Урок 7. Виготовлення мікропрепаратів

Мета уроку: Біологія 6 клас. Виготовлення мікропрепаратів
- продовжити знайомити учнів з методами дослідження в біології, ознайомити з особливостями методу культури клітин, сформувати поняття «тимчасовий мікропрепарат». «постійний мікропрепарат». навчити учнів виготовлювати тимчасові мікропрепарати і працювати з ними;
- формувати в учнів розуміння необхідності володіти практичними навичками для вивчення живих об'єктів, для пізнання будови організмів і розуміння на базі цих знань процесів життєдіяльності, що відбуваються в слггинах організмів;
- продовжити формування вмінь і навичок виконання практичної роботи, роботи з мікроскопом, виготовлення тимчасових мікропрепаратів, роби ги відповідні висновки;
- виховувати охайність під час виконання роботи, бережне ставлення до обладнання, виконання правил роботи з мікроскопом.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивпі, шрактнчпі.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: мікроскопи, цибулина цибулі городньої, тарувальний набір, пінетки, фільтру вальний ппнір, предметні та ти;рипи і скельця. 2 %-й розчин йодиту калію, таблиці "Будови клітини".
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів.
A. Фронтальна бесіда за запитаннями: 1- Які методи вивчення організмів ви знаєте? 2. Які методи вивчення клітини ви знаєте? 3. Яке значення мас мікроскоп у біологічних дослідженнях?
B. Закріплення вмінь працювати з мікроскопом: учитель впрошує двох учнів до свого столу - один розповідає будову мікроскопа І демонструє правила роботи а ним, інший - коментує його дії; друга пара учнів - один готує тимчасовий мікропрепарат, інший - коментує його дії.
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлен-лч теми І завдань уроку. Мікроскопія один з основних методів досліджений клітин. Щоб нивчити будову клітини, веобхідно підготувати її до дослідження. Для цього використовують спеціальні методи, які дають змогу вивчати клітини як у живому, так і у фіксованому стані. Під час виконання практичної роботи і ви ознайомилися з будовою рослинної клітини, використовуючи постійний мікропрепарат. Чому він яазивається «постійний*? Як його виготовлюють? Якщо є постійні мікропрепарати, то, мабуть, є й непостійні, або тимчасові? На яких мікропрепаратах краще вивчати будову клітин, на яких процеси їх життєдіяльності? Як виготовити ці мікропрепарати? Багато цікавих запитань, відповіді на них знайдемо на уроці.
Завдання уроку.
1. З'ясувати сутність методу культури тканин, його використання і значення.
2. Навчитися виготовляти тимчасові мікропрспаратм і працювати з ними за допомогою світлового мікроскопа.
3. Виконувати рисунки біологічних об'єктів.
III. вивчення нового матеріалу.
і. Формування знань про метод культури клітин; способи виготовлення мікропрепаратів клітин живих і фіксованих, особливості використання і значення цих способів для дослідження, формування поняття «постійний мікропрепарат», тимчасовий мікропрепарат - розповідь, робота з мал. 30 (с. 31), демонстрація фіксованих постійних мікропрепаратів.
2. Формування вміння самостійного виготовлення мікро-препарату - виконання учнями практичної роботи 2 «Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі» за текстом і малюнком підручника або в зошиті для практичних робіт. Робота виконується фронтально разом з учителем (учитель разом з учнями, користуючись мал. 30, внготовлює мікропрепарат, контролює роботу учнів ;і виготовлення мІкропрепа-рату і користування мікроскопом, робить схему будова клітини на дошці і в кінці, після обговорення, допомагав сформулювати висновок).
I. Вступна бесіда, бесіда з правил безпеки під час виконання практичних робіт.
II. Виконання учнями роботи.
III. Підбиття підсумків роботи, обговорення варіантів висновків на підставі виконаної роботи.
Примітка: для класів Із середнім рівнем навчання можня запрв-понувятн вгтнвити пропущені слова у висновок з роботи. Текст висновку написано ип дошпі (на моніторі комп'ютера) (на рошуд учителя).
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Назвіть відомі вам метода дослідження клітини. 2. У якому стані можна досліджувати! клітину? З. Як виготовляють постійні мікропрепаратн? 4. Що таке тимчасовий мікропрепарат? 5. Яку будову мають влгтм-ки шкірки луски цибулі? (Робота з таблицею або малюавввві на дошці.) 6. Робота с тестовим завданням підручника на с. 32.
V. Узагальнення та систематизація знань. Обговореивві питань: 1. Яке значення для вивчення клітини має вмімаш виготовляти мікропрепаратн? 2. Який це метод вивчення вов-вої природи?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи вчави на уроці.
VII. Рефлекси. Біологія 6 клас. Виготовлення мікропрепаратів
VIII. Повідомлення домашнього завдання. Опрацювати текст § 7, виконати тестові завдання (якщо не ви кону вал во. на уроці) на с 32.