Урок 63. Узагальнення з теми "Гриби"

Мета:
- узагальнити, систематизувати, аідкорегуоати та проконтролювати знання учнів з теми «Гриби»;
- продовжити розвивати навички узагальнення та систематизації знань, уміння застосовувати засвоєні знання для виконання завдань, що ґрунтуються на цих знаннях.
Методи та методичні прийоми: репродуктивний, пошуковий.
Тип уроку: урок узагальнення, систематизації та перевірки знань, умінь, навичок.
Наочність ти обладнання: натуральні об'єкти, муляжі грибів, картини, таблиці-атласи грибів, колекції лишайників тощо.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності. Ми закінчили вивчати гриби, що таємно і явно мешкають навколо нас. Пам'ятаєте, великий російській поет О.С. Пушкін вважав гриби «низькою природою, у якій мало вишуканості», а Карл Лін-ней вважав групу грибів хаосом, у якому неможливо знайти жодної системи. Тепер, коли ми ознайомилися з грибами, можемо не погодитися з висновками цих великих людей. Завдяки роботі багатьох учених, які протягом тривалого часу вивчали гриби і визначили особливості їхньої будови, їх життєдіяльність, розмаїття, середовище життя, їх взаємозв'язки з іншими органіамами і вплив на них, завдяки і нашій роботі на уроках, коли ми ознайомлювалися з усіма цими особливостями біології грибів, ми переконалися в тому, що все таємне із часом стає відомим. Усе є у грибів: і система, і вишуканість, і навіть краса, і всі ознаки, що притаманні живим організмам. Ми переконалися в цьому, а тепер настав час визначити, як ми засвоїли знання про ці незвичайні «творіння* природи і довести насамперед собі, що наше знайомство з грибами було успішним.
II. Узагальнення, систематизація і закріплення знань.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Чому гриби виділено її окрему групу? 2. На які групи поділяють гриби за кількістю клітин, з яких складається їхнє тіло? 3. Яку будову мас вегетативне тіло гриба? 4. Що таке грибниця? б. Як гриби живляться? 6. До яких організмів належать гриби за способом свого живлення? 7. Як гриби розмножуються? 8, Наведіть приклади представників екологічних груп грибі R і охарактеризуйте ці групи: а) сапротрофи; б) паразити; в) симбіонти. 9. Яку будову мають шапинкові гриби? 10. На які дві групи їх поділяють за будовою шапинки? 11, Наведіть приклади представників кожної групи. 12. На які групи поділяють шашінкояі гриби за їх їстівними якостями? 13. Наведіть приклади представників кожної групи. 14. Яким вимогам повинні відповідати їстівні гриби? 15. Чому отруйні гриби мають таку назву? 16. Які існують правила збирання грибів? 17. Які гриби паразитують на рослинах? 18. Чим небезпечні трутовики для деревних рослин, паркових і лісових господарств? 19. Якої шкоди здоров'ю людини завдають паразитичні гриби? 20. Що собою становить лишайник як організм? 21. Яку зовнішню будову має його вегетативне тіло? 22. На які групи за зовнішньою будовою поділяють лишайники? 23. Яку внутрішпю будову мас тіло лишайнику? 24. Як лишайник живиться? 25. Якими способами лишайник розмножується? 26. Що спільного і відмінного між взаємовигідним співжиттям двох різних організмів і парн:іитизмом7 27. Чому лишайники вважають особливою групою грибів, а пе водоростей чи ціанобактерій? 28. Яке значення в природі і житті людини мають: а) гриби, б) лишайники. Б. Перевірка практичних наннчок: 1. Серед запропонованих плодових тіл (засушених, моделей, муляжів грибів, листівок) виберіть окремо їстівні Й отруйні види грибів. 2. Серед запропонованих грибів виберіть трубчасті й пластинчасті. 3. Розпізнайте в колекції накипні, листуиаті, кущисті лишайники.
НІ. Перевірка знань фактичного матеріалу, глибини його шсаосння.
А. Завдання л відкритими питаннями загальна сума балів ла виконані лавдання - 12)
І варіант
1. Наведіть приклади и інших грибіа. Які їстівні гриби трапляються у вашій місцевості?
2. Яку будову маг вегетативне тіло шапинкового гриба?
1. Порівняйте спосіб живлення грибів сапротрофіи І симбіонтів. Наведіть іфнклпди представників кожної групи.
II варіант
1. Нявсдітьпрнклвди отруйннж грибі и. Які отруйні гроби ТраіІЛЯ-ВУГЬСЯ у ВНІІІІЙ МІСЦЄВОСТІ7
2. Яку зовнішню І внутрішню будону ма« тіло лишайнику'.'
3. Порівняете спосіб живлення грибів.
Наведіть приклади представників кожної і руни.
4. Яке значення мають гриби у житті людини.
В. Тестові іянлвння: оберіть одну правильны відтюідь (за кожне правильно виконане .іавданнл - І бал)
І варіант
1, До одноклітинних грибів належать: а) неиіцнл: б) Дріжджі;
в) опеньок; гі лисичка.
2. Трубчастим грибом г: а) печериця; б) сироїжка; в) нідбереамик;
г) мухомор.
3. Картоплю і помідори вряжаг гриб: а) сажка: б) фітофтора;
в) борошниста роса; г) трутовик.
4, І риби, що живляться органічними речовинами живих організмів, належать до: а) сапротрофія; б) паразитів; в) конкурентів; г) фо-тосиитетииів.
о. Оболонка клітини більшості грибів містить: а) глюкозу; б) целюлозу; в) хітин; в) Силіцій.
6. У клітинах грибів немаг: а) мітохондрій; б) пластид; в) ядра;
г) цитоплазми.
7. Лишайники кріпляться до поверхні за допомогою: а) коренів; б) присосків: в) ризоїдів; г) гіфів.
8. Лишайник, тіло якого повністю зрогтасться з поверхнею, навивають: а) кущистими; б) листуватими; в) накипними: г) деревними.
9. Білу сит. ни продуктах хирчуппнни утвори»: а) пеніцил: 6) фі тофтора: в) аснері 1л; г> мукор.
10. Спороутворення и підберезники відбувається я особливому шарі: а) на пластинках; ft) н трубочкпх; п) гіфі я; г) я коробочці.
Ні Гіфи гриба і коренів нищих рослий утворюють форму грибів: а) мікориау; б) паразитизм; я) хижацтво; г) конкуренцію.
12. За способом жиндення гриби подібні до тварин, оскільки: : а) адатні до фотосинтезу; б| г гетерот|юфпми; п> гимі утворюють ор : гяиічні речовини; г) мають орпніи для захоплення їжі.
ІІ варіант
1. До пластинчастих грибів належить: її) білий; б) нідберс.іннк; | в) иужомор; її маслюк.
2. їстівним грибом с; а) блідії поганка; б) дощовик несправжній: : в) сироїжка блювотна; г) підосичник.
3. Деревні рослини -гриб: п) трутовик; б) підосичник; в) підберезник; г) опеньки.
4. Клітини грнбіи не миють: н) мітохондріи; б) ядра; в) ялоранілас ! ни; г) цитоплазми.
6. Спільною ознакою будові клітин грибів і рослин г наявність: а) хлоропластів; б) хромопластів; в) лейкопластів; г) вакуоль з клітинними соком.
в. Гриб, що живиться органічними речовинами мертвих органів-і мів. належить до: а) паразитів; б) санротрофів: а) конкурентів; : г) симбіонтів.
7. До складу тіла лишайнику входить водорість: а) бактерія; ! б) плаун; я) мох; г) гриб.
8. Лишайник, який кріпиться до поверхні своею звуженою час-: тиною, належить до: а) кущистих; б) листуватих; в) накипних; г) ревних.
в. Злакові рослини вражі» гриб-иирнзит: в) ріжки; б) борошняна роса; в) фітофора; г) трутовик.
10. Спороутворення в мукора відбувається я особливому шарі : утворів: а) трубочок; б) пластинок;
в) гіфів; г) коробочки.
11. Мікориза вищих рослин і гриба - прнкляд ИМмовідносни: ; а) конкуренція; б) хижацтпо; в) паразитизм; г) симбіоз.
12. За типом живлення гриби відносять до гетеротрофів. тому що вони: а) йдуть прикріплений спосіб життя; б) здатні до фотосинтезу; в) живляться готовими органічними речовинами; г) не мають органів захоплення їжі.
1. До їстівних грибів відносять: а) бліду поганку; б) печерицю; в) мукор; г) трутовик.
2. Трубчастим грибом с: а) сироїжка; б) мухомор; в) опенька;
3. Картоплю і помідори вражій; гриб: а) сажка; б) борошниста роса; в) фітофтора; г) пеніцил.
А. До складу тіла лишайнику, окрім водорості, входить: а) мох; б) плаун; в) бактерія; г) гриб.
5. Оболонки більшості грибів містять: а) хітии; б) крохмаль; а) целюлозу; г( Силіціум.
в. Лишайник, тіло якого прикріплюються до поверхні звуженою частиною, належить до: а) накипних; б) кущистих; в) лнетуватшх;
г) деревних.
Завдання j виборам кількох правильних відповідей |ш кожну правильну відповідь - І балі.
1. Отруйними грибами с: а) мукор; б) мухомор; в) бліда поганка; г) сироїжка.
2. До складу тіла лишайнику входить організми: а) гриб; 6) мох;
в) водорість; г) ціанобактерії.
3. Сапротрофами є гриби: а) іржасті гриби; б) мукор; в) пені пил;
г) сажка.
Завдання на встановлення відповідності, характеристики організмів іхі кожне правильно виконане .шлдання - І бал).
1. Визначте ознаки шапинкового гриба підосичника.
А Булова шапинки В Спосіб живлення В їстівний чи отруйний
1 трубчаста 1 сапротроф 1 їстівний
2 пластинчаста 2 паразит 2 отруйний
З симбіонт
2. Установіть відповілиїсть між способами живлення і прикладами грибіа. нкнм притлмякний відповідний спосіб.
СпосМ живлення Представники
А сапротроф 1 сажка
В паразит 2 підосичник
В симбіонт 3 ііґи.ни і
3. Установіть відповідність між групами лишайників л» особливостями iv зовнішньої будови І характеристикою Ех представників.
Групи лишайників Характеристика представників
А накипні І тіло лишайнику кріпиться до поверхні зву-
Б лнетуваті женою частиною
В кущисті 2 лишайник мас прямостійне або звисле роа-
З тіло міцно прикріплюється до поверхні каменів, кори дерев
4. Завдання j відкритим питанням правильно виконане ш аданнл З бали)
Порівняйте сиособи живлення грибів саиротрофів і иармитів.
ІІ варіант
Заадання л выбором одніЛ правильної відповіді дo правильно виконане мвдання 0,5 бала)
1. До отруйних грибів належить: at лисичка; б) маслюк; в) мухомор; г) підосичник.
2. Пластинчастим шапинковим грибом: а) опеньок; б) маслюк; в) білий; г) підберезник.
3. Деревні росіяни вражає гриб; а) сажка; б) борошниста роса; в) фітофтора; г) мукор.
4. Клітини грибів не мають: а) хлоропластів; б) клітинної стінки; в) ядра; г) мітохондрій.
5. Одноклітинним грибом с: а) дріжджі: б) ага; в) опеньок: г) лисичка.
в. Лишайник, тіло якого нагадує розгалужені чи не розгалужені кущики, називають: а) лнстуватим;
б) кущистим; в) деревним: г) накипним.
Завдання з вибором кількох правильних відповідей.
1. їстівним шапинковим грибом с: а) лисичка; б) бліда іюгшмка; в) маслюк; г) підбгрелиик. 2. До складу тіла лишайнику, окрім гриба, можуть входити: а) мох; б) бактерії; в) ціанобактерії;
г) водорості.
3. Паразитичний спосіб життя веде гриб: а) губка березова; б( борошниста роса; в) мукор; в) сажки.
Завдання на встановлення відповідності, характеристики up гшніїмів (за кожне правильне виконане завдання - І бал)
1. Визначте ознаки шапинкового гриба мухомора.
А Будова шапинки Б Спосіб живлення їстівний чи отруйний
1 трубчаста 1 сапротроф 1 їстівний
2 пластинчаста 2 паразит 2 отруйний
2. Установіть відповідність між способами живлеиня і прикляла -мн грибів, яким вони притаманні.
Спосіб живлення Представник
А сапротроф 1 підберезник
Б паразит 2 мукор
В симбіонт 3 трутовик
3. Установіть відповідність між терміном і його визначенням.
Термін Визначення
А грибниця 1 симбіоз гіфів гриба і коренів рослини
Б гіфи 2 сукупність гіфів тіла гриба
В мікоризи 3 ниткоподібні утвори, з яких складагться тіло гриба
Порівняйте спосіб живлення грибів сяпротрофів і симбіонтів.
IV. Підбиття підсумків уроку.
V. Рефлексія.
VI. Повідомлення домяшнього лавдяння: повторити всі записи у зошиті, що робилися протягом року, підготуватися до уроку узагальнення знань з курсу біології 6 класу.