасмо про них майже все їх будову, розповсюджений, способи живлення. в.іаемовідносини з Іншими оргннізмамн І вплив на них, знаємо їх різноманітність, хто з них корисний, хто небезпечний, знасмо. ик їх ро.імі.ншіїати u природі, як поводитися з ними, щоб не завдавати шкоди їм і собі. Залишилося ще раз поговорити upo гриби, щоб визначити їх роль у природі і житті людини.
Завдання уроку.
1. Визначити роль грибів у природі.
2. З'ясувати, яке значення гриби мають у житті людини.
3. Визначити, якої шкоди гриби іідатні зандааати людині та її господарству.
II. Вивчення нового матеріалу.
І варіант уроку
1. Роль грибів у природі: санітарна функція грибік-сапро-трофів. поліпшення родючості грунту, мінералізація органіч них залишків, участь у процесах утворення родючого шару, роль у колообІгу речовин, співвідношення грибів з Іншими організмами. їжа для багатьох тварин; значення лишайників у створенні первісних грунтів та як •піонерів» рослинності,
А. Розповідь, бесіда, демонстрація таблиць, картин, діапозитивів, комп'ютерних зображень грибів-сапротрофів, доповіді «Гриби в біосфері».
Б. Робота учнів з текстом підручника за завданням: прочитайте текст «Яка роль грибів у природі?* і підготуйте відповіді на запитаний: 1. Яку роль у природі виконують гриби-сапро-трофи? 2. Як гриби впливають на родючість ґрунтів? 3. Яка їхня участь у колообігу речовин? 4. Яке значення мають взаємовигідні відносини грибів та інших організмів? Наведіть приклади. 5. Яку роль у природі викопують лишайники?
2. Роль грибів у житті людини: гриби - харчові продукти. застосування у харчовій промисловості: дріжджі, цвілеві гриби; у медицині: пеніцилін - для боротьби з інфекційними за-хпорювлнплми; чага - при запаленні, виразкових захворюваннях шлунка, як протипухлинний. знеболкіїшлі.шін ги стимулюючий засіб, для підвищення захисних ііластніюстей організму розповідь, робота з мал. 232, 233 (с. 217), демонстрація таблиць, картин, комп'ютерних зображень різних видів грибів, що використовуються в різних галузях промисловості та медицині, повідомлення учнів «Гриби в житті люднпи».
3. Негативне значення грибів у житті людини: вплив на здоров'я людини отруйних і цнілевих грибів, засоби запобігання захворюванням; негативний вплив паразитичних грибів на врожай сільськогосподарських культур, деревини будівель - самостійна робота учнів з текстом підручника з використанням картин, таблиць (отруйні, цвілеві гриби, домовий гриб ) за завданням: прочитайте текст «Якої шкоди гриби лдптні завдавати людині та її господарству?», роздивиться мал. 234 (с. 217) і підготуйте відповіді на запитання:
1. Якої шкоди можуть завдавати гриби здоров'ю людини?
2. Чому їстівні гриби можуть спричиняти отрусішя? 3. Чим небезпечні для людини цвілеві гриби? 4. Як запобігти отруєнню цвіленими грибами? 5. Якої шкоди господарству людини можуть завдавати гриби? в. Чим небезпечний для людини справжній домовий гриб?
III. Закріплення матеріалу, аивченого на уроці, Л. Бесіда аа запитаннями; І. Яку роль відіграють гриби в природі? 2. Яка роль грибів у колообігу речовим у природі?
3. Як гриби впливають на підчищення родючості ґрунтів?
4. Яку користь отримує від грибів людина? 5. Які гриби людина використовує в харчовій промисловості? 6. Якої шкоди гриби можуть завдавати здоров'ю людини? 7. Назніть гриби, які людина використовує в медицині? Н. Яке їхнє значення?
9. Якої шкоди гриби здатні завдавати господарству людини?
10. З чим пов'язано те, що багато грибі в •сан рот рофі в можуть переходити до паразитичного способу життя?
В. Робота з тестовими завданнями на с. 218.
ІІ варіант уроку
1. Робота учнів у групах. Учні об'єднуються в групи, кожна група одержує запитання, на які вони повинні відповісти після роботи, І відповідну наочність.
І група «Роль грибів у природі»: 1. На які групи поділяють гриби за способом живлення? 2. Які гриби виконують санітарну функцію на планеті? 3. Які гриби і як впливають на родючість ґрунту? 4. Яку роль виконують гриби в колообі-іу речовин? (Доцільно використати фрагмент міні проекту • Гриби в біосфері та житті людини*.) 5. Яке значення мас взаємовигідне співіснування грибів з іншими організмами? Наведіть приклади.
II група «Лишайники»; 1. Де поширені лишайники? 2. На яких поверхнях вони оселяються? 3. Як впливають лишайники нн скельні породи? 4. Яке значення лишайників у житті тварин? Наведіть приклади. 5. Яке значення мають лишними ки для вищих рослий?
III група «Значення грибів у житті людини»: 1. Які гриби людина використовує в їжу? 2. У чому полягає їх харчова цінність? 3. Які їстівні гриби людина вирощує у промислових масштабах? (Використання фрагмента міні-проекту «Гриби в біосфері та житті людини».) 4. Які види грибів і з якою метою використовують у харчовій промисловості? 5. Яке застосування мають цвілеві гриби?
IV групп «винчении грибі и у медицині»: 1. Яки [иі.іі. грибів у створенні медичних препаратів? 2. Який внесок у лікування інфікованих ран зробив О. Флемінг? (Використання міні пре-зентації. повідомлень.) З, Яка лікувальна дія антибіотиків на організм людини? 4. Що собою становить гриб чага? 5. Яка його лікувальна дія на організм людини?
V. Група «Шкідливий вплив грибів на організм людини і народне господарство»: 1. Чим небезпечні для здоров'я людини отруйні гриби? Цвілеві гриби? 2. Чому людина може отруїтися їстівними грибами? 3. Чим небезпечні для людини цвілеві гриби? 4. Які гриби-паразити і якої шкоди завдають культурним рослинам 1 будівлям з дерем? Наведіть приклади. 5. Які є засоби запобігання захворюванням організмів отруйними грибами, грибами паразитами та цвілевими грибами?
IV. Узагальнення та систематизація знань (для уроку з груповою формою роботи). А. Обговорення питання: Чому людині необхідні знання про будову, життєдіяльність, взаємозв'язки грибів .і іншими організмами, про позитивний і негативний вплив грибів на природу та організми? Б. Робота за заданням: прочитайте рубрику «Узагальнимо знання» на с. 218 і скажіть, чи збігаються ваші відповіді на запитання, що обговорювалися на уроці, з положеннями цієї рубрики?
V. Підбиття підсумків уроки, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Значення грибів у природі
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 67, повторити тему «Гриби», підготуватися до контролю знань з теми.